АНАЛІЗ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО ПОЗАНАВЧАЛЬНИХ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Олена АНДРЄЄВА, Ульяна КАТЕРИНА

Анотація


Зважаючи на негативну тенденцію погіршення стану здоров’я студентської молоді, пошук шля­хів активізації позанавчальної діяльності з фізичного виховання є актуальним. Організація занять з урахуванням мотиваційних запитів створить передумови для залучення багатьох студентів до систематичної участі в руховій активності та сприятиме формуванню відповідального ставлення до здоров'я як цінності. Мета – дослідити мотивацію студентів, а також їхнє ставлення до позанавчальних занять з фізичного виховання. Методи дослідження: теоретичний аналіз наукової літератури, соціологічні методи (бесіда, інтерв'ю, анкетування), педагогічні методи, методи математичної статистики. У дослідженні взяв участь 161 студент (1–4 курсів навчання) Національного університету державної податкової служби України. У результаті дослідження встановлено низький рівень участі студентів у позанавчальній діяльності з фізичного виховання, що виникає на фоні несформованої мотивації, недостатньої теоретичної підготовленості, відсутності навичок організації вільного часу та деяких організаційних і методичних аспектів забезпечення таких занять.

Ключові слова


фізичне виховання, студенти, мотивація, дозвілля, рухова активність, позанавчальні заняття.

Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


Андрєєва О. В. Фізична рекреація різних груп населення: [монографія] / О. В. Ан¬дрєєва. – К. : Поліграфсервіс, 2014. – 280 с.

Корж Н. Ставлення студентів технічних спеціальностей до самостійних занять фізичною культурою / Н. Корж // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2012. – № 1. – С. 68–72.

Кошелева О. Проблеми реалізації теоретичної підготовки в процесі фізичного виховання студентів / О. Кошелева // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2012. – № 2. – С. 113–117.

Круцевич Т. Отношение юношей и девочек к занятиям по физическому воспи-танию в ВУЗе / Т. Круцевич, Е. Биличенко // Спортивний вісник придніпров’я. – 2012. – № 1. – С. 114–120.

Пішун С. Г. Вільний час та його використання як інтегративний чинник розви-тку особистості студента [Електронний ресурс] / С. Г. Пішун. – Режим доступу : http://innovati¬ons.kmpu.edu.ua/ENFV/2011_1/11psgros.pdf

Цюлюпа С. Д. Педагогічні умови формування культури вільного часу студен-тів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / С.Д. Цюлюпа. – К., 2004. – 20 с.

Шахматов В. А. Залучення студентської молоді до оздоровчої діяльності в умовах дозвілля [Електронний ресурс] / В. А. Шахматов // Режим доступу : http://asconf.com/rus /archive_view/371

Футорний С. Характеристика стану здоров’я студентів вищих навчальних за-кладів / С. Футорний, О. Рудницький // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2013. – № 2. – С. 99 – 104.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.