АНАЛІЗ СОМАТОТИПУ ПРЕДСТАВНИКІВ РІЗНИХ СПОРТИВНИХ СПЕЦІАЛІЗАЦІЙ

Тетяна КУЦЕРИБ, Мирослава ГРИНЬКІВ, Любомир ВОВКАНИЧ, Федір МУЗИКА

Анотація


Анотація. Реакція організму спортсмена на інтенсивні фізичні навантаження значною мірою зумовлюється його конституцією. Часто аналіз конституційних особливостей зводиться до дослідження її морфологічного статусу – соматотипу, для визначення якого доцільно застосувати сучасний універсальний метод Хіт–Картера. Метою роботи було визначення і порівняння показників соматотипу спортсменів різних спеціалізацій. Методами дослідження були антропометрія, каліперометрія, установлення соматотипу за Хіт–Картером, методи математичної статистики та аналіз літературних джерел.
Проаналізовано особливості конституції спортсменів, які спеціалізуються з гірськолижного спорту, важкої атлетики, плавання та веслування. Установлено, що середній тип конституції представників гірськолижного спорту – 3,73–2,72–3,26 (центральний тип); важкої атлетики – 2,89–5,68–2,26 (ендоморфний мезоморф); веслувальника – 4,48–5,38–2,23 (ендоморфний мезоморф), плавця – 3,65–4,52–2,76 (ендоморфний мезоморф).

Ключові слова


somatotype according to Heath–Carter, alpine skiing, weightlifting, swimming, rowing.

Повний текст:

PDF

Посилання


Вовканич Л. Аналіз соматотипу спортсменів‑одноборців / Вовканич Любомир, Куцериб Тетяна, Гриньків Мирослава, Музика Федір // Молода спортивна наука України : зб. наук. праць у галузі фіз. виховання, спорту та здоров’я людини. – Львів, 2015. – Вип. 19, т. 3. – С. 99–103.

Енина Т. А. Морфофункциональные особенности тяжелоатлетов различных весовых категорий высших спортивных разрядов : автореф. дис. канд. пед. наук / Енина Т. А. ; ГЦОЛИФК. – Москва, 1967. – 24 с.

Келлер В. С. Теоретико‑методичні основи підготовки спортсменів / В. С. Келлер,

В. М. Платонов. – Львів : Українська спортивна асоціація, 1993. – 270 с.

Копчикова С. Індивідуалізація підготовки плавців високого класу в олімпійських циклах / С. Копчикова, О. Телегін // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2006. – № 1. – С. 40–43.

Особливості пропорцій тіла та соматотипу представників карате версії WKF / Куцериб Т. М., Гриньків М. Я., Музика Ф. В., Вовканич Л. С., Маєвська С. М. // Вісник Чернігівського нац. пед. ун‑ту Серія : Пед. науки. Фіз. виховання і спорт. – Чернігів. 2014. – Вип. 118, т. 1. – С. 175–179.

Особливості соматотипу представників ігрових видів спорту / Куцериб Тетяна, Гриньків Мирослава, Вовканич Любомир, Музика Федір // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2014. – № 4 (18). – С. 37–44.

Модельні морфологічні характеристики спортсменів окремих видів спорту швидкісно‑силового характеру тренувального процесу / Маєвська С. М., Гриньків М. Я., Вовканич Л. С., Старостюк Г. К. // Моделювання складних систем в області механіки людини, фізичного виховання і спорту : матеріали VII електрон. Всеукр. наук. конф. – Харків : ОВС, 2011. – С. 8–11.

Мартиросов Э. Г. Методы исследования в спортивной антропологии /

Мартиросов Э. Г. – Москва : Физкультура и спорт, 1982. – 199 с.

Мартиросов Э. Г. Стандарты телосложения высококвалифицированных спортсменов, специализирующихся в основных олимпийских видах спорта: прилож. к дис. … д‑ра биол. наук / Мартиросов Э. Г. – Москва, 1998. – 98 с.

Carter J. L. Somatotyping – development and applications / Carter J. L., Heath B. H. – Cambridg : Cambridge University Press, 1990. – 504 p.

Štepnička. Tipologicka a motoricka characteristika sportovcu a studentu vysokych scol / Stepnicka. – Praha : Universita Karlova, Praha, 1972.

Tanner J. M. The Physique of the Olympic Athlete / J. M. Tanner. – London : George Allen and Unwin, 1964.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.