АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОЦЕСУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ.

Іванна Боднар

Анотація


Удосконалення процесу контролю у фізичному вихованні студентів вищих навчальних закла-дів, імовірно, сприятиме формуванню позитивного ставлення студентів до фізичного виховання й бажанню набу-ти навичок активного проведення дозвілля. Мета – дослідити сучасний стан реалізації педагогічного контролю у процесі фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів. Опитано 54 викладачі фізичного виховання вищих навчальних закладів України та 53 магістранти факультету фізичного виховання. Здійснювалися педагогі-чні спостереження на заняттях з фізичного виховання у 23-х вищих навчальних закладах України. Проведені до-слідження виявили низку недоліків у контролі в системі фізичного виховання студентів, серед яких найвідчутні-шими є ігнорування оцінювання теоретико-методичної підготовленості студентів; несистематичність проведення вимірювання ЧСС; відведення медико-педагогічним спостереженням другорядної ролі; відсутність належного рівня готовності викладачів до перевірки й обговорення результатів самоконтролю студентів. Імовірним напрям-ком поліпшення може стати ширше застосування самоконтролю студентів та впровадження взаємоконтролю студентів під час академічних занять з фізичного виховання.

Ключові слова


виховання, студенти, контроль.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Беспалая E. Н. Общепедагогические особенности организации самообразовательной деятельности студентов : дис. … канд. пед. наук : 13.00.08 / Беспалая Елена Николаевна. – Волгоград, 2004. – 160 с.

Бочарова E. П. Дидактические основы обучения будущих специалистов самоконтро-лю знания : дис. … д-ра. пед. наук : 13.00.01 / Бочарова Е. П. – Спб., 1996. – 397 с.

Мушкета Р. Підготовка вчителів фізичного виховання у Польщі до оцінювання на-вчальних досягнень учнів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 ,,Теорія і методика професійної освіти” / Радослав Мушкета ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. – Т., 2007. – 40 с.

Пассов E. И. Методология методики: теория и опыт применения / Е. И. Пассов. – Ли-пецк : ЛГПУ, 2002. – 228 c.

Подлесний О. І. Самоконтроль у фізичному вихованні як засіб підвищення мотивації до професійно-прикладної фізичної підготовки студентів-судноводіїв : автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту / [спец.] 24.00.02 «Фіз. культура, фіз. виховання різних груп на-селення» / Подлесний Олександр Іванович; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – К., 2008. – 22 с.

Сафрін Є. С. Koнтроль навчальних досягнень майбутніх учителів в умовах модульно-рейтингової системи навчання / Сафрін Є. С. – Бердянськ, 2010. – С. 178 – 181.

Солдатенко M. M. Самостійна пізнавальна діяльність як фактор професійного стано-влення / Солдатенко М. М. // Неперервна професійна освіта: теорія i практика. – 2001. – № 2. – С. 54 – 66.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.