АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ПЕРЕДАЧ М’ЯЧА ЧЕМПІОНАМИ СВІТУ З ФУТБОЛУ 1970 – 2010 РОКІВ

Ігор ЧОРНОБАЙ, Ольга МАТВІЯС

Анотація


Аналіз техніко-тактичних дій футбольних команд свідчить про високу варіативність показників передач м’яча [1, 2, 3, 4, 5 та інші], у зв’язку з чим, необхідно систематично накопичувати базу даних цих показників [1]. Серед опрацьованих літературних джерел ми не виявили наукових праць, де б порівнювалися показники вико-нання передач м’яча (коротких, середніх, довгих) чемпіонами світу у фінальних матчах 1970 – 2010 років. Мета до-слідження полягає у визначенні розбіжностей кількісних та якісних показників виконання передач м’яча перемож-цями фінальних матчів чемпіонатів світу (ЧС) з футболу 1970 – 2010 років. Аналіз передач м’яча проводився за до-помогою відеозаписів фінальних матчів ЧС 1970 – 2010 років. Установлено, що переможці ЧС виконували у фінальних матчах від 282 до 560 передач м’яча (брак виконання 11,78 – 26,95 %), у тому числі 160 – 318 коротких передач (брак 4,1 – 20,68 %); 65 – 184 середніх (брак 10,32 – 27,69 %); 36 – 85 довгих (брак 30,1 – 60,0 %). Найбільше коротких передач м’яча виконала збірна Іспанії 2010 року (318), середніх – збірна Бразилії 1994 року (184), довгих – збірна Франції 1998 року (85).

Ключові слова


передачі, брак, команда, чемпіонати світу.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Лисенчук Г. А. Теоретико-методичні основи керування підготовкою футболістів : ав-тореф. дис. … д-ра наук з фіз. виховання і спорту : спец. 24.00.01 «Олімпійський і професій-ний спорт»/ Лисенчук Геннадій Анатолійович; НУФВіСУ. – К., 2004. – 34 с.

Соломонко О. Визначення командних техніко-такичних дій (передач) команди ФК «Карпати» (Львів) у національному чемпіонаті України / О. Соломонко, І. Карпа // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2010. – Вип. 14, т. 1. – С. 304-310.

Журид С. М. Дослідження передач висококваліфікованих футболістів за підсумками чемпіонату Європи-2004 р. (С. 55 -57) [Електронний ресурс] / Журид С. М. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Snsv/2006-09/index.html

Перепелица П. Е. Уровень командного контроля мяча у ведущих команд на 18-м чем-пионате мира в Германии / Перепелица П. Е., Демкович С. Э. // Педагогіка, психологія та ме-дико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за ред. С.С. Єрмако-ва. – Х. : ХХПІ, 2007. – №1. – С. 98-101.

Чорнобай І. Показники техніко-тактичних дій команд у фінальних матчах Чемпіона-тів світу з футболу 2002, 2006, 2010 років / Ігор Чорнобай, Євген Савчук // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Єв-гена Приступи. – Вип. 15; т. 1. – Л. : ЛДУФК, 2011. – С. 353-360.

Гарас М. Модельні техніко-тактичні характеристики змагальної діяльності команд чемпіонів світу з футболу 1930 – 2002 років / Микола Гарас, Йосип Фалес, Ігор Чорнобай // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2006. – Вип. 10, т. 2. – С. 101–107.

Голомазов С. Футбол. Анализ игр Кубка Мира 1998 г. : метод. разработки для слуша-телей ВШТ. Выпуск 12 / С. Голомазов, Б. Чирва. – М., РГАФК, 1999. – 55 с.

Чорнобай І. Показники виконання передач м’яча в один і два дотики командами-чемпіонами світу з футболу у фінальних матчах чемпіонатів світу 1970-2010 років / Ігор Чор-нобай // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2012. – № 1 (7). – Л., 2012. – С. 11 – 18.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.