СТАН ПРОБЛЕМИ КОНТРОЛЮ ТРЕНУВАЛЬНОЇ ТА ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ КОМАНД ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ З ГАНДБОЛУ

Євген ПРИСТУПА, Валерія ТИЩЕНКО

Анотація


У статті містяться науково-теоретичні положення, результати дослідно-експериментальної роботи, які дали змогу створити наукову базу і визначити систему комплексного контролю спортивної підготовленості в процесі багаторічної підготовки команд з гандболу. Для з’ясування наявного стану проблеми контролю тренувальної та змагальної діяльності команд високої кваліфікації з гандболу проведено соціологічне опитування шляхом анкетування тренерів провідних команд різних країн світу. Визначено наявність суб’єктивних та об’єктивних чинників, які не дають можливості тренерам розкрити потенціал підготовленості команди. Реалізація кожного з видів контролю відбувається на різних етапах підготовки: оперативний контроль – на всіх тренувальних заняттях; поточний та етапний контроль компенсовані з урахуванням показників тривалості та кількості тренувальних занять. Вказано на потребу введення до поточного контролю спортсменів (команд) високої кваліфікації з гандболу близько 20 тестових завдань та до етапного контролю – майже 34 тестові завдання за різними сторонами підготовленості.

Ключові слова


гандбол, контроль, підготовленість, опитування, команда.

Повний текст:

PDF

Посилання


Айрапетьянц Л. Р. Педагогические основы планирования и контроля соревновательной и тренировочной деятельности в спортивных играх : автореф. дис. … д-ра пед. наук / Айрапетьянц Л. Р. ; ГЦОЛИФК. – Москва, 1992. – 41 с.

Артеменко Б. О. Методика контролю та удосконалення тактичного мислення волейболістів / Артеменко Б. О., Глазирін І. Д. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2013. – № 3. – С. 42–47.

Бальсевич В. К. Контуры новой стратегии подготовки спортсменов олимпийского класса / В. К. Бальсевич // Теория и практика физической культуры. – 2001. – № 4. – С. 9–10.

Годик М. А. Комплексный контроль в спортивных играх / М. Л. Годик, А. И. Скородумова. – Москва : Советский спорт, 2010. – 336 с.

Дорошенко Э. Ю. Управление технико-тактической деятельностью в командних спортивних играх : [монография] / Э. Ю. Дорошенко. – Запорожье, 2013. – 436 с.

Запорожанов В. А. Основы управления в спортивной тренировке / В. А. Запорожанов // Современная система спортивной подготовки. – Москва : СААМ, 1995. – С. 213–225.

Игнатьева В. Я. Подготовка игроков в гандбол в спортивных школах : учеб.-метод. пособие / В. Я. Игнатьева. – Москва : Советский спорт, 2013. – 288 с.

Козина Ж. Л. Теоретико-методические основы индивидуализации учебно-тренировочного процесса спортсменов в игровых видах спорта : автореф. дис. … д-ра наук по физ. воспитанию и спорту : [спец.] 24.00.01. «Олимпийский и профессиональный спорт» / Ж. Л. Козина. – Киев, 2010. – 45 с.

Система контроля в подготовке баскетболистов / В. М. Корягин // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2002. – № 27. – С. 92–97.

Лисенчук Г. А. Управление подготовкой футболистов / Г. А. Лисенчук. – Киев : Олимпийская литература, 2003. – 272 с.

Матвеев Л. П. Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов / Л. П. Матвеев. – Киев : Олимпийская литература, 1999. – 320 с.

Платонов В. Н. Периодизация спортивной тренировки. Общая теория и ее практическое применение / В. Н. Платонов. – Киев : Олимпийская литература, 2013. – 624 с.

Овчинникова А. Я. Построение подготовки гандболисток высокой квалификации на основе контроля соревновательной деятельности : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры» / Овчинникова Алия Якубовна. – Москва, 2008. – 21 с.

Павлов С. В. Комплексный контроль состояния спортивной подготовленности в процессе соревновательной деятельности единоборцев: на примере тхэквондо : дис. … д-ра пед. наук / С. В. Павлов. – Тюмень, 2004. – 316 c.

Павлов С. Е. Функциональный контроль в современном спорте и спортивной медицине / С. Е. Павлов, Т. Н. Павлова // Олимпийский бюллетень. – 2012. – № 13. – С. 265–271.

Приступа Є. Н. Система підготовки висококваліфікованих команд з гандболу в річному макроциклі / Є. Н. Приступа, В. О. Тищенко // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2016. – № 2(24) – С. 45–53.

Тищенко В. О. Інноваційні тести визначення рівня психомоторики у спортивних іграх / В. О. Тищенко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – Киъв, 2015. – Вип. 3(2). – С. 334–337.

Тищенко В. О. Обґрунтування інноваційних технологій дослідження психомоторики і психофізіологічних якостей гандболістів високої кваліфікації / В. О. Тищенко // Вісник Запорізького нац. ун-ту. Серія : Фізичне виховання та спорт : [зб. наук. пр.] – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2015. – № 2. – С. 86–97.

Тищенко В. О. Innovative tests during control psychomotor function by qualified handballers / В. О. Тищенко // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / уклад. А. В. Цьось, С. П. Козіброцький. – Луцьк, 2015. – № 2 (30). – С. 164–167.

Тищенко В. О. Концепція системи контролю команд високої кваліфікації у гандболі / В. О. Тищенко // Вісник Запорізького нац. ун-ту. Серія : Фізичне виховання та спорт : [зб. наук. пр.]. – Запоріжжя, 2016. – № 2. – С. 146–154.

Тищенко В. О. Інноваційні технології тестування тактичного мислення гандболістів високої кваліфікації / В. О. Тищенко // Вісник Запорізького нац. ун-ту. Серія : Фізичне виховання та спорт : [зб. наук. пр.]. – Запоріжжя, 2016. – № 2. – С. 154–162.

Фролова Л. С. Методика діагностики спеціальних розумових здібностей гандболісток / Л. С. Фролова, І. Д. Глазирін // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2008. – № 1. – С. 109–113.

Шамардін В. М. Технологія управління системою багаторічної підготовки футбольних команд вищої кваліфікаціі : автореф. дис. … д-ра наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 «Олімпійський та професійний спорт» / В. М. Шамардін. – Львів, 2013. – 36 с.

Tyshchenko V. Control of general and special physical preparedness by qualified handballers / V. Tyshchenko, O. Popovich // Journal of Physical Education and Sport. – 2015. – Vol 15, is. 2. – art 43. – P. 287–290. DOI:10.7752/jpes.2015.02043


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.