АЛГОРИТМ ЗАЛУЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ДО РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ЧЕРЕЗ СПОРТИВНО-МАСОВІ ЗАХОДИ

Ростислав ТУРКА

Анотація


Мета дослідження – обґрунтувати алгоритм залучення населення до систематичних занять
руховою активністю через спортивно-масові заходи. Методи дослідження: аналіз та узагальнення даних нау-
кової та методичної літератури; SWOT-аналіз; метод експертного оцінювання. Результати дослідження: роз-
роблено алгоритм залучення населення до рухової активності через спортивно-масові заходи системи спорту
для всіх. Висновки: розроблений алгоритм залучення населення до рухової активності через спортивно-масові
заходи грунтується на результатах експертного оцінювання сильних та слабких сторін внутрішнього та зо-
внішнього середовища в рамках SWOT-аналізу, окрім того, ураховано етапність проведення спортивно-масо-
вих заходів. Запропонований алгоритм здатний впливати на збільшення кількості залучених осіб до система-
тичних занять руховою активністю.

Ключові слова


алгоритм залучення, рухова активність, спортивно-масові заходи.

Повний текст:

PDF

Посилання


Дутчак М. В. Спорт для всіх в Україні: теорія та практика / Дутчак М. В. – Київ :

Олімп. л-ра, 2009. – 279 с.

Жданова О. Особливості діяльності центрів «Спорт для всіх» різних адміністратив-

них територій / Жданова О., Чеховська Л., Данилевич М., Грибовська І. // Молода спортив-

на наука України: зб. наук. праць з галузі фізичної культури та спорту. – 2011. – Вип. 15. –

С. 170–176.

Жданова О. М. Основи управління сферою фізичної культури та спорту : навч. по-

сіб. / О. М. Жданова, Л. Я. Чеховська. – Львів : ЛДУФК, 2017. – 244 с.

Заклади охорони здоровя та захворюваність населення у 2016 році [Електронний

ресурс]. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 15.09.2017).

Мошенський С. З. Економічний аналіз : підручник для студентів економічних спе-

ціальностей ВНЗ / С. З. Мошенський, О. В. Олійник ; за ред. Ф. Ф. Бутинця. – 2-ге вид., доп.

і перероб. – Житомир : Рута, 2007. – 704 с.

Моделі і методи соціально-економічного прогнозування : підручник / В. М. Геєць,

Т. С. Клебанова, О. І. Черняк [та ін]. – Харків : ІНЖЕК, 2005. – 396 с.

Населення (1991–2017 рр.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.

ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 15.11.2017).

Нємцов В. Д. Стратегічний менеджмент : навч. посіб. / В. Д. Нємцов, Л. Є. Довгань. –

Київ : ЕксОб, 2001. – 560 с.

Організація та методика спортивно-масової роботи : навч. посіб. / уклад. : Цибуль-

ська В. В., Безверхня Г. В. – Умань : Візаві, 2014. – 220 с.

Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної куль-

тури і спорту на період до 2020 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.

rada.gov.ua/laws/show/115–2017-п (дата звернення: 5.01.2017).

Сергієнко В. М. Технології організації спортивно-масової і фізкультурно-оздоро-

вчої роботи : навч. посіб. / Сергієнко В. М., Полтавцева Т. І. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Ма-

каренка, 2008. – 164 с.

Фізична рекреація : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту /

Приступа Є. Н., Жданова О. М., Линець М. М., Чеховська Л. Я. [та ін.] ; за наук. ред. Євгена

Приступи. – Дрогобич : Коло, 2010. – 448 с.

Чеховська Л. Сучасний стан і проблеми розвитку інфраструктури масового спорту

України / Л. Чеховська // Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова. Серія 15, Науково-педа-

гогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2017. –

Вип. 3К (84)17. Т. 1. – С. 526–531.

SWOT-аналіз – основа формування маркетингових стратегій : навч. посіб. / за ред.

Л. В. Балабанової. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2005. – 301 с.

Спортивно-масові заходи в системі спорт для всіх на підготовчому етапі проведен-

ня / Приступа Є. Н., Жданова О. М., Чеховська Л. Я., Турка Р. О. // Фізична активність здо-

ров’я та спорт. – 2017. – No 2 (27).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.