ОСОБЛИВОСТІ ЗАСОБІВ КОНТРОЛЮ РІЗНИХ СТОРІН ПІДГОТОВЛЕНОСТІ В ЄДИНОБОРСТВАХ

Ольга ЗАДОРОЖНА, Іван ХОМЯК

Анотація


У статті проаналізовано особливості контролю різних сторін підготовленості в єдиноборствах, охарактеризовано різні засоби діагностування спортсменів. Визначено, що у боксі контроль загальної та спеціальної фізичної підготовленості реалізується за допомогою тестів, рекомендованих програмно-нормативними документами, а також за допомогою спеціальної апаратури, яка визначає силу, час, сумарну силу (тоннаж) ударів за певний відлік часу та комплексно діагностує спеціальні фізичні якості. Наголошено, що контроль техніко-тактичної підготовленості в єдиноборствах потрібно здійснювати за допомогою сучасної апаратури, яка дає можливість об’єктивно оцінити тренованість спортсменів на різних етапах багаторічного удосконалення. Однак у боксі перевага надається педагогічному спостереженню та аналізу результатів змагальної діяльності. Визначено значущість психічної підготовки, її структурні елементи та особливості контролю за ними. Проаналізовано стан та перспективи контролю психофізіологічної та теоретичної підготовленості.

Встановлено засоби, які можна використовувати для оцінювання показників різних сторін підготовленості, зокрема прилади та тести, які дають змогу отримати достовірну інформацію щодо стану спортсменів.


Ключові слова


психічна підготовка, єдиноборства, показники підготовленості, діагностування.

Повний текст:

PDF

Посилання


Аксютин В. В. Психофизиологическое состояние и специальная работоспособность у боксеров с различными стилями ведения поединка / Аксютин В.В., Коробейников Г. В. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2014. – № 12. – С. 3–6.

Бріскін Ю. А. Теоретическая подготовка спортсменов в единоборствах (на примере фехтования и тхэквондо) / Брискин Ю. А., Питын М. П., Задорожная О. Р. // Оралдын гылым жаршысы. – 2013. – № 9(57). – С. 33–37.

Гаськов А. В. Моделирование структуры тренировочных средств общей и специальной підготовки квалифицированных боксеров / А. В. Гаськов, В. А. Кузьмин // Физическое воспитание студентов. – 2011. – № 6. – С. 22–26.

Киприч С.В. Совершенствование системы контроля квалифицированных боксеров на основании оценки изменений реакции кардиореспираторной системы в период непосредственной подготовки к соревнованию / С. В. Киприч // Физическое воспитание студентов. – 2014. – № 4. – С. 26–31.

Кіндзер Б. Використання сучасних комп’ютерних та цифрових технологій у навчальній (тренерській), викладацькій та змагальній діяльності в східних одноборствах (на прикладі Кіокушин карате) / Б. М. Кіндзер, Г. Б. Кіндзер // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – № 8. – С. 41–44.

Колесник И. С. Структура и содержание системы подготовки боксеров высокой спортивной квалификации 15–17 лет : автореф. дис. … д-ра пед. наук / И. С. Колесник. – Набережные Челны, 2011. – 341 с.

Исследование динамики функциональных состояний элитных спортсменов / Г. В. Коробейников, К. В. Медвидчук, А. К. Дудник [и др.] // Научно-практические проблемы спорта высших достижений : материалы междунар. конф. (Минск, 29-30 нояб. 2007г.). – Минск : НИ-ИФКСРБ, 2007. – С. 140–145.

Коробейніков Г. В. Особливості психічного та психофізіологічного стану спортсменів високої кваліфікації / Г. Коробейніков, О. Дудник // Вісник Білоцерківського держ. ун-ту. – 2007. – Вип. 47. – С. 30–34.9. Кшинин И. И. Физическая и техническая подготовка юных боксеров на основе учета тактики ведения поединка противником : автореф. дис. ... канд. пед. наук / И. И. Кшинин. – Волгоград, 2012. – 26 с.

Лисицын В. В. Технико-тактическая подготовка высококвалифицированных женщин-боксеров : автореф. дис. ... канд. пед. наук / В. В. Лисицын. – Москва, 2015. – 23 с.

Малхазов О. Р. Психологія та психофізіологія управління руховою діяльністю / О. Р. Малхазов. – Київ : Євролінія, 2002. – 318 с.

Остьянов В. Н. Обучение и тренировка боксеров : учебник / В. Н. Осьянов. – Киев : Олимпийская литература, 2011. – 120 с.

Пітин М. Теоретична підготовка у спорті: стан та проблеми [Електронний ресурс] / Мар’ян Пітин // Спортивна наука України. – 2013. – № 2(53).– С. 3–9.– Режим доступу: http://sportscience.ldufk.edu.ua/index. php/ snu/article/view/130 (дата звернення: 07.09.18).

Платонов В. М. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения: учебник : в 2 т. – Киев : Олимпийская литература, 2015. – Т. 1. – 680 с.

Платонов В. Н. Направления совершенствования системы олимпийской подготовки / Платонов В. Н., Саид Масри // Наука в олимпийском спорте. – 2004. – № 1. – С. 3–10.

Примаков К. А. Комплексная оценка физического развития двигательных качеств, функционального и психофизиологического состояния мальчиков-подростков, занимающихся боксом : автореф. дис. ... канд. пед. наук / К. А. Примаков. – Ярославль, 2008. – 23 с.

Савченко В. Г. Основы психологии современного бокса : учеб. пособие / В. Г. Савченко. – Днипропетровск : Пороги, 1996. – 140 с.

Савчин М. П. Тренованість боксера та її діагностика / М. П. Савчин. – Київ : Нора-прінт, 2003. – 220 с.

Саєнко В. Г. Рівень нервово-психічної стійкості у спортсменів різної кваліфікації, які спеціалізуються з кіокушинкай карате / В. Г. Саєнко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Харків : ХДАДМ (XXПІ), 2007. – № 9. – С. 119–122.

Семеряк З. Засоби вдосконалення техніко-тактичної підготовленості фехтувальниць-шпажисток з використанням авторського тренажерного пристрою / Семеряк З., Бріскін Ю., Пітин М. // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2013.– Вип. 10(37). – С. 111–117.

Wilmore J. H. Physiology of sport and exercise / Wilmore J. H., Costill D. L. – Human Kinetics, 2004. – 726 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.