СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ «СУПУТНЬОГО ФІЗИЧНОГО ТРЕНУВАННЯ» КУРСАНТІВ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Сергій РОМАНЧУК, Віталій МЕЛЬНИК

Анотація


Анотація. Попередні дослідження довели, що чинна програма фізичної підготовки курсантів
не дає змогу в цілому забезпечити ефективний розвиток фізичних якостей під час виконання
професійній завдань у польових умовах, оскільки під час польових навчань рівень показників
фізичної підготовленості, фізичного розвитку та функціонального стану курсантів погіршується.
Мета дослідження – підвищити ефективність впливу супутнього фізичного тренування курсантів
(ВВНЗ) на рівень їх функціонального стану під час польового виходу. Організація дослідження: дослі-
дження проведено на базі 184 навчального центру Національної академії сухопутних військ імені
гетьмана Петра Сагайдачного двома етапами: перший – два місяці до польового виходу в пункті
постійної дислокації, другий – один місяць в умовах польових занять курсантів. У дослідженні взя-
ли участь 126 курсантів третього курсу навчання бойових спеціальностей Сухопутних військ (КГ,
n=64 та ЕГ, n=62) віком 19–21 рік. Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення, педа-
гогічне спостереження, педагогічний експеримент, методи математичної статистики. Результатом
дослідження є впровадження авторської програми супутнього фізичного тренування в систему
підготовки курсантів під час польових виходів, основними особливостями якої є те, що фізичні
вправи (комплекси) проводили щодня 3 рази по 15 хвилин до обіду та через день по 15 хвилин
після обіду, безпосередньо на робочому (навчальному) місці або під час пересування до нього.
Інтенсивність фізичного навантаження дозували в діапазоні 120–150 уд./хв, що не викликало
великої втоми при виконані фізичних вправ та моделювало динаміку фізичного навантаження
у бойових умовах.
Аналіз результатів засвідчив, що у курсантів контрольної групи, на відміну від курсантів екс-
периментальної групи, упродовж експерименту достовірно (р≤0,05–0,01) погіршилися показники
частоти серцевих скорочень у спокої, індексу Робінсона, фізичного стану, степ-тесту та самооцінки
функціонального стану за методикою «САН». Після повернення з польового виходу результати
курсантів експериментальної групи були кращими, ніж у курсантів контрольної групи за показ-
никами частоти серцевих скорочень у спокої на 6,1 %, індексу фізичного стану – на 4,5 %, індексу
степ-­тесту – на 9,1 %, настрою – на 11,5 %.

Ключові слова


курсант, навчання, польовий вихід, програма, функціональний стан.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ванденко В. В. Фізична підготовка в умовах антитерористичної операції / В. В. Ванденко // Фізична підготовка особового складу Збройних сил, інших військових формувань та правоохоронних органів України: досвід, сучасність, проблеми та перспективи розвитку : матеріали наук.-метод. конф. 26–28 листопада 2014 р. – Київ : МОУ, 2014. – С. 52–55.

Корольчук М. С. Адаптація та її значення в системі психофізіологічного забезпечення діяльності / М. С. Корольчук // Вісник Київського міжнародного ун-ту : зб. наук. ст. – Київ, 2002. – Вип. 1/2. – С. 146–158.

Кузнецов М. В. Фізичний стан курсантів – кандидатів до підрозділів Сил спеціальних операцій Збройних сил України / В. М. Афонін, С. С. Федак // Молодіжний науковий вісник Східноєвроп. нац. ун-ту імені Лесі Українки. – 2016. – Вип. 24. – С. 30–34.

Лойко О. М. Використання досвіду Збройних сил Північноатлантичного альянсу в удосконаленні системи фізичної підготовки в Збройних силах України / О. М. Лойко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Львів, 2006. – Вип. 10, т. 1. – С. 360–365.

Одеров А. Система перевірки та оцінювання фізичної підготовленості військовослужбовців Збройних сил іноземних держав / Артур Одеров, Ігор Шлямар, Андрій Балдецький // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини. – Львів, 2013. – Вип.17, т. 2. – С. 109–113.

Ольховий О. М. Концепція професійно спрямованої системи фізичної підготовки курсантів / Ольховий О. М. // Сучасний стан та перспективи розвитку фізичної підготовки військовослужбовців в системі бойового навчання військ (сил) Збройних сил та інших силових структур України : матеріали наук.-метод. конф. 28–29 листопада 2013 р. – Київ : МОУ, 2013. – С. 21–30.

Паєвський В. В. Спеціальна фізична підготовка курсантів протиповітряної оборони Сухопутних військ ЗСУ : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Паєвський В. В. ; Харків. держ. акад. фіз. культури. – Харків, 2008. – 20 с.

Петрачков О. В. Найбільш інформативні показники фізичної та професійної підготовленості військових фахівців / О. В. Петрачков // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 5, Педагогічні науки: реалії та перспективи : [зб. наук. пр.] / за ред. О. В. Тимошенка. – Київ, 2009. – Вип. 14. – С. 161–165.

Романчук С. В. Фізична підготовка курсантів військових навчальних закладів Сухопутних військ Збройних Сил України : монографія / С. В. Романчук. – Львів : АСВ, 2012. – 408 с.

Романчук С. В. Теоретико-­методологічні засади фізичної підготовки курсантів військових навчальних закладів Сухопутних військ Збройних сил України : дис. ... д-ра наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / С. В. Романчук. – Львів, 2013. – 540 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.