ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ В ХУДОЖНІЙ ГІМНАСТИЦІ

Ірина ГАБРИЛЬЧУК, Аліна ПЕРЕДЕРІЙ

Анотація


Ускладнення змагальної діяльності, постійна інтенсифікація тренувального процесу
та гранична реалізація індивідуальних можливостей гімнасток зумовлюють вичерпання резервів
до удосконалення їх спортивної майстерності та вимагають пошуку нових шляхів до зростання
спортивних результатів з урахуванням сучасних тенденцій розвитку художньої гімнастики. У статті
проаналізовано результати наукових досліджень різних сторін підготовленості спортсменок у ху-
дожній гімнастиці та доведено необхідність обґрунтування методики тактичної підготовки як нового
шляху удосконалення системи підготовки гімнасток. Обґрунтовано основні напрями тактичної
підготовки у художній гімнастиці: вивчення сутності та основних теоретико-­методичних положень
спортивної тактики; удосконалення тактичного мислення; визначення оптимальної структури і змісту
змагальних композицій; формування індивідуального стилю змагальної діяльності. Представлено
результати аналізу змагальної діяльності найсильніших спортсменок світу. Установлено, що різниця
в результатах (між першим та останнім місцем) може становити менше ніж 1 бал, а вартість помилок,
пов’язаних із втратою предмета, у середньому становить 0,91 бала, у той час як середня щільність
результатів – 0,278 бала.

Ключові слова


художня гімнастика, тактична підготовка, програма тактичної підготовки, напрями тактичної підготовки, тактичне мислення.

Повний текст:

PDF

Посилання


Винер И. А. Подготовка высококвалифицированных спортсменок в художественной гимнастике : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры" / И. А. Винер. – Санкт-­Петербург : ГАФК им. Лесгафта, 2003. – 25 с.

Габрильчук І. Тактичні рішення висококваліфікованих спортсменок як чинник результативності змагальної діяльності у художній гімнастиці / Габрильчук Ірина, Передерій Аліна // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2016. – No 2. – С. 32–37.

Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения / В. Н. Платонов. – Киев : Олимпийская литература, 2004. – 807 с. 4. Правила змагань з художньої гімнастки 2013–2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukraine-rg.com.ua/wp-content/uploads/2015/03/COP2013_withmarks.pdf

Коваленко Я. О. Структурные элементы построения соревновательных композиций индивидуальных и групповых упражнений в художественной гимнастике / Я. О. Коваленко, В. Н. Болобан // Физическое воспитание студентов. – 2016. – No 1. – С. 12–20.

Современный подход к процессу постановки соревновательных композиций в художественной гимнастике / Р. Н. Терехина, Е. С. Крючек, Е. Н. Медведева, И. Б. Зеновка // Ученые записки. – 2014. – No 8. – С. 180–185.

Коскина Е. Н. Формирование индивидуальных стилей соревновательной деятельности футболистов с учетом их когнитивных стилей / Е. Н. Коскина, Н. А. Скляр // Теория и практика физической культуры. – 2015. – No 6. – С. 48–50.

Сосіна В. Ю. Шляхи вдосконалення виразності рухів як складової виконавчої майстерності спортсменів у видах спорту зі складною координацією / Сосіна В. Ю. // Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство : зб. наук. пр. – Львів, 2014. – Вип. 14. – С. 155–159.

Правила змагань з художньої гімнастки 2017–2020 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fig-gymnastics.com/publicdir/rules/files/ru_RG%20CoP%202017–7.pdf

Сосіна В. Ю. Методика складання довільних вправ : лекція для студентів IV курсу ФФВ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://3w.ldufk.edu.ua/files/kafedry/kaf_khoreohrafii/khoreohr_v_sporti/4kurs/lek/3.pdf


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.