ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ КОРЕЛЯЦІЇ ПОКАЗНИКІВ ВИТРАТ ЧАСУ НА РУХОВУ АКТИВНІСТЬ ТА ІНШІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

Станіслав КУНІКОВСЬКИЙ, Кшиштоф ГАНДЗІАРСЬКИЙ, Андрій МАНДЮК, Василь МАТВІЇВ

Анотація


У статті представлено результати дослідження можливості застосування імітаційного моделювання для вивчення кореляційного зв’язку між витратами часу на рухову активність та інші види діяльності хлопців віком 12–14 років.

Дослідження здійснено з метою визначення чинників, які впливають на кореляцію між показниками витрат часу на рухову активність та інші види діяльності школярів. Методи дослідження: аналіз науково-м етодичної літератури, аналіз та синтез, методи математичної статистики, метод побудови імітаційної моделі (метод Монте- Карло).

За допомогою методу побудови імітаційної моделі встановлено можливість використання спеціально визначених вихідних даних для моделювання кореляційних зав’язків між витратами часу на різні види діяльності упродовж дня. Дослідження здійснено з урахуванням емпіричних даних щодо витрат часу на різні види діяльності учнями віком 12–14 років. Дослідження проводили на базі середніх загальноосвітніх шкіл № 45 і № 54 (м. Львів). Загалом у дослідженні взяли участь 310 осіб віком 12–14 років.

У результаті встановлено, що, використовуючи ті чи інші співвідношення значень різниці показників, можна моделювати потрібні значення кореляції. Співвідношення значень різниці показників між різними групами даних є основним чинником, який впливає на кореляцію між витратами часу на рухову активність та інші види діяльності.


Ключові слова


рухова активність, імітаційне моделювання, учні, вільний час.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ажиппо О. Модель залучення дітей та молоді до фізкультурно-с портивної дозвіллєвої діяльності / О. Ажиппо, А. Бондар, Н. Тихонова // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки уклад. А. В. Цьось, С. П. Козіброцький. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. – № 1(29). – С. 23–27.

Арефьєв В. Г. Здоров'я підлітків і рухова активність / В. Арефьєв // Вісник Чернігів. нац. пед. ун-ту. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2014. – № 118(3). – С. 6–10.

Боднар І. Р. Дозвілля українських школярів і місце рухової активності у ньому/ І. Р. Боднар, А. Б. Кіндзера // Педагогіка, психологія та медико-б іологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2016. – № 5. – С. 10–18.

Бондар Т. С. Використання самоорганізації у загальноосвітніх навчальних закладах щодо фізкультурно- спортивного дозвілля учнів / Т. С. Бондар, В. В. Золочевський // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2015. – № 4(48). – С. 195–207.

Васкан І. Г. Стан та перспективи вдосконалення спеціально організованої рухової активності учнів у загальноосвітніх навчальних закладах / І. Г. Васкан // Молодий вчений. – 2018. – № 55.3(3.3). – С. 30–33.

Дутчак М. Парадигма оздоровчої рухової активності: теоретичне обґрунтування і практичне застосування / М. Дутчак // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2015. – № 2. – С. 44–52.

Іванишин Ю. Порівняльна характеристика координаційних здібностей підлітків, які займаються різними видами рухової активності / Юрій Іванишин, Лідія Ковальчук, Ірина Іванишин // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 27/28. – С. 104–110.

Іващенко О. Математико-с татистичне моделювання як метод педагогічного контролю рухової підготовленості хлопців віком 6–10 років / О. Іващенко, О. Худолій // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті. – Львів, 2016. – С. 84–86.

Калиниченко І. О. Оцінка рівня спеціально організованої рухової активності дітей 14–17 років / І. О. Калиниченко, О. В. Савчук // Інноваційні технології в системі підвищення кваліфікації фахівців фізичного виховання і спорту. – Суми : СумДУ, 2015. – С. 83–84.

Осадець М. М. Сучасні проблеми фізичного виховання школярів / М. М. Осадець, А. А. Слобожанінова, А. О. Волощук // Молодий вчений. – 2018. – № 55.3(3.3). – С. 71–73.

Павлова Ю. О. Вплив способу проведення вільного часу на якість життя людини / Ю. Павлова, Б. Виноградський, С. Шеремета // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – 2015. – № 129 (3). – С. 245–249.

Ріпак М. Місце рухової активності у структурі вільного часу дорослих жінок / М. Ріпак // Вісник Чернігів. нац. пед. ун-ту : зб. наук. пр. – Чернігів, 2017. – Вип. 147, ч. 2. – С. 122–125.

Худолій О. М. Моделювання процесу навчання та розвитку рухових здібностей у дітей і підлітків: монографія / О. М. Худолій. – Харків, 2014. – 320с.

Цьось А. Рухова активність у мотиваційно- ціннісних орієнтаціях студентів / Анатолій Цьось, Андрій Шевчук, Ольга Касарда // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-ту імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 4(28). – С. 83–87.

Ярошик М. Структура та особливості добової рухової активності студентської молоді / Марта Ярошик, Марія Ярошик // Проблеми активізації рекреаційно-о здоровчої діяльності населення : матеріали Х Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (12–13 трав. 2016 р.). – Львів, 2016. – С. 138–142.

Appelqvist-S chmidlechner K. Relationships between leisure time physical activity, physical fitness and mental health among young adult males / K. Appelqvist- Schmidlechner // European Psychiatry. – 2017. – Vol. 41. – P. 179.

Chagas D. Comparison of health outcomes among children with different levels of motor competence / Chagas D., Batista L. // Human Movement. – 2017. – Vol. 18(2). – P. 56–61.

Dieser R. B. Integrating Positive Psychology, Behavioral Activation, and the Serious Leisure Perspective in Mental Health Counseling: a Case Report / Rodney B. Dieser, Jacob Christenson // International Journal of Applied Positive Psychology. – 2016. – № 1. – P. 57–68.

Ericsson I. Physical activity and school performance: a survey among students not qualified for upper secondary school / Ingegerd Ericsson, Cederberg Margareta // Physical Education and Sport Pedagogy. – 2015. – Vol. 20(1). – P. 45–66.

Fakhouri T. H. Physical activity in US youth aged 12–15 years / T. Fakhouri // 2012. NCHS data brief. – 2014. – Vol. 141. – P. 1–8.

Physical activity of female students in secondary schools in the context of physical activity recommendations fulfilment / Junger J., Kačúr P., Tlučáková L., Čech P., Bebčáková V. // Human Movement. – 2017. – Vol. 18(3). – P. 67–73.

Aktywność fizyczna i odżywianie w zdrowym stylu życia uczniów w wieku 10–13 lat ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Inoworocławiu = Nutrition physical activity and healthy lifestyle in pupils aged 10–13 years of Primary School no 9 in Inoworocław / Niewiadomski Tomasz [et al.] // Journal of Education, Health and Sport. –2015. – Vol. 5, is. 6. – P. 355–374.

Peculiarities the main types of metabolism of students of middle educational institutions depending on the organization of the educational process and public catering / Shtina I. E. [et al.] // Voprosy pitaniia. – 2019. – Vol. 88(1). – P. 62–70.

Yachniuk M. Improving Students’ Motor Activity as a Motivational Orientation towards a Healthy Lifestyle / Yachniuk Maksym, Yachniuk Iryna, Yachniuk Yurii // Physical education, sports and health culture in modern society. – 2017. – Vol. 1(37). – P. 124–129.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.