ХАРАКТЕРИСТИКА ВПЛИВУ ЗАСОБІВ КОМАНДОТВОРЕННЯ НА ПОКАЗНИКИ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ 15–16 РОКІВ

Наталія СЕМЕНОВА, Олена ХАНІКЯНЦ, Анна КОВАЛІВ

Анотація


Вступ. Упродовж останнього десятиліття за результатами досліджень фахівців (Н. В. Семенова, А. В. Магльований, 2013; М. О. Ріпак, 2014; Н. В. Семенова, 2018, 2019; І. Р. Боднар із співав., 2018) рухова активність і фізична підготовленість студентів залишається на низькому рівні. На думку фахівців (Г. П. Грибан, В. П. Краснов, Ф. Г. Опанасюк, О. С. Скорий, 2018) ефективним способом підвищення інтересу студентів до занять із фізичного виховання (ФВ) є впровадження інноваційних, новітніх фізкультурно- оздоровчих технологій, під впливом яких значно підвищуються показники усіх функціональних систем організму.

Одним із таких напрямків є тимбілдинг (з англ. teambuilding), або командотворення. На сьогодні використання командотворення у ФВ є одним з перспективних малодосліджених і інноваційних напрямків (Є. П. Козак, 2011; О. В. Антонов, 2013).

Мета дослідження – визначити динаміку показників фізичної підготовленості студентів 15–16 років під впливом засобів командотворення.

Для розв’язання поставленої мети роботи були використані такі методи дослідження: аналіз та узагальнення наукової і методичної, тестування рівня розвитку рухових якостей; методи математичної статистики.

У педагогічному експерименті взяли участь 37 студентів Медичного коледжу ЛНМУ імені Данила Галицького віком 15–16 років. Їх було розподілено на контрольну групу (КГ, n=17), яка займалася за звичайною програмою з ФВ, і експериментальну групу (ЕГ, n=20), у заняття яких було введено 20 хвилин різноманітних завдань, вправ, ігри та естафети із використанням різноманітних предметів. Метою кожного завдання було формування довіри, злагодженості дій, взаємодопомоги, повноцінного спілкування в колективі та іншого через спільне виконання поставлених викладачем завдань.

Експеримент відбувався впродовж навчального семестру 2018/2019 н. р.


Повний текст:

PDF

Посилання


Оцінювання фізичної підготовленості та здоров’я різних груп населення : монографія / [Боднар І. Р., Виноградський Б. А., Павлова Ю. О., Ріпак М. О., Дух Т. І., Стефанишин М. В.]. – Львів : ЛДУФК, 2018. – 132 с.

Ріпак М. Місце фізичної культури у способі життя студентської молоді / Мар’яна Ріпак, Оксана Ільків, Ігор Ріпак // Проблеми активізації рекреаційно- оздоровчої діяльності населення : матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Львів, 2014. – С. 107–109.

Семенова Н. В. Динаміка показників фізичної підготовленості студенток 15–17 років під впливом впровадженого режиму рухової активності / Н. В. Семенова, А. В. Магльований // Слобожанський науково- спортивний вісник. – 2013. – № 4. – С. 74–79.

Фізичне виховання у здоровому способі життя сучасної студентської молоді / Г. П. Грибан, В. П. Краснов, Ф. Г. Опанасюк, О. С. Скорий // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-п едагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. – Київ, 2018. – Вип. 4 (98). – С. 43–46.

Sirenko R. Analysis of Physical Preparedness of Students Based on the Results of Tests and Standards of Annual Evaluation / Sirenko R., Yaremchuk Y., Semenova, N. // Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society. – 2018. – Vol. 2(42). – P. 71–77.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.