ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

Валерія ОКОЛОВИЧ

Анотація


Вступ. Актуальною проблемою сьогодення залишається формування здорового способу життя української молоді. Наша держава, на жаль, належить до тих країн, які характеризуються низьким рівнем здоров’я молодого покоління. Поступове усунення цієї проблеми зумовлює існування здорової нації.

Після аналізу робіт науковців С. М. Канішевського, Т. Ю. Круцевич, І. В. Огірко, стає зрозуміло, що у свідомості більшості студентів рухова активність не є тим чинником здорового способу життя, що інтегрує інші чинники – харчування, раціональний графік праці і відпочинку, гігієну. Це зумовлено низькою мотивацією до занять фізичною культурою, дотримання здорового способу життя, що лежить в основі поведінки молоді, котра визнає здоров’я як одну з останніх потреб людини, а також недостатньою ефективністю сучасної організації фізичного виховання студентів, яка не забезпечує не тільки оздоровчих, але й розвивальних впливів [1, 3, 4].

Виховати фізично, морально, соціально, духовно здорову людину – пріоритет сучасного суспільства. Учені зазначають, що 90 % дітей дошкільного віку, учнів і студентів мають відхилення у здоров’ї. Тільки за останні 5 років на 41 % збільшилася кількість учнівської молоді, віднесеної за станом здоров’я до спеціальних медичних груп [2, 5, 6].

Тож низький рівень здоров’я характеризується відсутністю у студентів знань про здоровий спосіб життя, таких як раціональна організація режиму рухової активності, загартування, заняття фізичними вправами, раціональне харчування, дотримання правил гігієни, повноцінний сон.

Процес свідомого ставлення молоді до власного здоров’я потребує високого рівня розуміння і зацікавленості, що зумовлює актуальність цієї теми дослідження.

Мета – проаналізувати чинники формування позитивної мотивації студентів до здорового способу життя.

Завдання: узагальнити поінформованість студентів про компоненти здорового способу життя, визначити чинники, що підвищують мотивацію.

Методи: аналіз та узагальнення наукової і методичної літератури.


Повний текст:

PDF

Посилання


Кириленко С. В. Соціально‑п едагогічні умови формування культури здоров’я старшокласників : автореф. дис … канд. пед. наук : 13.00.07 / Світлана Володимирівна Кириленко ; Ін‑т проблем виховання. – Київ, 2004. – 21 с.

Одайник В. Формування здорового способу життя у підлітків / В. Одайник // Вісник Кам’янець‑ Подільського національного університетуту ім. Івана Огієнка : зб. наук. пр. – 2010. – Вип. 3. – С. 20–23.

Кенсицька І. Л. Формування цінностей здорового способу життя студентів у процесі фізичного виховання : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Кенсицька Ірина Леонідівна; НУФВСУ. – Київ. 2018. – 22 с.

Єжова О. О. Формування ціннісного ставлення до здоров’я в учнів професійно‑ технічних навчальних закладів : монографія / О. О. Єжова. – Суми : МакДен, 2011. – 412 с.

Марченко О. Ю. Формування ціннісних категорій особистої фізичної культури у студентської молоді : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Марченко Оксана Юріївна ; Дніпропетр. держ. ін‑т фіз. культури і спорту. – Дніпропетровськ, 2010. – 20с.

Футорний С. М. Теоретико‑ методичні основи інноваційних технологій формування здорового способу життя студентів в процесі фізичного виховання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / С. М. Футорний. – Київ, 2015. – 43 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.