СТРУКТУРА І ЗМІСТ АТАКУВАЛЬНИХ ТЕХНІКО-ТАКТИЧНИХ ДІЙ ДОРОСЛИХ СПОРТСМЕНІВ У РУКОПАШІ ГОПАК

Ігор КУКУРУДЗЯК

Анотація


Вступ. Рукопаш гопак уведено до переліку національних видів спорту України. Цей
вид спорту характеризується великим обсягом різноманітних техніко-тактичних дій і нале-
жить до групи одноборств. На сьогодні, зважаючи на відносну новизну цього виду спорту
і недостатнє теоретичне його обґрунтування, актуальною залишається низка питань. Вони
першочергово стосуються характеристики структурно-змістового наповнення змагальної ді-
яльності спортсменів, що є важливим чинником формування відповідної системи підготовки
в будь-якому виді спорту.
Мета – визначити кількісні та якісні показники атакувальних техніко-тактичних дій
(АТТД) дорослих спортсменів у рукопаші гопак.
Методи: теоретичний аналіз та узагальнення, аналізування документальних матеріалів,
порівняння, педагогічне спостереження, методи математичної статистики.
Ключові слова: рукопаш гопак, змагальна діяльність, показники, атакувальні техніко-­
тактичні дії.

Повний текст:

PDF

Посилання


Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения : учебник [для тренеров] / В. Н. Платонов. – Киев : Олимпийская литера тура, 2015. – Кн. 1. – 2015. – 680 с.

Кукурудзяк І. Класифікація базової техніки українського рукопашу гопак / Кукурудзяк І. Величкович М., Пітин М. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.] / за ред. О. В. Тимошенка. – Київ, 2016. – Вип. 9 (79)16. – С. 55–60.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.