ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ ОЛІМПІЙСЬКОЇ ОСВІТИ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Віра ПЕРЕДЕРІЙ

Анотація


Вступ. Одним із основних завдань МОК є орієнтація діяльності на заохочення й під-
тримку ініціатив, спрямованих на інтеграцію олімпійських цінностей в життя суспільства,
а також сприяння діяльності Міжнародної олімпійської академії та інших установ, що займа-
ються розробленням питань розвитку олімпійської освіти [3].
Методи: теоретичний аналіз та узагальнення, опитування, документальний метод, метод
експертних оцінок, методи математичної статистики.
Ураховуючи обраний напрям досліджень, планується обґрунтувати впровадження
освітньо-­інтерактивного проекту #OlympicLab та здійснити змістове наповнення його мо-
дулів, створити маппінг наявних форм олімпійської освіти в Україні, удосконалити систему
знань щодо системи олімпійської освіти та наукові положення щодо тенденцій розвитку
олімпійської освіти України та на міжнародному рівні.
Зокрема, заплановано доповнити наукові положення щодо функціонування системи
олімпійської освіти.
Обговорення і висновки. У контексті зазначених завдань наукового дослідження На-
ціональний олімпійський комітет України та його регіональні відділення розпочали впро-
вадження освітньо-інтерактивного проекту #OlympicLab. Його основу становлять головні
цінності та принципи олімпізму, а також зміст культурно-освітньої програми Юнацьких
олімпійських ігор.
У подальших дослідженнях заплановано відстежити ефективність впровадження про-
екту в діяльність НОК України та його регіональних відділень.
Ключові слова: олімпійський рух, олімпійська освіта, інноваційні форми.

Повний текст:

PDF

Посилання


Єрмолова В. М. Теоретико-методичні засади інтеграції олімпійської освіти в навчально-­виховний процес школярів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: спец. : 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Єрмолова Валентина Михайлівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2010. – 20 с.

Agenda 2020 [Electronic resource]. – Access mode: https://www.olympic.org/olympicagenda‐2020/

Olympic Charter. – Lausanne : International Olympic Committee, 2004. – 104 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.