КОМП’ЮТЕРНІ НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ПІД ЧАС ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТОК-БАСКЕТБОЛІСТОК

Людмила ФІЛЕНКО, Олена ЦЕРКОВНА

Анотація


Вступ. Підготовка студентів у системі вищої освіти має базуватися на використанні су-
часних інформаційних технологій навчання [2, 3]. Автори [5, 6] проаналізували алгоритмічні
особливості розроблення комп’ютерних навчальних програм та представили результати їх
упровадження у навчально-тренувальний процес. На думку вчених [1, 4], є актуальним роз-
роблення інформаційних середовищ навчання у сфері фізичної культури та спорту.
Мета дослідження – обґрунтувати особливості використання інформаційних технологій
у навчально-тренувальному процесі баскетболісток віком 17–20 років.
Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення літературних джерел; методи
інформаційного моделювання та програмування; педагогічний експеримент; анкетування;
методи математичної статистики.
Висновки. Розроблено комп’ютерну навчальну програму з баскетболу, яка складаєть-
ся із вербальних, візуальних та мультимедійних компонентів. Експериментально доведено
ефективність використання інформаційних технологій навчання під час підготовки студенток-­
баскетболісток.
Ключові слова: комп’ютерна програма, баскетбол, студентки.


Повний текст:

PDF

Посилання


Богуславська В. Інформаційні технології нової парадигми освіти у фізичній культурі і спорті / Вікторія Богуславська // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : зб. наук. пр. – Вінниця, 2017. – No 3. – С. 19–24.

Кашуба В. Інноваційний вектор модернізації дидактичного процесу в системі вищої фізкультурної освіти / В. Кашуба, Н. Бишевець, К. Сергієнко // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2006. – No 1. – С. 38–41.

Пітин М. Загальна характеристика концепції теоретичної підготовки у спорті / Мар'ян Пітин // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Є. Приступи. – Львів, 2014. – Вип. 18, т. 1. – С. 213–218.

Інформаційні технології у фізичному вихованні при підготовці учнів та студентів віком 15–17 років / Людмила Філенко, Ігор Філенко, Олена Церковна, Юрій Петренко // Молода спортивна наука України : зб. тез доп. / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2017. – Вип. 21, т. 2. – С. 80–81.

Філенко Л. В. Комп’ютерні навчальні та контролюючі програми у фізичному вихованні та спорті / Філенко Л. В. // Науковий часопис НПУ ім.. М. П. Драгомана. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. – Київ, 2016. – Вип. 10 (80) 16. – С. 139–145.

Teaching and learning informatization at the universities of physical culture / Filenko L., Ashanin V., Basenko O., Petrenko Y., Poltorarska G., Tserkovna O., Kalmykova Y., Kalmykov S., Petrenko Y. // Journal of Physical Education and Sport. – 2017. – Vol. 17(4). – P. 2454–2461.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.