ПРОБЛЕМИ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ І ЗДОРОВ’Я ШКОЛЯРІВ

Степан ГЕЙЦІ, Алла СОЛОВЕЙ

Анотація


Вступ. Глобальний науково-технічний розвиток та інформаційний прогрес на межі
тисячоліть зумовив суттєву зміну ролі й місця фізичного виховання в суспільстві. Спостері-
гається зниження рівня фізичного здоров’я школярів, підвищення захворюваності, зниження
рівня їх фізичної підготовленості та рухової активності. Отже, однією з найбільш гострих
проблем на сьогодні є поліпшення стану здоров’я і фізичної підготовленості дітей шкільного
віку [4, 5].
Мета – визначити проблеми системи оцінювання фізичної підготовленості і здоров’я
школярів.
Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення даних літературних джерел.
Обговорення і висновки. Система оцінювання має визначити об’єктивний рівень
фізичної підготовленості та стан здоров’я, про що інформують учнів і батьків. Наразі він
відсутній у чинній системі оцінювання. Така система оцінювання формуватиме позитивну
мотивацію до занять та сприятиме підвищенню рухової активності, оптимізації фізичного
розвитку, поліпшенню фізичної підготовленості та зміцненню здоров’я. У зв’язку з цим,
проблема удосконалення системи тестування фізичної підготовленості школярів потребує
розв’язання.
Ключові слова: система оцінювання, фізична підготовленість, здоров’я.

Повний текст:

PDF

Посилання


Боднар І. Р. Тести й нормативи для визначення рівня фізичної підготовленості і здоров’я

школярів середнього шкільного віку [Електронний ресурс] / Боднар І., Кожух Н. // Спортивна наука

України. – 2015. – No4 (68). – С. 9–17.

Римар О. Оцінювання рівня фізичної підготовленості учнів старших класів [Текст] / Ольга

Римар, Алла Соловей // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту

і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 181–186.

Сороколіт Н. С. Ставлення учнів 5–9 класів до свого здоров’я та до уроків фізичної культури

/ Н. С. Сороколіт // Спортивна медицина. – 2014. – No 1. – С. 47–51.

Сороколіт Н. С. Удосконалення фізичного виховання учнів 5–9 класів із застосуванням варі-

ативних модулів навчальної програми : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.]

00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення" / Сороколіт Наталія Стефанівна ; Львів.

держ. ун-т фіз. культури. – Л., 2015 . – 20 с.

Об'єктивні критерії для визначення функціонально-резервних можливостей учнів середнього

шкільного віку / Боднар І. Р., Римар О. В., Соловей А. В., Маланчук Г. Г., Дацків П. П. // Педагогіка,

психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2015. – No 11. – С. 11–19.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.