СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТОК ДО РІЗНОВИДІВ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ

Уляна ШЕВЦІВ, Людмила ДРАПІНСЬКА

Анотація


Вступ. Основними завданнями фізичної культури і спорту є постійне підвищення рівня
здоров’я, фізичного та духовного розвитку населення. У сфері освіти фізична культура ба-
зується на затверджених державних стандартах освіти та має на меті забезпечити розвиток
фізичного здоров'я учнів та студентів, удосконалити фізичну та психологічну підготовку до
активного життя [2]. У закладах вищої освіти фізична культура реалізується через предмет
“Фізичне виховання”. Проте в реальній дійсності ми стикаємося з тим, що ігнорують навіть
обов’язкові заняття з фізичного виховання як керівники, так і студенти закладів вищої осві-
ти [4]. Чинні програми з фізичного виховання передбачають, як правило, „натаскування”
студентів на виконання навчальних нормативів, які не враховують індивідуальні можливості
і потреби тих, для кого вони розроблені. Фахівці наголошують на необхідності пошуку нових
засобів рухової активності, оскільки застосування традиційних засобів сьогодні не сприяє
підвищенню рухової активності студенток [1, 3, 5, 6 та ін.].
Мета нашого дослідження – з’ясувати ставлення студенток коледжів до різновиду ру-
хової активності.
Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення даних наукової і методичної
літератури, соціологічні дослідження, методи математичної статистики.

Висновки:
1. Результати опитування студенток коледжів свідчать, що більшість дівчат віддає пере-
вагу таким видам рухової активності, як шейпінг, сучасні танці та аеробіка. Менше цікавлять
дівчат ходьба, подіумна ходьба та волейбол.
2. Серед причин негативного ставлення студенток до виконання фізичних вправ провід-
ними є такі: «брак вільного часу», «відсутність бажання», «поганий інвентар та обладнання
спортивних об’єктів».
3. Причини негативного ставлення студенток до фізичних вправ можна усунути, за-
стосувавши у фізичному вихованні студенток новітні оздоровчі технології та надавши їм
можливість вибрати різновид рухової активності.
Ключові слова: фізичне виховання, студентки, різновиди рухової активності.


Повний текст:

PDF

Посилання


Гумен В. Шейпінг в системі фізичного виховання вищих навчальних закладів : [монографія]

/ Василь Гумен. – Львів, 2016. – 227 с.

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 No 3808-XII.

Линець М. М. Формування зацікавленості студенток до урочних форм занять з фізичного вихо-

вання / М. М. Линець, Є. М. Свіргунець, В. М. Гумен // Соціально-гуманітарні та психолого-­педагогічні

науки : зб. наук. пр. викладачів гуманітарного інституту. – Хмельницький, 2005. – С. 159–163.

Попрошаєв О. Необхідність збереження навчальної дисципліни "Фізичне виховання" у вищих

навчальних закладах в умовах реформування Національної системи освіти / О. Попрошаєв // Молода

спортивна наука України : зб. тез. – Львів, 2017. – Вип. 21, т. 2. – С. 66–67.

Романенко В. В. Вплив різних режимів рухової активності на фізичний стан студенток вищих

навчальних закладів гуманітарного профілю : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 /

Романенко Віктор Васильович. – Вінниця, 2003. – 218 с.

Шевців У. Пошук шляхів підвищення інтересу дівчат-старшокласниць до шкільних уроків

фізичної культури / Уляна Шевців // Теорія і методика фізичного виховання. – 2008. – No 2. – С. 94–97.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.