АНАЛІЗ СТАНУ ЗДОРОВ'Я СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ УКРАЇНИ

Наталія СОРОКОЛІТ, Мар’яна ЗОРИК

Анотація


Вступ. Останнім часом спостерігається активізація уваги українських дослідників до
проблеми здоров'я молодого покоління. Насамперед це пов’язано зі стурбованістю суспільства
щодо погіршення стану здоров’я студентської молоді, яка навчається у закладах вищої осві-
ти, зростанням захворюваності в процесі професійної підготовки та подальшим зниженням
їхньої працездатності [6].
Мета – проаналізувати наукові публікації з проблеми дослідження стану здоров'я сту-
дентів закладів вищої освіти (ЗВО) України.
Методи: теоретичний аналіз та узагальнення матеріалів наукової та методичної літера-
тури, статистичних матеріалів.
Обговорення і висновки. Виявлено стійку тенденцію до погіршення здоров’я сучасної
молодої людини. На стан здоров’я майбутніх фахівців негативно впливає довкілля, стиль жит-
тя, спадковість, дефіцит рухової активності. Отож виникає потреба у формуванні концепціївиховання здорової людини в освіті, упровадженні нових навчальних програм та інноваційних
методологічних підходів.
Ключові слова: студенти, стан здоров'я, фізичний стан.

Повний текст:

PDF

Посилання


Нозологічний портрет студентів спеціальної медичної групи / Н. М. Грибок, О. В. Слімаков-

ський, О. О. Волошин, Н. Б. Малетич // Науковий часопис Національного педагогічного університету

імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура

і спорт) : зб. наук. пр. / за ред. Г. М. Арзютова. – Київ, 2015. – Вип. 5К (61). – С. 63–65.

Здоров’я та поведінкові орієнтації української молоді: соціологічний вимір (за результатами

національного соціологічного опитування підлітків та молоді 10–22 років). – Київ : Укр. ін-т соціаль-

них досліджень, 2005. – 256 с.

Михалюк Е. Л. Анализ состояния здоровья студентов вузов города Запорожья / Е. Л. Миха-

люк, С. Н. Малахова, Л. И. Левченко // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2012. – No 5 (1). –

С. 24–26.

Павленко І. О. Фізичний стан як показник здоров’я студентів вищих навчальних закладів /

І. О. Павленко // Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення : матеріали II Все-

укр. наук.-практ. конф. (Харків, 20 травня 2016 р.). – Харків : ХДАФК, 2016. – С. 135–139.

Савчук С. А. Аналіз стану соматичного здоров’я студентів вищого технічного навчального

закладу / С. А. Савчук // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. – Луцьк,

– No 3. – С. 79–82.

Шиян О. Державна освітня політика з питань здорового способу життя молоді : монографія

/ Олена Шиян. – Львів : [б. в.], 2010. – 296 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.