НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ПОВІТРЯНИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Сергій ПАЛЕВИЧ

Анотація


Вступ. Проведення всебічних реформ, уведення в дію нової Концепції підготовки
Збройних сил України актуалізує проблему розроблення ефективних механізмів реалізації
бойового досвіду під час підготовки військових фахівців [6]. Однак пропонування нових
підходів чи удосконалення наявних не може відбуватися без урахування кількості інформації
(даних), уже накопиченої в науковій та методичній літературі.
Мета дослідження – проаналізувати напрями удосконалення спеціальної фізичної під-
готовки військовослужбовців Повітряних сил Збройних сил України.
Методи дослідження: узагальнення та аналіз літературних джерел та програмно-­
нормативних документів, інформаційного пошуку, систематизації.
Результати дослідження та їх обговорення. Аналіз останніх
Висновок. Удосконалення системи спеціальної фізичної підготовки можливе через
упровадження концепції студентоцентрованого навчання, в основу якої покладено процеси
стандартизації результатів навчання, інтеграцію елементів бойової підготовки в єдину комп-
лексну систему навчання на базі спеціальної фізичної підготовки.
Ключові слова: спеціальна фізична підготовка, інтеграція, система бойової підготовки,
військовослужбовці, Повітряні сили.

Повний текст:

PDF

Посилання


Агаєв Н. Психологічні проблеми військовослужбовців – учасників АТО / Н. Агаєв // Вісник

МОУ. – 2014. – No 10. – С. 8–9.

Базові положення та елементи основних видів підготовки за Бойовою армійською системою

(БАрС) : [навч.-метод. посіб.] / кол. авт. ; за ред. І. С. Овчарука. – Одеса : Військова академія, 2016. –

Ч. 1. – 103 с

Вереньга Ю. В. Удосконалення фізичної підготовки працівників МВС України на етапі про-

фесійного становлення : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фі-

зична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Ю. В. Вереньга ; Львів. держ. ун-т фіз.

культури. – Львів, 2015. – 19 с.

Гусак О. Д. Формування психофізичної готовності військовослужбовців аеромобільних під-

розділів до професійної діяльності у процесі фізичної підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз.

виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" /

Гусак О. Д. ; Львів. держ.ун-т фіз. культури. – Львів, 2012. – 20 с.

Кирпенко В. М. Оптимізація спеціальної фізичної підготовки курсантів-льотчиків у період

льотного навчання : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична

культура, фізичне виховання різних груп населення" / Кирпенко В. М. ; Львів. держ. ун-т фіз. культу-

ри. – Львів, 2014. – 20 с.

Настанова з фізичної підготовки у Збройних Силах України (НФП‐2014). – Київ : Міністер-

ство оборони України, 2014. – 158 с.

Фізичне виховання військовослужбовців : навч. посіб. / М. Ф. Пічугін, Г. П. Грибан, В. М. Ро-

манчук [та ін.] ; за ред. Г. П. Грибана. – Житомир : ЖВІ НАУ, 2011. – 820 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.