ЗАЛУЧЕННЯ УЧНІВ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ В ЗИМОВИЙ ПЕРІОД

Алла СОЛОВЕЙ,, Ольга РИМАР

Анотація


Вступ. Фізичний розвиток і здоров’я дітей та підлітків безпосередньо залежать від опти-
мального рівня їхньої рухової активності [3, 4]. Відомо, що на сумарну кількість рухів людини
має вплив пора року. Спостерігається різкий дефіцит рухової активності в зимовий період.
У зв’язку з малою тривалістю світлового дня, низькою температурою повітря відбувається
зниження локомоцій на 15 –30 % порівняно з літнім періодом року. Спеціально організовані
форми занять фізичними вправами у школі задовольняють дефіцит рухової активності при-
близно на 40 %. Отож великого значення набувають позашкільні форми занять фізичними
вправами – самостійні заняття та активний відпочинок [1, 3].
Мета нашого дослідження – проаналізувати готовність до організації самостійних
занять фізичними вправами та активного відпочинку в зимовий період учнів середнього
шкільного віку. Визначити основні проблеми та труднощі в організації самостійних занять
та активного відпочинку в зимовий період в учнів 5–7 класів.
Для досягнення поставленої мети розроблено програму дослідження, яка передбачала
використання комплексу методів дослідження: аналіз літературних джерел з теми досліджен-
ня, соціологічні методи (анкетування); методи математичної статистики.
Висновки. Проведені дослідження засвідчили, що учні 5–7 класів мають недостатній
рівень рухової активності в зимовий період, що пов’язано з інтенсивним навчанням, захво-
рюваннями, малим світловим днем та поганим забезпеченням спортивним зимовим одягом
та інвентарем. Відповідно виникає потреба в розробленні та проведенні різних форм занять
фізичними вправами в зимовий період за місцем навчання та проживання з використанням
доступних засобів та інвентарю. Також є гостра необхідність в облаштуванні місць для ак-
тивного зимового відпочинку за місцем проживання школярів та розробленні й організації
занять у спеціально обладнаних місцях для активного зимового відпочинку.
Ключові слова: учні, зима, відпочинок, рухова активність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Соловей А. В. Порівняння рухової активності дітей 13–15 років України та Польщі /

А. В. Соловей, О. В. Римар, М. Я. Ярошик // Науковий часопис Національного педагогічного ун-ту

ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура

і спорт) : зб. наук. пр. / за заг. ред. Г. М. Артюзова. – Київ, 2017. – Вип. 5 К(86). – С. 312–315.

Сороколіт Н. С. Удосконалення фізичного виховання учнів 5–9 класів із застосуванням варіа-

тивних модулів навчальної програми : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.]

00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення" / Сороколіт Наталія Стефанівна ; Львів.

держ. ун-т фіз. культури. – Львів, 2015. – 20 с.

The current state and the peculiarities of physical activity of teenagers in Ukraine and Poland /

Alla Solovei, Olha Rymar, Marta Yaroshyk, Nataliya Sorokolit // Physical Education, Sports and Health

in Modern Society: Collected Research Papers of Lesya Ukrainka Eastern Europian National University /

comp. by A. V. Tsos, S. J. Indyka. – Lutsk : Lesya Ukrainka Eastern Europian National University, 2017. –

No 1 (37). – Р. 91–96.

Health complaints and well-being complaints among secondary school children / Bodnar I.,

Petryshyn Y., Solovey A., Rymar O. // Journal of Physical Education and Sport. – 2016. – Vol. 16(3), art 142. –

P. 905–909.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.