ЗАГАЛЬНА ВИТРИВАЛІСТЬ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ ПІД ЧАС МАРШ-КИДКА НА 5 КІЛОМЕТРІВ

Андрій ЯВОРСЬКИЙ, Олег БУБЕЛА, Тарас ЯВОРСЬКИЙ

Анотація


Вступ. Загальна витривалість має важливий вплив на професійну підготовку офіцерів
запасу. Оскільки специфіка їхньої діяльності, особливо у відповідальних, складних ситуаці-
ях, часто вимагає максимальних фізичних зусиль, пов’язаних із виконанням довготривалої
фізичної роботи. Отож постає потреба в дослідженні показників загальної витривалості
офіцерів запасу [1, 2, 4].
Мета – проаналізувати вплив авторської програми на показники загальної витривалості
упродовж експерименту.
Методи: аналіз, узагальнення даних наукової та методичної літератури; педагогічний
експеримент; методи математичної статистики.
Висновки. Установлено позитивний вплив авторської програми на вдосконалення за-
гальної витривалості офіцерів (р<0,05–0,001). Прикладний зміст авторської програми дає
змогу формувати необхідні навички для якісного виконання професійної діяльності офіцерів,
а також підтримувати або навіть поліпшувати загальні фізичні якості офіцерів запасу.
Ключові слова: загальна витривалість, марш-кидок, офіцери запасу.

Повний текст:

PDF

Посилання


Магльований А. В. Проблеми та шляхи вдосконалення фізичної підготовки молодшого офі-

церського складу / А. В. Магльований, О. М. Боярчук // Педагогіка, психологія та медико-біологічні

проблеми фізичного виховання і спорту. – 2013. – No 1. – С. 44–48.

Романчук С. В. Фізична підготовленість студентів, які навчаються за програмою підготовки

офіцерів запасу [Електронний ресурс] / С. В. Романчук, А. І. Яворський // Спортивна наука Украї-

ни. – 2014. – No 6 (64). – С. 8–11. – Режим доступу: http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/

view/266/260

Романчук С. В. Аналіз фізичної підготовленості офіцерів запасу, призваних на військову служ-

бу у Збройні Сили України / С. В. Романчук, А. І. Яворський // Молода спортивна наука України : зб.

наук. пр. з галузі фізичної культури та спорту. – Львів, 2015. – Вип. 19, т. 2, – С. 325–329.

Характеристика фізичних навантажень, які переносять військовослужбовці механізованих

підрозділів під час польового виходу / І.°Л. Шлямар, А. І. Яворський, С. В. Романчук [та ін.] // Педагогі-

ка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання та спорту – 2015. – No 9. – С. 57–63.

Яворський А. Дослідження ефективності авторської програми прикладної фізичної підготовки

офіцерів-випускників кафедр підготовки офіцерів запасу [Електронний ресурс] / Андрій Яворський //

Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2016. – No 2. –

С. 72–77. – Режим доступу: http://dx.doi.org/10.15561/18189172.2016.0211/


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.