ОЗДОРОВЧЕ ТРЕНУВАННЯ ЯК ОСНОВНИЙ ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я

Наталія МІСЕВРА, Галина АРТЕМ'ЄВА

Анотація


Вступ. Оздоровче тренування стає невід'ємною частиною здорового, активного способу
життя. Більшість програм спортивної або рекреаційної орієнтації можуть лімітувати реальні
можливості додаткових рекомендацій з добору вправ для оздоровчого тренування.
В тезах розглянуто питання актуальності використання засобів оздоровчого тренування
та значущості впливу фізичного навантаження з урахуванням типологічних особливостей
дисбалансу осьових елементів на корекцію постави.
Мета досліджень –. проаналізувати розробленість питань застосування засобів оздоров­
чого тренування у процесі корекції виявлених м’язових дисбалансів при порушенні постави.
Завдання дослідження:
1. Розглянути сучасні підходи щодо виявлення функціональних порушень опорно-­рухового
апарату та значущості застосування засобів оздоровчого тренування у процесі їх корекції.
2. Проаналізувати погляди фахівців з питань побудови алгоритму рухових дій у програ­
мах оздоровчого тренування при корекції виявлених м’язових дисбалансів.
Методи. Для досягнення поставленої мети ми використали такі методи: аналіз та узагаль­
нення даних наукової та методичної літератури; соціологічні методи (анкетування).
Ключові слова: фізичне навантаження, корекція постави, оздоровче тренування.

Повний текст:

PDF

Посилання


Берсенев В. Спондилёз. Остеохондроз. Спондилоартроз / Владимир Берсенев. – Киев : Саммит-­

Книга, 2015. – 192 с.

Капанджи А. И. Физиология суставов : в 3-х т. Т. 3: Позвоночник. – 6-е изд. – Москва : Эксмо,

– 314 с.

Букуп К. Клиническое исследование костей, суставов и мышц. Тесты. Симптомы. Диагноз /

Клаус Букуп ; пер. с англ. Красенкова П. В., Чернина Б. И. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Меди­

цинская литература, 2012–352 с.

Колісник П. Ф. Лекції з клінічної вертебрології : навч. посіб. / П. Ф. Колісник. – Вінниця :

Нова Книга, 2017. – 184 с.

Лечебная физическая культура : учеб. для студ. высш. учеб. заведений / С. Н. Попов, Н. М. Ва­

леев, Т. С. Гарасева [и др.] ; под ред. С. Н. Попова. – Москва : Академия, 2004. – 416 с.

Патерсон Дж. Система физических упражнений Пилатеса при дефектах осанки и последстви­

ях заболеваний и травм / Джейн Патерсон; пер. с англ. Н. И. Могилевской ; под. ред. Ю. Дражиной. –

Москва: Бином-пресс. 2012. – 480 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.