НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ДОПОВНЕННЯ СТАНДАРТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В МЕЖАХ КОЖНОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ЗАГАЛЬНОЮ КОМПЕТЕНТНІСТЮ ВИПУСНИКА, ЯКА ПЕРЕДБАЧАЄ НАВИЧКИ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ

Олександр ПОПРОШАЄВ

Анотація


Вступ. Останнім часом загострилося питання про місце та роль навчальної дисципліни
«Фізичне виховання» під час реформування системи вищої освіти України, а саме її перебудо-
ву відповідно до вимог європейського освітнього простору, упровадження автономії навчаль-
них закладів тощо, передусім спрямоване на підвищення якості професійної підготовки май-
бутніх фахівців, їх конкурентоздатності на ринку праці впродовж життя. Під час перебудови
системи вищої освіти необхідно враховувати деякі особливості: по-перше, галузь фізичного
виховання студентів в Україні та країнах Європи має значні відмінності в методологічних
підходах до її формування, що потребує виваженого підходу до внесення змін і перехідного
періоду; по-друге, ухвалюючи рішення щодо фізичного виховання, необхідно враховувати
стан здоров’я української молоді. Отож очевидно, що під час реформ вкрай важливо, втілю-
ючи нове, обов’язково зберегти власні здобутки [1–5].
Мета дослідження – на підставі аналізу нормативно-правових актів за 2016–2017 рр.
довести необхідність введення до стандарту вищої освіти в межах кожної спеціальності ком-
петентність випускника, яка передбачає навички рухової активності.
Завдання дослідження:
1. Здійснити аналіз чинних нормативно-правових актів за 2016–2017 рр. з метою визна-
чення державної політики в цьому питанні.
2. Обґрунтувати необхідність введення до стандарту вищої освіти загальної компетент-
ності, яка передбачає навички рухової активності.
Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення матеріалів наукової та ме-
тодичної літератури.
Ключові слова: фізичне виховання, система освіти, реформування.

Повний текст:

PDF

Посилання


Вища освіта України і Болонський процес : навч. посіб. / за ред. В. Г. Кременя. – Тернопіль :

Навч. книга – Богдан, 2004. – 384 с.

Мунтян В. С. Фізичне виховання у контексті положень нового закону України "Про вищу

освіту" / В. С. Мунтян, В. І. Пліско // Вісник Чернігівського національного педагогічного університе-

ту. – Чернігів, 2014. – Вип. 118, т. 1. – С. 222–226.

Попрошаєв О. В. Фізичне виховання в контексті інтеграції в загальноєвропейський освітній

простір [Електронний ресурс] / О. В. Попрошаєв, О. А. Білик, М. В. Островський // Спортивна наука

України. – 2015. – No 2. – С. 36–43.

Попрошаєв О. В. Визначення місця та ролі навчальної дисципліни "Фізичне виховання" в на-

ціональній системі освіти / О. В. Попрошаєв, В. C. Мунтян, М. В. Островський // Спортивна наука

України. – 2016. – No 3. – С. 3–8.

Попрошаєв О. Необхідність збереження навчальної дисципліни "Фізичне виховання" у ВНЗ

в умовах реформування національної системи освіти / О. Попрошаєв // Молода спортивна наука

України : зб. тез. – Львів, 2017. – С. 98–100.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.