МОТИВАЦІЯ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖІВ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ І СПОРТОМ

Наталія СЕМЕНОВА, Марія ГЛАДУН

Анотація


Вступ. Однією з актуальних проблем фізичного виховання у закладах вищої освіти (ЗВО) є виховання позитивного ставлення до фізичної культури і спорту (ФКіС). На думку фахівців (В. М. Завійська, І. М. Блащак, Л. В. Лукасевич, 2014) фізкультурно- спортивна активність студентської молоді значною мірою залежить від сформованості у них мотивів до занять ФКіС.

Дослідження А. В. Магльованого і Н. В. Семенової (2014, 2017), Ю. О. Павлової (2015), Н. В. Семенова, Р. Р. Сіренко, M. О. Ріпак, Л. Я. Чеховської (2018) та ін. доводять, що фізкультурна рухова активність студентської та учнівської молоді є на незадовільному рівні, що також вказує на низький рівень мотивації учнівської і студентської молоді. Вивчення мотивів, які активізують прагнення студентів коледжів до систематичних занять ФКіС, є однією з важливих педагогічних проблем у фізичному вихованні. Мотивація до фізичної активності студентської молоді під час навчання в ЗВО врешті допоможе сформувати фахівця, який буде успішним як у професійній діяльності, так і в соціальній сфері.

Мета – визначити мотивації до занять фізичною культурою і спортом студентів коледжу.

Висновки. Мотивація студентів до занять фізичною культурою залишається актуальною проблемою фізичного виховання у сучасних закладах вищої освіти.

Визначено, що турбота про своє здоров’я є одним із головних мотивів для занять фізичною культурою студентів коледжу. Встановлено ключову роль викладача у бажанні студентів займатися фізичною культурою у закладі вищої освіти.

Ключові слова: студенти коледжів, мотивація, фізична культура.


Повний текст:

PDF

Посилання


Завійська В. М. Аналіз проблеми формування позитивного ставлення студентів до фізичного виховання у ВЗО [Електронний ресурс] / Завійська В. М., Блащак І. М., Лукасевич Л. В. // Вісник Львівської комерційної академії. Серія: Гуманітарні науки. ‒ 2014. ‒ Вип. 12. ‒ С. 236‒241. ‒ Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlca_Gum_2014_12_31

Semenova N. Emotional condition and physical activity of first-year female students at medical college during the academic year [Electronic resource] / Semenova Nataliia, Mahlovanyi Anatolii // Теорія та методика фізичного виховання. ‒ 2017. ‒ Т. 17, № 2. ‒ С. 62‒66. ‒ Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ TMFV_2017_17_2_3.

Семенова Н. Динаміка показників соматичного здоров’я студенток медичного коледжу 15–17 років упродовж дворічного періоду навчання / Наталія Семенова, Анатолій Магльований // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Є. Приступи. – Львів, 2014. – Вип. 18, т. 4. – С. 141–146.

Lifestyle of students studying in the specialty «nursing» [Electronic resource] / Natalia Semenova, Romana Sirenko, Maryana Ripak, Liubov Chekhovska // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. ‒ Луцьк, 2017. ‒ № 2. ‒ С. 131‒134. ‒ Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Fvs_2017_2_25.

Павлова Ю. Рухова активність, харчування та якість життя молоді [Електронний ресурс] / Павлова Юлія // Спортивний вісник Придніпров’я. ‒ 2015. ‒ № 2. ‒ С. 136‒141. ‒ Режим доступу: http:// nbuv.gov.ua/UJRN/svp_2015_2_26.

Семенова Н. Контроль і самоконтроль на заняттях фізичним вихованням у закладах вищої освіти та в процесі самостійних занять студентів / Наталія Семенова // Перспективи розвитку фізичної культури і спорту в Україні : матеріали ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Львів, 2018. – С. 55–64.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.