РІВЕНЬ ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ГОТОВНОСТІ КАДРІВ ДО ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ РОБОТИ

Олег РОМАНЧИШИН

Анотація


Анотація. Визначити структурно-компонентний склад готовності кадрів до фізкультурно-оздоровчої роботи. Установлено, що процес підготовки кадрів до фізкультурно-оздоровчої роботи у виші повинен бути зорієнтованим на комплексне формування позитивної мотивації, фахових знань, навичок, умінь, взаємопов’язаних із фізичною підготовленістю, фізичною працездатністю та здоров’ям. Установлено середній рівень готовності ка­дрів до фізкультурно-оздоровчої роботи. З’ясовано відносно добре засвоєні розділи підготовленості кадрів із фізкультурно-оздоровчої роботи. Накреслено шляхи вдосконалення підготовки кадрів до фізкультурно-оздоровчої роботи.

 

Ключові слова: кадри, готовність, фізкультурно-оздоровча робота.


Повний текст:

PDF

Посилання


Безугла Л. І. Формування духовних та моральних якостей майбутніх вчителів / Л. І. Безугла // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2005. – № 10. – С. 3 – 6.

Данилко М. Т. Формування готовності до професійної діяльності майбутніх вчителів фізичної культури : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / М. Т. Данилко ; Волинський держ. ун-т імені Лесі Українки. – Луцьк, 2000. – 19 с.

Демінська Л. О. Задачі вчителя фізичної культури в процесі формування всесторонньо розвинутої особи учня / Л. О. Демінська // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – 2005. – № 10. – С. 78 – 80.

Демінська Л. О. Міжпредметні зв’язки у процесі професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 «Теорія і методика проф. освіти» / Л. О. Демінська. – Луган. нац. пед. ун-т імені Т. Шевченка. – Луганськ, 2004. – 20 с.

Іванова Л. І. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 «Теорія і методика проф. освіти» / Л. І. Іванова ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К. – 2007. – 22 с.

Карченкова М. В. Структура профессиональных способностей студентов факультета физического воспитания / М. В. Карченкова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2004. – № 18. – С. 270 – 276.

Коваленко Ю. О. Професійна підготовка майбутніх фахівців фізичного виховання дітей дошкільного віку у вищих навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 «Теорія і методика проф. освіти»/ Ю. О. Коваленко ; Класич. приват. ун-т. – Запорі-жжя, 2008. – 21 с.

Кошолап А. С. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до фізичного самовдосконалення : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / А. С. Кошолап ; Вінниц. держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2009. – 20 с.

Левінець Н. В. Формування професійної готовності майбутніх вихователів до здійснення фізичного виховання дошкільників на засадах народних традицій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 «Теорія і методика проф. освіти» / Н. В. Левінець ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2007. – 20 с.

Максимчук Б. А. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до організації спортивно-масової роботи : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 «Теорія і мето-дика професійної освіти» / Б. А. Максимчук ; Вінницький держ. пед. ун-т Імені Михайла Ко-цюбинського. – Вінниця, 2007. – С. 23.

Мацкевич Н. М. Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до роботи з фізичного виховання : автореф. дис. … канд. наукз фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення»/ Н. М. Мацкевич ; Рі-внен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2001. – 21 с.

Міненок А. О. Педагогічні умови формування валеологічних знань майбутніх вчителів фізичної культури / А. О. Міненок // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2004. – № 1. – С. 34 – 41.

Сухойваненко О. М. Професійна компетентність вчителя трудового навчання як складова його фахової підготовки / Сухойваненко О. М., Медведь С. С. // Педагогіка, психо-логія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за ред. С. С. Єрмакова. – 2006. – № 12.– С. 17 – 23.

Сущенко Л. П. Теоретико-методологічні засади професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах : автореф. дис. … д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 «Теорія і методика проф. освіти» / Л. П. Сущенко ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – К., 2003. – 45 с.

Хоменко Н. Формування здорового способу життя в майбутніх учителів / Н. Хоменко, В. Шпак // Оптимізація процесу фізичного виховання в системі освіти : зб. наук. пр. – Т., 2003. – С.80 – 83.

Чорноштан А. Г. Професійна підготовка майбутнього вчителя фізичного виховання на основі модульно-рейтингової технології навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 «Теорія і методика проф. освіти»/ А. Г. Чорноштан ; Луган. держ. пед. ун-т імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2002. – 20 с.

Шмигов П. Особливості професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вищих педагогічних навчальних закладів / Павло Шмигов // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2006. — № 10. — С. 142 – 145.

Шмигов П. Професійно-прикладна фізична підготовка в системі фізичного виховання педагогічних вищих навчальних закладів / Павло Шмигов // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2007. – № 5. – С. 44 – 47.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.