ВПЛИВ ФАКУЛЬТАТИВНИХ ЗАНЯТЬ ІЗ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ НА ФІЗИЧНУ ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ ПІДЛІТКІВ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ

Віктор ГОРДІЙЧУК, Віктор ЧИЖИК

Анотація


Анотація. Тенденція погіршення функціональної підготовленості та адаптаційних можливостей учнів сільських шкіл вказує на наявність проблеми фізичного виховання сільських школярів. Уведення факультативів у процес фізичного виховання є одним з ефективних засобів поліпшення працездатності та функціонального розвитку сільських учнів. Фізична працездатність та максимальне споживання кисню в експериментальній групі достовірно підвищилися порівняно з контрольною групою.

 

Ключові слова: функціональна підготовленість, адаптаційні можливості, факультатив, сільські учні, функціональний розвиток, працездатність.


Повний текст:

PDF

Посилання


Апанасенко Г. Л. Медицинская валеология / Г. Л. Апанасенко, Л. А. Попова. – К. : Здоров’я, 1998. – 248 с.

Бойчук Т. В. Особливості гірської школи та аналіз стану здоров'я учнів старшого шкільного віку, які проживають в Карпатському регіоні / Т. В. Бойчук, Л. М. Микитин // Психолого-педагогічні та медико-біологічні питання організації занять у фізичному вихованні та спорті : матеріали II Міжнар. електрон. наук.-практ. конф. – О., 2011. – С. 179-182.

Васин Ю. Г. Сравнительная характеристика морфофункциональных показателей сельских и городских школьников / Ю. Г. Васин, Б. В. Согрин, В. В. Шерета // Возрастные особенности физиологических систем детей и подростков : тез. IV Всесоюз. конф. – М., 1990.– С. 54.

Дорошенко В. Порівняльний аналіз фізичного здоров’я хлопців старшого шкільного віку, які мешкають у різних умовах зовнішнього середовища / В. Дорошенко, Н. Богданов-ська // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. праць ВНУ імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008.− Т. 2. − С.89–91.

Дмитрів Р. Порівняльна характеристика фізичного розвитку та м’язової сили школярів 11−12 років / Р. Дмитрів // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : Зб. наук. праць ВНУ імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008.− Т. 2. − С.66–69.

Збірник програм факультативної, гурткової та секційної роботи фізкультурно-оздоровчого напрямку. – Донецьк : Витоки, 2011. – 268 с.

Нормирование нагрузок в физическом воспитании школьников : моногр. / Л. Е. Любомирский, Д. П. Букреева, Р. М. Васильева [и др.] – М. : Педагогика, 1989. – 192 с.

Лядов С. С. Оптимизация занятий по физическому воспитанию с сельскими шко-льниками подросткового возраста на основе преимущественного использования вариативных видов волейбола : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 «Теория и методика фи-зического воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной физической культуры» / С. С. Лядов. – Хабаровск, 2003. – 23 с.

Назарова Л. В. Динамика физического развития сельских школьников, проживающих на территориях с разной степенью выраженности йодного дефицита : автореф. дис. канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 / Л. В. Назарова. – Нижний Новгород, 2010. – 24 с.

Приймак С. До питання системи тестування фізичної підготовленості школярів / С. Приймак, Л. Кузьомко // Молода спортивна наука України : зб. наук. праць з галузі фізичної культури та спорту. – Л., 2006. – Вип. 1., т. 1. – С. 85–89.

Чижик В. В. Функціональні особливості варіабельності серцевого ритму в учнів сільських та міських шкіл / В. В. Чижик, В. І. Гордійчук Особливості формування та становлення психофізіологічних функцій людини в онтогенезі матеріали V наук симп. – Черкаси, 2012. – С. 25.

Хахуля В. М. Підвищення ефективності системи фізичного виховання дітей середнього шкільного віку сільських шкіл / В. М. Хахуля, О. М. Бурла // Вісник Чернігівського на-ціонального педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2011. – Вип. 86, т. 1. – С. 201–204.

Чернієнко О. А. Комплексне застосування засобів фізичного виховання і апітерапії для розвитку рухових здібностей у студенток 16–17 років [Електронний ресурс] / О. А. Чернієнко, І. М. Григус // Спортивна наука України. – 2011. – № 4. – С. 11–21.

Fitness of Canadian children: range from traditional Inuit to sedentary city dwellers, and assessment of secular changes / K. B. Adamo, A. W. Sheel, V. Onywera, J. Waudo, M. Boit, M. S. Tremblay // Int J Pediatr Obes. – 2011. – Jun 6(2-2). – Р. 225–232.

Scientific Research and Essays / L. O. Amusa, D. T. Goon1, A. K. Amey, A. L. Toriola // Academic Journals. – 2011. – Vol. 6(22). – Р. 4665–4680.

Rural-urban differences in physical activity, physical fitness, and overweight prevalence of children / R. R. Joens-Matre, G. J. Welk, M. A. Calabro, D. W. Russell, E. Nicklay, L. D. Hensley // The Journal of rural health: official journal of the American Rural Health Assosication and the National Rural Health Care Association. – 2008. – Vol. 24(1) . – Р. 49-54.

Urban, Rural, and Regional Variations in Physical Activity / S. L. Martin, G. J. Kirkner, K. Mayo, C. E. Matthews, J. L. Durstine, J. R. Hebert. // J Rural Health. – 2005. – Vol. 21(3). – Р. 239–244.

Shephard R. J. Fitness of Canadian children: range from traditional Inuit to sedentary city dwellers, and assessment of secular changes. / R. J. Shephard // Med Sport Sci. – 2007. – Vol. 50. – Р. 91–103.

Does living in urban or rural settings affect aspects of physical fitness in children? An allometric approach / P. D. Tsimeas, A. L. Tsiokanos, Y. Koutedakis, N. Tsigilis, S. Kellis // British Journal of Sports Medicine. – 2005. – Sep. – Vol. 39(9). – Р. 671–674.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.