ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО СТАНУ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РЕЗЕРВІВ СЕРЦЯ В БОКСЕРІВ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Зоряна КОРИТКО, Андрій ГРИБ

Анотація


Установлено, що вже на початковому етапі базової підготовки в боксерів порівняно з їхніми однолітками, які займаються лише фізичною культурою в групах загальної фізичної підготовки, виявлено вищий рівень фізичного стану організму, більш розвинену силу м’язів правої та лівої кисті з формуванням тенденції до амбідекстрії. У боксерів відзначено також підвищену толерантність до фізичного навантаження, кращий функціональний стан серцево-судинної системи, збільшені функціональні резерви серця й тенденцію до економізації апарату кровообігу.

Ключові слова


фізичний стан, гемодинаміка, функціональні резерви серця, боксери.

Повний текст:

PDF

Посилання


Баевский Р. М. Оценка адаптационных возможностей организма и риск разви-тия заболеваний / Р. М. Баевский, А. И. Берсенева ‒ М. : Медицина, 1997. ‒ 25 с.

Вихор В. Розвиток спеціальної витривалості у боксерів / В. Вихор // Олімпійсь-кий і професійний спорт. ‒ 2012. ‒ № 3 (19). – С. 319‒323.

Гаськов А. В. Модельные характеристики соревновательной деятельности бок-серов-юношей / А.В. Гаськов, В.А. Кузьмин // Физическое воспитание студентов творче-ских специальностей. ‒ 2008. – № 2. – С. 3‒7.

Жадан А. Б. Некоторые особенности проявления сенсомоторных реакций у бо-ксеров разной квалификации / А. Б. Жадан, В. А. Сутула, Н. С. Чернецкий // Слобожансь-кий науково-спортивний вісник. − Х., 2005. − С. 105‒108.

Кличко В. Система тестов для оценки специальной подготовленности боксёров высокой квалификации / В. Кличко, М. Савчин // Наука в олимпийском спорте. 2000. № 2. – С. 23 29.

Леськів І. Я. Адаптаційний потенціал та функціональні резерви кровообігу сту-дентів з різним видом та об’ємом рухової активності / І. Я. Леськів, З. І. Коритко, О. О. Мисаковець // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2013. – № 3. – С. 77‒83.

Маліков М. В. Функціональна діагностика в фізичному вихованні та спорті : навч. посібник / М. В. Маліков, Н. В. Богдановська, А. В. Сватьєв. – Запоріжжя : ЗНУ, 2006. – 246 с.

Нікітенко С. А. Характеристика підготовки і змагальної діяльності у сучасному аматорському боксі / С. А. Нікітенко, А. О. Никитенко // Педагогіка психологія та медико-біо¬логічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2006. – № 1. – С. 66–68.

Пирогова Е. А. Влияние физических упражнений на работоспособность и здо-ровье человека / Е. А. Пирогова, Л. Я. Иващенко, Н. П. Страпко. – К. : Здоровье, 1996. – 252 с.

Сышко Д. В. Особенности регуляции сердечного ритма боксеров различной квали¬фикации / Сышко Д. В., Кровяков В. Ф., Савина К. Д., Сышко Г. Д. // Физическое воспитание студентов. – 2011. ‒ № 6. ‒ С. 96‒98.

Kessler J. Boxing psychology why fights are won and lost in the head / J. Kessler, M. Smith // Journal of Shenyang Institute of Physical Education. – 2008. – Vol. 27, Іss. 2. – P. 53‒58.

Širić V. Influence of some morphological characteristics on performance of specific movement structures at boxers / V. Širić, S. Blažević, S. Dautbašić // Acta Kinesiologica. – 2008. – P. 71‒75.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.