ДИНАМІКА ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТАРШОКЛАСНИЦЬ В УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ ДИФЕРЕНЦІАЦІЙОВАНИХ НОРМАТИВІВ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ

Маркіян СТЕФАНИШИН

Анотація


Мета: вивчення впливу диференційованих нормативів фізичної підготовленості на стан фізичної підготовленості школярок. Матеріал і методи: у статті подано результати дослідження фізичної підготовленості дівчат старшого шкільного віку. Для оцінювання фізичної підготовленості дівчат використовували показники, що характеризують рівень розвитку рухових якостей: швидкість, силу, витривалість, гнучкість, спритність, швидкісну силу. У дослідженні взяли участь 170 дівчат віком 15–17 років. Висновки: доведено ефективність розроблених диференційованих нормативів, установлено зростання показників сили, швидкості та швидкісно-силових якостей.

Ключові слова


тестування, фізична підготовленість, диференціація, нормативи, старшокласниці.

Повний текст:

PDF

Посилання


Абольянина С. Г. Дифференцированная технология физического воспитания детей с различным уровнем физической подготовленности : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Абольянина С. Г. – Хабаровск, 2009. – 24 с.

Арєф’єв В. Г. Фізична культура в школі (молодому спеціалісту) : навч. посіб. [для студ. вищих навч. закладів] / В. Г. Арєф’єв, Г. А. Єдинак. – 3-е вид. перероб. і доповн. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О. А., 2007. – 248 с.

Бойчук Т. Зміни показників фізичної підготовленості учнів старшого шкільного віку з недостатньою масою тіла під впливом авторської програми / Тетяна Бойчук, Любов Микитин // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 2. – С. 41–44.

Гужаловский А. А. Периодизация развития физических качеств у детей школьного возраста / Гужаловский А. А. // Вопросы теории и практики физической культуры и спорта : респуб. межведом. сб. – Минск : Вышэйшая школа, 1983. – Вып. 13. – С. 29–32.

Зубаль М. В. Темпи розвитку фізичних якостей хлопців різних соматотипів в онтогенезі шкільного періоду / М. В. Зубаль // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2008. – № 9. – С. 50–54.

Пальчук М. Б. Контроль фізичного розвитку учнів при переході з середньої до старшої школи в умовах навчального процесу з фізичного виховання : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / Пальчук М. Б. – Л., 2014. – 23 с.

Решетников Н. В. Статистика в исследовании физической подготовленности / Н. В. Решетников // Теория и практика физической культуры. – 1991. – № 4. – С. 31 – 41.

Римар О. Оцінювання рівня фізичної підготовленості учнів старших класів / Ольга Римар, Алла Соловей // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я. – Л., 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 181–186.

Сонькин В. Д. Проблема оптимизации физического состояния школьников средствами физического воспитания / В. Д. Сонькин, С. П. Левушкин // Физиология человека. – 2009. – Т. 35., №1. – С. 67–74.

Фізична культура в школі: 10–11 класи. : метод. посіб. / Т. Ю. Круцевич [та ін.]. – К. : Літера ЛТД, 2010. – 64 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.