ВПЛИВ БІГОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА ФУНКЦІОНАЛЬНУ ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ СТУДЕНТОК З ПОРУШЕННЯМ ПОСТАВИ

Олександра КУЦ-БУРДЕЙНА, Юрій ФУРМАН

Анотація


Статтю присвячено вивченню впливу бігових навантажень на аеробну продуктивність організму студенток з порушенням постави. Мета дослідження: встановити можливості застосування бігових навантажень зі стимуляцією і без стимуляції анаеробних процесів енергозабезпечення для поліпшення функціональної підготовленості студенток з порушенням постави.

Методи дослідження: аналіз та узагальнення даних наукової та методичної літератури, вплив фізичних навантажень на аеробну продуктивність оцінювали за показниками фізичної працездатності (PWC 170)та максимального споживання кисню (VO2 тах). Організація: у дослідженнях узяли участь 24 студентки віком 18–21 рік, які мали порушення постави в сагітальній та фронтальній площинах. Результати: установлено, що бігові навантаження з періодичною стимуляцією під час бігу анаеробних процесів енергозабезпечення ефективніше впливають на зросатння фізичної працездатності й аеробної продуктивності організму, ніж навантаження в аеробному режимі енергозабезпечення. Висновки: підтверджено дані науковців про ефективність використання навантажень у змішаному режимі енергозабезпечення.


Ключові слова


функціональна підготовленість, порушення постави, бігові навантаження, студенти.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бережна Т. І. Комплексний та нетрадиційний підхід до боротьби з порушеннями постави в студентів спеціальної медичної групи. / Бережна Т. І., Кожевнікова Л. К., Мисенко В. В. // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2009. – С. 187–189.

Гулбані Р. Ш. Корекція постави студентів 18–19 років шляхом зміцнення «м'язового корсету» / Гулбані Р. Ш., Коса А. О. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2010. – № 5. – С. 40–42.

Зеленская Н. А. Распределение студентов 1 курса 2005 года РГМУ по медицинским группам / Н. А. Зеленская, Д. В. Павленко // Журнал российской ассоциации по спортивной медицине и реабилитации больных и инвалидов – 2006. – № 2. – 21.

Карась Т. Ю. Оздоровительное плавание при нарушениях осанки: учебное пособие / Т. Ю. Карась, Т. В. Хромина, А. П. Шкуро. – Комсомольск-на-Амуре : КПК, 2006. – 46 с.

Кочеткова Т. Н. Особенности применения физических нагрузок студентов вуза, отнесенных к специальной медицинской группе / Т. Н. Кочеткова // Современные проблемы физической культуры и спорта : сб. науч.-метод. труд. – Москва : МПГУ, 2007. – Вып. 14. – С. 42–45.

Мірошніченко В. М. Фізіологічні аспекти оздоровчого бігу / Мірошніченко В. М. // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : зб. наук. пр. – Вінниця, 2003. – С. 19–20.

Попов С. Н. Физическая реабилитация : [учебн. для студ. высш. учеб. завед.] / С. Н. Попов. – Ростов на Дону : Феникс, 2004. – 608 с.

Ретивых Ю. И. Методика коррекции нарушений осанки студентов средствами оздоровительной физической культуры на основе учета видов и степени деформаций позвоночника : автореф. дис. на соиск. ученой степени канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры» / Ю. И. Ретивых. – Волгоград, 2009. – 24 с.

Фурман Ю. М. Реабілітація фізичного здоровя студентів вищого навчального закладу фізичними вправами аеробного та анаеробного спрямування / Фурман Ю. М., Драчук С. П. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова – Харків, 2007. – № 3. – С. 134–137.

Фурман Ю. М. Методика визначення оптимальних енерговитрат у залежності від функціонального стану організму / Фурман Ю. М., Галаченко В. В. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні основи фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за ред. проф. Єрмакова С. – Харків : ХДАДМ (ХХПІ), 2006. – № 5. – С. 108–111.

Фурман Ю. М. Величина внутрішнього обсягу та режим навантажень – домінуючі фактори ефективності бігових оздоровчих тренувань / Ю. М. Фурман // Зб. наук. праць Волинського держ. ун-ту імені Лесі Українки. – Луцьк, 2002. – Т. 2. – С. 71–73.

Эрденко Д. В. Методика использования восточной гимнастики при нарушениях осанки у студентов гуманитарных вузов : автореф. дис. на соиск. ученой степени канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 «теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры» / Д. В. Эрденко. – Москва, 2009. – 22 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.