ЗАСОБИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ПРОГРАМАХ РАННЬОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ

Юлія ПАВЛОВА, Оксана ФЕДЕЧКО

Анотація


Мета: проаналізувати значення засобів фізичного виховання у програмах раннього розвитку дитини та окреслити необхідність їх використання як дієвих механізмів, спрямованих на подолання нагальних соціально значущих проблем. Методи: аналіз та узагальнення відомостей наукової літератури, документальних даних; методи теоретичного рівня дослідження. Результати: виявлено суперечності між запитом соціуму до рівня розвитку дитини та постійним погіршенням здоров’я цієї вікової групи. Установлено, що засоби фізичного виховання мають безпосередній вплив на предиктори фізичного здоров’я (масу тіла, стан серцево-судинної системи), когнітивні здібності та розвиток соціальних навичок дитини. Висновки: використання засобів фізичного виховання відповідає кращим стандартам ефективності програм раннього розвитку, дає змогу підвищити рівень рухової активності молодого покоління, забезпечує підґрунтя для активної фізичної рекреації в майбутньому.

Ключові слова


фізичне виховання, дошкільний вік, розвиток, програма, здоров’я.

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрєєва О. В. Оцінка доцільності впровадження рекреаційно-оздоровчих технологій в процес фізичного виховання молодших школярів / О. В. Андрєєва, М. В. Чернявський // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2009. – № 2/3. – С. 17–19.

Бар-Ор О. Здоровье детей и двигательная активность: от физиологических основ до практического применения / О. Бар-Ор, Т. Роуланд. – Київ : Олимп. л-ра, 2009. – 527 c.

Вільчковський Е. С. Сюжетні заняття з фізичної культури з дітьми дошкільного віку / Е. С. Вільчковський, Г. В. Біленька, О. Л. Богініч. – Київ : ІЗМН, 1996. – 76 с.

Вільчковський Е. С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку : навч. посіб / Е. С. Вільчковський, О. І. Курок. – Суми, 2004. – 428 с.

Дуніна О. О. Ситуаційний аналіз стану здоров’я дитячого населення / О. О. Дуніна, А. В. Терещенко // Здоров’я населення: тенденції та прогнози. – 2014. – № 2. – С. 49–57.

Жук А. А. Влияние занятий фитнесом на уровень физической подготовленности детей младшего школьного возраста / Жук А. А., Бондарь Е. М. // Вісник Чернігів. нац. пед. ун-ту. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2014. – Вип. 118, т. 3. – С. 114–117.

Інтеграція пізнавальної та рухової діяльності в системі навчання і виховання школярів / О. Д. Дубогай, Б. П. Пангелов, Н. О. Фролова, М. І. Горбенко. – Київ : Оріяни, 2001. – 150 с.

Картава Ю. А. Корекція психофізичного розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями зору засобами ритміки : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекційна педагогіка" / Картава Юлія Анатоліївна ; Сумськ. держ. пед. у-тет А. С. Макаренка. – Київ, 2006. – 22 с.

Кашуба В. Сучасні оздоровчі технології у фізичному вихованні дітей старшого дошкільного віку / Віталій Кашуба, Олена Бондар // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2010. – № 2. – С. 102–104.

Маляр Н. С. Організаційні форми превентивного фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку / Н. С. Маляр // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. – 2012. – № 3. – С. 163–168.

Мартиненко О. В. Педагогічні умови формування хореографічних умінь дітей 5–6 років у дошкільних закладах : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошкільна педагогіка" / Мартиненко Олена Володимирівна ; Ін-т проблем виховання АПН України. – Київ, 2005. – 16 с.

Павлова Ю. Оздоровчо-рекреаційні технології та якість життя людини : монографія / Ю. Павлова. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 356 c.

Пангєлова Н. Напрями удосконалення змісту та організації фізичного виховання для гармонійного розвитку дошкільників / Н. Пангєлова // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2005. – № 2. – С. 40–43.

Пасічник В. Аналіз інноваційних технологій комплексного розвитку особистості дошкільника в практиці фізичного виховання / Вікторія Пасічник, Роман Петрина, Василь Ковцун // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини. – Львів, 2015. – Вип. 19, т. 2. – С. 206–211.

Пасічник В. Сучасні підходи щодо поєднаного фізичного і розумового розвитку дітей старшого дошкільного віку / Пасічник В., Петрина Р. // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини. – Львів, 2012. – Вип. 16, т. 2. – С. 150–155.

Шевченко Ю. М. Фізичний розвиток дітей старшого дошкільного віку засобами інтеграції рухів і музики : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошкільна педагогіка" / Шевченко Юлія Михайлівна; Ін-т пробл. виховання АПН України. – Київ, 2009. – 20 с.

Яворська Т. Є. Гармонійний розвиток дитини дошкільного віку в процесі використання оздоровчих інноваційних технологій / Яворська Т. Є. // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2013. – № 5. – С. 300–303.

Ярошик М. Показники розвитку швидкісно-силових якостей дітей старшого дошкільного віку з різними типами темпераменту / Марта Ярошик, Мирослава Данилевич // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини. – Львів, 2014. – Вип. 18, т. 2. – С. 201–204.

Accelerometer-derived physical activity levels of preschoolers: a meta-analysis / D. B. Bornstein, M. W. Beets, W. Byun, K. Mclver // J Sci Med Sport. – 2011. – Vol. 14. – P. 504–511.

Branca F. The challenge of obesity in the WHO European Region and the strategies for response / F. Branca, H. Nikogosian, T. Lobstein. – WHO, 2009. – 392 р.

Canadian Physical Activity Guidelines for the Early Years (aged 0–4 years) / Tremblay M. S., LeBlanc A. G., Carson V. [et al.] // Appl. Physiol. Nutr. Metab. – 2012. – Vol. 37. – P. 345–356.

Child development: risk factors for adverse outcomes in developing countries / S. P. Walker, T. D. Wachs, J. M. Gardner [et al.] // Lancet. – 2007. – Vol. 369. – P. 145–157.

Dearing E. Does higher quality early child care promote low-income children’s math and reading achievement in middle childhood? / Dearing E., McCartney K., Taylor B. A. // Child Development. – 2009. – Vol. 80, № 5. – P. 1329–1349.

Developmental potential in the first 5 years for children in developing countries / S. Grantham-McGregor, Y. B. Cheung, S. Cueto [et al.] // Lancet. – 2007. – Vol. 369. – P. 60–70.

Dietz W. H. Health consequences of obesity in youth: childhood predictors of adult disease / Dietz W. H. // Pediatrics. – 1998. – Vol. 101. – P. 518–525.

Early learning programs that promote children’s developmental and educational outcomes [Electronic resource] / Linda J. Harrison, Sharon Goldfeld, Eliza Metcalfe, Tim Moore. – 2012. – Access mode: http://www.aihw.gov.au/uploadedFiles/ClosingTheGap/Content/Publications/2012/ ctgc-rs15.pdf.

How is the rhythmic ability of preschool children affected by the implementation of a music-movement program? / Pollatou E., Pantelakis G., Agdiniotis I. [et al.] // European Psychomotricity Journal. – 2012. – Vol. 4, № 1. – P. 49–56.

Kramer A. F. Exercise, cognition and the aging brain / A. F. Kramer, K. I. Erickson,

S. J. Colcombe // Journal of Applied Psychology. – 2006. – Vol. 101. – P. 1237–1242.

Lo S. A good start in life will ensure a sustainable future for all / Lo S., Das P., Horton H // Lancet. – 2017. – Vol. 389. – P. 8–9.

Physical activity promotion in the preschool years: a critical period to intervene / G. S. Goldfield, A. Harvey, K. Grattan, K. B. Adamo // Int J Environ Res Public Health. – 2012. – Vol. 9, № 4. – P. 1326–1342.

Prognostication of health-related life quality of Ukrainian residents due to physical activity level / Iu. Pavlova, B. Vynogradskyi, I. Ripak [et al.] // Journal of Physical Education and Sport – 2016. – Vol. 16, № 2. – P. 418–423.

Results from the Active Healthy Kids Canada 2012 report card on physical activity for children and youth / J. D. Barnes, R. C. Colley, M. Borghese [et al.] // Paediatr Child Health. – 2013. – Vol. 18, № 6. – P. 301–304.

Singla D. R. Effects of a parenting intervention to address both maternal psychological wellbeing and child development and growth in rural Uganda: a community-based cluster randomised trial / Singla D. R., Kumbakumba E., Aboud F. E. // Lancet Global Health. – 2015. – Vol. 3. – P. 458–469.

Strategies to avoid the loss of developmental potential in more than 200 million children in the developing world / P. L. Engle, M. M. Black, J. R. Behrman [et al.] // Lancet. – 2007. – Vol. 369. – P. 229–242.

Total energy expenditure and physical activity in young Scottish children: mixed longitudinal study / Reilly J. J., Jackson D. M., Montgomery C. [et al.] // Lancet. – 2004. – Vol.

– P. 211–212.

Tucker P. The physical activity levels of preschool-aged children / Patricia Tucker // Early Childhood Research Quarterly. – 2008. – Vol. 23. – P. 547–558.

World Health Organization. Childhood overweight and Obesity [Electronic resource] / World Health Organization. – 2008. – Access mode: http://www.who.int/dietphysicalactivity/ childhood/en/.

Zeller M. H. Predictors of health-related quality of life in obese youth / M. H. Zeller, A. C. Modi // Obesity. – 2006. – Vol. 14. – P. 122–130.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.