ВПЛИВ ЗАСОБІВ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА ФІЗИЧНУ ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ СТУДЕНТОК ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Микола ПУЗДИМІР

Анотація


Перспективою вирішення проблеми побудови програм занять з фізичного виховання у вищих навчальних закладах є використання інноваційних видів рухової активності.

Метою роботи є обґрунтування доцільності застосування в системі фізичного виховання студенток спортивного плавання із елементами аквафітнесу та легкої атлетики із використанням бігових навантажень різних режимів енергозабезпечення.

Виявлено поліпшення швидкості, вибухової сили, гнучкості, силової динамічної витривалості м'язів плечового пояса, загальної витривалості.

Доведено доцільність застосування інноваційних видів рухової активності в системі фізичного виховання студенток вищих навчальних закладів.


Ключові слова


студентки, фізична підготовленість, плавання, легка атлетика, аквафітнес.

Повний текст:

PDF

Посилання


Апанасенко Г. Л. Санологія (медичні аспекти валеології) : підручник / Г. Л. Апанасенко, Л. А. Попова, А. В. Магльований. – Київ ; Львів, 2011. – 198 с.

Анікєєв Д. М. Рухова активність у способі життя студентської молоді : автореф.

дис. … канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 / Дмитро Михайлович Анікєєв. – Київ, 2012. – 20 с.

Базылюк Т. А. Игровой аквафитнес в физическом воспитании студенток / Базылюк Т. А., Козина Ж. Л. – Харьков : Точка, 2013. – 144 с.

Карпман Б. Л. Тестирование в спортивной медицине / Карпман Б. Л., Белоцерковский З. Б., Гудков И. Л. – Москва : Физкультура и спорт, 1988. – 208 с.

Куликов М. А. Статистические методы обработки результатов физиологических экспериментов / Куликов М. А., Шастун С. А. // Практикум по нормальной физиологии : учеб. пособие для мед. вузов ; под ред. М. А. Агаджаняна и А. В. Коробкова. – Москва: Высш. шк., 1983. – С. 261–279.

Онищук В. Є. Фізична реабілітація студентів, хворих на бронхіальну астму шляхом комплексного застосування методики "ендогенно-гіпоксичного" дихання та циклічних вправ аеробного спрямування / В. Є. Онищук // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини. – Львів, 2011. – Вип. 15, т. 3. – С. 171–177.

Петренко Н. В. Оптимізація фізичної та розумової працездатності студентів економічних спеціальностей засобами аквафітнесу : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Петренко Наталія Володимирівна. – Київ, 2015. – 20 с.

Платонов В. М. Фізична підготовка спортсмена : навч. посіб. / В. М. Платонов, М. М. Булатова. – Київ : Олімпійська література, 1995. – 320 с. – ISBN 5-7707-5871-6.

Фурман Ю. М. Удосконалення процесів аеробного енергозабезпечення жінок 37–49 років шляхом комплексного застосування занять аквафітнесом і методики ендогенно- гіпоксичного дихання / Ю. М. Фурман, С. В. Сальникова // Педагогіка, психологія та медико- біологічні проблеми фізичного виховання і спорту – 2015. – № 7. – С. 59–63. http://dx.doi.org /10.15561/18189172.2015.0708.

Фурман Ю. М. Удосконалення фізичного стану жінок 30–36 років за показниками фізичної підготовленості за допомогою комплексного застосування занять аквафітнесом і методики ендогенно-гіпоксичного дихання / Ю. М. Фурман, С. В. Сальникова // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / уклад. А. В. Цьось, С. П. Козіброцький. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – 2015. – № 2(30). – С. 103–107.

Фурман Ю. Статеві особливості вдосконалення аеробної та анаеробної продуктивності організму осіб постпубертатного періоду онтогенезу біговими тренуваннями / Юрій Фурман, Ольга Бекас // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / уклад. А. В. Цьось, С. П. Козіброцький. – Луцьк, 2008. – Т. 3. – С. 350–353.

Фурман Ю. М. Перспективні моделі фізкультурно-оздоровчих технологій у фізичному вихованні студентів вищих навчальних закладів / Ю. М. Фурман, В. М. Мірошніченко, С. П. Драчук. – Київ, Олімп. літ-ра, 2013. – С. 24–43.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.