ХАРАКТЕР РЕАКЦІЇ НА РУХОМИЙ ОБ'ЄКТ У СПОРТСМЕНІВ ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ В УМОВАХ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО НАПРУЖЕННЯ.

Светлана ФЕДОРЧУК, Елена ЛЫСЕНКО

Анотація


Одним із методів підвищення надійності та ефективності спортивної діяльності є моніторинг та прогнозування функціонального стану центральної нервової системи спортсменів, в тому числі на основі оцінювання співвідношення процесів збудження і гальмування в центральній нервовій системі під час реакції на рухомий об'єкт. Метою дослідження було визначення особливостей реакції на рухомий об'єкт спортсменів високого класу, що спеціалізуються в складнокоординаційних видах спорту (а саме – стрибки в воду), залежно від рівня психоемоційного напруження, ефективності психічної саморегуляції і типу вегетативного регулювання. Виявлено, що ерготропне домінування відповідало більш високому рівню функціональних можливостей спортсменів за показниками реакції на рухомий об'єкт в умовах психоемоційного напруження. Меншим значенням випередження і запізнювання відповідав більший ступінь превалювання симпатичного реагування у функціонуванні вегетативної нервової системи. Переважання випереджальних реакцій на рухомий об'єкт асоціювалося з рівнем екстравертованості спортсменів. У цілому, у досліджуваній групі спортсменів виявлено превалювання респондентів з сангвінічним темпераментом, високим рівнем стресостійкості, високою емоційною стійкістю, високим і середнім рівнем саморегуляції та адаптивності, переважанням симпатотонії.

Ключові слова


реакція на рухомий об'єкт, спортсмени високої кваліфікації, стрибки у воду.

Повний текст:

PDF (RUS)

Посилання


Бейгул І. О. Вплив екстремальних умов діяльності дзюдоїстів на розвиток стрессу / І. О. Бейгул // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. – 2014. – Вип. 3. – С. 109–112.

Бурлачук Л. Ф. Словарь-справочник по психодиагностике / Л. Ф. Бурлачук, С. М. Морозов. – Санкт-Петербург : Питер Ком, 1999. – 517с.

Вейн А. М. Вегетососудистая дистония / А. М. Вейн, А. Д. Соловьева, О. А. Колосова. – Москва : Медицина, 1981. – 320с.

Воробйова А. В. Критерії та показники психологічного здоров’я / А. В. Воробйова, З. А. Горенко // Фізична реабілітація та здоровязбережувальні технології: реалії і перспективи : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. 24 листопада 2016 року. – Полтава, 2016. – С. 38–40.

Воронова В. Психологическое обеспечение подготовки спортсменов в футболе / В. Воронова // Наука в олимпийском спорте. – 2013 – № 4. – С. 32–39.

Воронова В. І. Психологія спорту : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / В. І. Воронова. – Київ : Олімп. л-ра, 2007. – 298 с.

Дубровина З. Точность двигательной реакции как показатель функционального состояния центральной нервной системы / З. Дубровина, Л. Блинова, Л. Макарова // Физиология человека. – 1980. – Т. 6, № 6. – С. 1076–1084.

Китаев-Смык Л. А. Психология стресса. Психологическая антропология стресса / Л. А. Китаев-Смык. – Москва : Академический проект, 2009. – 943 с.

Колосова Е. В. Электронейромиографическая характеристика высококвалифицированных спортсменов-биатлонистов различных гендерных групп / Е. В. Колосова, Т. А. Халявка // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2015. – № 3. – С. 225–229.

Котло Е. Н. Механизмы эмоциональной детерминированности внутреннего отсчета времени спортсменов : автореф. дис. … канд. биол. наук / Е. Н. Котло. – Ставрополь, 2005. – 24 с.

Лисенко О. М. Фізична працездатність кваліфікованих спортсменів та особливості вегетативної регуляції серцевого ритму / О. М. Лисенко // Інтегративна антропологія. – 2014. – № 2(24). – С. 48–54.

Лысенко Е. Н. Изменение реактивных свойств кардиореспираторной системы в процессе напряженной физической нагрузки и после нее / Е. Н. Лысенко, В. С. Мищенко // Спортивная медицина. – 2016. – № 1. – С. 11–19.

Лысенко Е. Н. Влияние на проявление нейродинамических свойств спортсменов полового диморфизма и напряженной физической работы / Е. Н. Лысенко, О. А. Шинкарук // Наука и спорт: современные тенденции. – 2015. – Том 6, № 1. – С. 11–18.

Люшер М. Цветовой тест Люшера / М. Люшер. – Санкт-Петербург : Сова; Москва : ЭКСМО-Пресс, 2002. – 192 с.

Маврич С. І. Психологічні особливості працівників з різним психофізіологічним статусом, зайнятих у вугледобувній та хімічній галузі екологічно небезпечних районах Луганської області / С. І. Маврич, Т. П. Тананакіна // Перспективи медицини та біології. – 2013. – Т. 5, № 2. – С. 159–166.

Макаренко М. В. Методичні вказівки до практикуму з диференціальної психофізіології та фізіології вищої нервової діяльності людини / М. В. Макаренко, В. С. Лизогуб, О. П. Безкопильний. – Київ ; Черкаси, 2014. – 102 с.

Макаренко Н. В. Формирование свойств нейродинамических функций у спортсменов / Н. В. Макаренко, В. С. Лизогуб, А. П. Безкопыльний // Наука в олимпийском спорте. – 2005. – Вып. 2. – С. 80.

Макаренко М. В. Нейродинамічні властивості спортсменів різної кваліфікації та спеціалізації / М. В. Макаренко, В. С. Лизогуб, О. П. Безкопильний // Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. – 2004. – № 4. – С. 105–109.

Макаренко М. В. Комп’ютерна система "Діагност-1" для визначення нейродинамічних властивостей вищої нервової діяльності людини / М. В. Макаренко, В. С. Лизогуб // Особливості формування та становлення психофізіологічних функцій в онтогенезі : мататеріали Всеукр. наук. симп. – Черкаси, 2003. – С. 60.

Психофізіологія : навч. посіб. / М. Ю. Макарчук, Т. В. Куценко, В. І. Кравченко,

С. А. Данилов. – Київ, 2011. – С. 216–217.

Мищенко В. С. Реактивные свойства кардиореспираторной системы как отражение адаптации к напряженной физической тренировке в спорте / В. С. Мищенко, Е. Н. Лысенко, В. Е. Виноградов. – Киев : Науковий світ, 2007. – 351 с.

Опанасенко В. В. Оцінка функціонального стану організму людини за психологічним кольоровим тестом / В. В. Опанасенко, Г. Ю. Пишнов // Довкілля та здоров’я. – 2002. – № 4(23). – С 73–76.

Самойлов М. Г. Зміни в психіці дзюдоїстів в екстремальних умовах спортивної діяльності / М. Г. Самойлов, І. О. Бейгул // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2011. – № 3. – С. 146–149.

Туровская З. Г. О соотношении типологических особенностей высшей нервной деятельности с некоторыми характеристиками вегетативного реагирования / З. Г. Туровская // Проблемы дифференциальной психофизиологии. – 1974. – Т. 8. – С. 228–242.

Федорчук С. В. Стрессоустойчивость и характер реакции на движущийся объект у спортсменов-велосипедистов / С. В. Федорчук, Е. Н. Лисенко, В. Л. Романюк // Актуальные научные исследования в современном мире : материалы ХХV Междунар. научн. конф.,

–27 мая 2017 г. – Переяслав-Хмельницкий, 2017. – Вып. 5(25), ч. 7. – С. 142–147

Статичні електричні потенціали як показники стану очікування за умов формування емоційного вигорання у студентів / С. В. Федорчук, Л. В. Чікіна, Т. І. Герасько, І. Г. Зима, С. В. Тукаєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Проблеми регуляції фізіологічних функцій. – Київ, 2016. – Вип. 2 (21). – С. 66–71.

Федорчук С. В. Особливості реакції на рухомий об’єкт у операторів залежно від рівня психоемоційного напруження / С. В. Федорчук, В. І. Тараненко, Ю. П. Горго // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Фізіологія. – Київ, 2005. – Вип. 10. – С. 31–33.

Шинкарук О. Стрес та його вплив на змагальну та тренувальну діяльність спортсменів / О. Шинкарук, О. Лисенко, С. Федорчук // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – Вінниця, 2017. – Вип. 3 (22). – С. 469–476.

Шинкарук О. Влияние полового диморфизма и физических нагрузок на проявление нейродинамических свойств у спортсменов высокого класса / О. Шинкарук, Е. Лысенко // Наука в Олимпийском спорте. – 2004. – № 1. – С. 75–79.

Щербатых Ю. В. Насколько метод цветовых выборов Люшера измеряет вегетативный компонент тревоги? / Ю. В. Щербатых // Прикладные информационные аспекты медицины. – 2003. – Т. 5, № 1/2. – С. 108–113.

Individualities of Cardiorespiratory Responsiveness to Shifts in Respiratory Homeostasis and Physical Exercise in Homogeneous Groups of High Performance athletes / Victor Mishchenko, Oksana Shynkaruk, Andrzej Suchanowski, Olena Lysenko, Tomasz Tomiak, Andrej Diachenko, Adam Korol // Baltic Journal of Health and Physical Activity. – 2010. – Vol. 2, N 1. – P. 13–29.

Raedeke Thomas D. Sport psychology / Thomas D. Raedeke, Alan L. Smith // Journal of Sport & Exercise Psychology. – 2004. – Vol. 26. – P. 525–541.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.