АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ З УДОСКОНАЛЕННЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ЛІЦЕЯХ ІЗ ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВО-ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ

Іван ІЛЬНИЦЬКИЙ, Андрій ОКОПНИЙ

Анотація


У статті визначено структуру та зміст наявних наукових досліджень щодо напрямів досліджень з удосконалення фізичного виховання в ліцеях із посиленою військово­фізичною підготовкою. Установлено, що проблематика фізичної підготовки майбутніх фахівців, що пов’язують свою діяльність із військовою службою, достатньо представлена в науковому полі. Основний науковий доробок стосується підготовки фахівців в умовах військових вищих навчальних закладів України. Достатньо уваги науковці звернули на проблеми системи фізичного виховання в умовах ліцеїв із посиленою військово­фізичною підготовкою. Серед наявних розв’язаних завдань більшість сконцентровані на виявленні особливостей фізичної підготовленості та фізичного розвитку учнів, диференціації та індивідуалізації безпосереднього процесу фізичного виховання на основі різних чинників. Водночас відсутня увага науковців до обґрунтування нових підходів щодо фізичного виховання в ліцеях із посиленою військово­фізичною підготовкою, яка б передбачала впровадження варіативних модулів на основі професійно­орієнтованих видів спорту, зокрема спортивних єдиноборств.

Ключові слова


ліцей, військово­фізична підготовка, напрями, дослідження, актуальність, удосконалення.

Повний текст:

PDF

Посилання


Балушка Л. М. Вдосконалення рівня фізичної підготовленості учнів ліцеїв з посиленою військово­фізичною підготовкою засобами спортивної боротьби / Балушка Л. М. // Педагогіка, психологія та медико­біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2016. –

№ 5. – С. 4–10. doi:10.15561/18189172.2016.0501

Бесарабчук Г. В. Формування фізкультурно­освітнього середовища ліцею з посиленою військово­фізичною підготовкою на основі національно­патріотичного виховання / Г. В. Бесарабчук // Вісник Кам'янець­Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини. – Кам’янець­Подільський, 2015. – Вип. 8. – С. 75–82.

Бородін Ю. А. Форми фізичної підготовки у навчальних підрозділах Збройних сил України : навч.­метод. посіб. / [Ю. А. Бородін, М. Ф. Пічугін, І. О. Боринський, В. М. Романчук, С. В. Романчук]. – Київ : Тип. ГШ ЗС України, 2007. – 168 с.

Гоншовський В. М. Технологія індивідуалізації фізичної підготовки майбутніх рятувальників у вищому військовому навчальному закладі : дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Гоншовський Вадим Миколайович. – Івано­Франківськ, 2011. – 264 с.

Городинська І. В. Фізичне виховання старшокласників ліцеїв та гімназій у позакласній роботі : автореф. дис… канд. пед. наук : 13.00.07 / І. В. Городиньска Херсонський держ. ун­т. – Херсон, 2004. – 20с.

Дугіна Н. Г. Оцінка фізичного стану підлітків 13–14 років / Дугіна Н. Г., Мохова І. В., Борисова Ю. Ю. // Педагогіка, психологія та медико­біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2011. – № 1. – С. 51–53.

Єдинак Г. А. Здоров’я і фізична культура: навч. прогр. для ліцеїв з посиленою військово­фізичною підготовкою : навч. посіб. / Єдинак Г. А., Мисів В. М. – Кам’янець­Подільський : ПП Мошак М. І., 2004. – 52 с.

Ільницький І. Фізичне виховання учнів ліцеїв із посиленою військово­фізичною підготовкою / Ігор Ільницький, Андрій Окопний // Молода спортивна наука України : зб. наук. праць з галузі фізичного виховання, спорту і здоров’я людини. Львів : ЛДУФК, 2015. – Вип. 19. – т. 2. – С. 101–104.

Кротов Г. Морфофункціональний статус курсантів віком 18–21 років, представників різних соматичних типів конституції / Геннадій Кротов, Геннадій Єдинак, Геннадій Бесарабчук // Актуальні проблеми підготовки спеціалістів в галузі фізичної культури і спорту : тези доп. Всеукр. наук. – практ. конф. – Івано­Франківськ, 2000. – С. 56–57.

Лелека В. М. Методика навчання фізичної культури майбутніх учителів з початкової військової підготовки : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 „Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)” / Лелека Віталій Миколайович ; Волин. нац. ун­т імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – 19 с.

Лошицька Т. І. Модельно­цільові характеристики фізичної підготовленості юнаків призовного віку в системі фізичного виховання : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / Лошицька Тамара Іванівна ; Нац. ун­т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2007. – 22 с.

Луппо А. Е. Технология организации и дидактическое наполнение физической подготовки курсантов­диспетчеров управления воздушным движением : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной физической культуры” / Луппо Александр Евгеньевич ; ОГИФК. – Омск, 1991. – 17 с.

Методика фізичного виховання в ліцеях з посиленою військово­фізичною підготовкою : навч. посіб. / Єдинак Г., Рощук О., Мисів В. [та ін]. – Кам’янець­Подільський, 2003. – 196 с.

Мисів В. М. Технологія оптимізації фізичного стану учнів Ліцею з посиленою військово­фізичною підготовкою : автореф. дис. … ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / В. М. Мисів. – Львів, 2006. – 21 с.

Одеров А. М. Обґрунтування тесту фізичної підготовленості війсовослужбовців :

дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Одеров Артур Михайлович. – Львів, 2017. – 211 с.

Організація і проведення занять з фізичної підготовки : навч.­метод. посіб. / під заг. ред. Є. Д. Анохіна. – Львів : ЛВІ, 2006. – 237 с.

Попадьїн В. Мета, завдання й загальні положення програми з фізичної підготовки військовослужбовців Військово­Морських сил Збройних сил України / Віталій Попадьїн // Молодіжний науковий вісник. – 2013. – С. 92–98.

Скавронський О. П. Диференціація фізичної підготовки учнів військового ліцею на основі соматотипів : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / Скавронський Олександр Павлович. – Івано­Франківськ, 2010. – 21 с.

Теорія та організація фізичної підготовки військ : підручник / за ред. Ю. О. Резнікова, В. М. Афоніна. – Львів : ЛВІ, 2004. – 458 с.

Фізична культура. Експериментальна програма Кам'янець­Подільського ліцею з посиленою військово­фізичною підготовкою / за ред. Г. А. Єдинака. – Кам’янець­Подільський, 2004. – 54 с.

Фіногенов Ю. С. Заходи щодо підвищення ефективності організаційних основ фізичної підготовки військовослужбовців / Фіногенов Ю. С. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5, Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Київ, 2011. – Вип. 7. – с. 314–321.

Хохрякова Ю. Ф. Моделирование учебно­воспитательного процесса по физической культуре учащихся кадетских классов общеобразовательных школ / Ю. С. Хохрякова, А. В. Стафеева // Теория и практика физической культуры – 2009. – № 8. – С. 35–40.

Щирба В. Оцінка фізичної підготовленості учнів ліцеїв із посиленою військово­ фізичною підготовкою / Вадим Щирба // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. – Луцьк, 2016. – № 4(36). – С. 53–59.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.