ВИЗНАЧЕННЯ ПСИХІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ВИШІВ

Валентина ЛЯШЕНКО, Тетяна СОЛЯНИК, Валентина ТУМАНОВА, Інна ФІРАНСЬКА

Анотація


Мета – визначити відмінності психологічних особливостей студентів закладів вищої освіти (юнаків та дівчат). Матеріал та методи. У дослідженні застосовувано бесіду та психодіагностичне тестування. Віковий діапазон досліджуваних 18–20 років, кількість – 29 осіб. Результат. Розглянуто психологічні особливості особистості студентів вишів (юнаків та дівчат). Досліджено особистісні прояви індивідуальних особливостей психічних якостей та темпераменту у юнаків та дівчат. Визначено суттєві відмінності у прояві особистісних якостей агресивності та ригідності. У юнаків більш виражена агресивність, упевненість у собі, низький нейротизм та екстраверсія, у дівчат – підвищений рівень нейротизму, ригідності та здебільшого інтроверсія. У студентів-юнаків найвищі показники впевненості (10,3 бала) та агресивності (12 балів), у дівчаток, студенток другого курсу, найвищі показники тривожності (11,3 бала) та нейротизму (10,1 бала).

Ключові слова


тривожність, екстраверсія, нейротизм, інтроверсія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Берн Ш. Гендерная психология / Ш. Берн. – Санкт-Петербург : Прайм-Еврознак, – 2006. – 320 с.

Безпалько О. В. Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Безпалько. – Київ : Центр учбової літератури. – 2009. – 208 с.

Бондарева С. В. Гендерные различия проявления тревожности у студентов-иностранцев / Бондарева С. В. // Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии : сб. ст. XXXVIII Междунар. науч.-практ. конф. – Новосибирск : СибАК, 2014. – № 3(38). – С. 45–48.

Бохонкова Ю. О. Особистісні чинники соціально-психологічної адаптації першокурсників до умов вищих навчальних закладів: дис … канд. психол. наук : 19.00.05 / Ю. О. Бохонкова. – Луганськ, 2005. – 207 с.

Кириленко Т. Психологія: емоційна сфера особистості : навч. посіб. / Т. Кириленко. – Київ : Либідь, 2007. – 256 с.

Кузнецова О. В. Реакции на фрустрацию в условиях рассогласования ситуативной и личностной тревожности у юношей и девушек, профессионально занимающихся спортом

/ О. В. Кузнецова // Психология психических состояний т. Всерос. науч.-практ. конф. – Казань, 2008. – С. 341–344.

Ляшенко В. М. Фізичне виховання студентів спеціальної медичної групи / В. Ляшенко, В. Туманова, Т. Мариськіна // Фізична культура і здоров'я людини: історія, сьогодення, майбутнє (до 100-річчя першого київського диплома вчителя фізичної культури) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка. – С. 154–161.

Мельничук І. Генеза емоційних особливостей у дітей різного віку та статі : автореф. дис. … канд. психол. наук / І. Мельничук. – Харків, 2003. – 15 с.

Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии : под общ. ред. А. А. Крылова, С. А. Маничева. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 560 с.

Психологический словарь / авт.-сост. В. Н. Копорулина, М. Н. Смирнова, Н. О. Гордеева, Л. М. Балабанова ; под общ. ред. Ю. Л. Неймера. – Ростов-на-Дону : Феникс. – 2003. – 640 с.

Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты : учебное пособие / Д. Я. Райгородский. – Самара : Бахрах, 1998. – 672 с.

Ромек В. Г. Тренинг уверенности в межличностных отношениях / В. Г. Ромек. – Санкт-Петербург : Речь. – 2003. – 175 с.

Санникова О. Феноменология личности: избранные психологические труды / О. Санникова. – Одесса : СМИЛ. – 2003. – 256 с.

Хорни К. Невротическая личность нашего времени: самоанализ / К. Хорни / пер.

с англ. – Москва : Айрис-Пресс. – 2004. – 464 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.