ЗМІНА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ПІД ВПЛИВОМ ОЗДОРОВЧИХ ЗАНЯТЬ З ПЛАВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ РУХОВИХ ІГОР У ВОДІ

Лілія НАЗАРКЕВИЧ, Михайло ЛИНЕЦЬ

Анотація


Функціональний стан серцево-судинної системи дітей є одним із головних показників здоров’я, він важливий для адаптації організму до фізичних навантажень і свідчить про рівень функціональних можливостей дитини [5, 9, 16, 22, 23, 24]. Проте з кожним роком дедалі більше спостерігається зниження рівня здоров’я дітей [10, 11, 20 та ін.]. Мета дослідження: з’ясувати ефективність різних методичних підходів до поліпшення функціонального стану дітей молодшого дошкільного віку в процесі фізкультурно-оздоровчих занять з плавання. Методи дослідження: аналіз літературних джерел, документів та всесвітньої мережі Інтернет; педагогічний експеримент; методи математичної статистики. Результати: доведено, що заняття плаванням за авторською програмою, яка передбачала застосування спеціально дібраних рухових ігор у воді упродовж основної частини кожного з 72 занять, сприяли більш вираженому внутрішньогруповому зростанню більшості показників функціонального стану як дівчат, так і хлопців молодшого дошкільного віку порівняно з заняттями за програмою, згідно з якою основна частина кожного заняття, тривалістю 14–15 хвилин, містила переважно вправи для розучування елементів техніки плавання (65 % часу) і рухливі ігри (35 % часу).

Ключові слова


діти, молодший дошкільний вік, здоров’я, функціональний стан, плавання, рухові ігри.

Повний текст:

PDF

Посилання


Автоматический расчет U-критерия Вілкоксона [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.psychol-ok.ru/statistics/wilcoxon/

Автоматический расчет U-критерия Манна-Уитни [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.psychol-ok.ru/statistics/mann-whitney/

Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / [наук. кер. та заг. ред. О. Л. Кононко]. – 3-є вид., випр. – Київ : Світич, 2009. – 430 с.

Вільчковський Е. С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку:

навч. посіб. / Е. С. Вільчковський, О. І. Курок. – Вид. 2-ге. – Суми : Університетська книга, 2004. – 428 с.

Вільчковський Е. С. Критерії оцінювання стану здоров’я, фізичного розвитку та рухової підготовленості дітей дошкільного віку : навч. посіб. / Е. С. Вільчковський. – Київ :

ІЗМН,1998. – 64 с.

Дошкольное образование [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://pedportal.net

Еремеева Л. Ф. Программа обучения плаванню детей дошкольного возраста: метод. пособие – Санкт-Петербург: Детство – ПРЕСС, 2005. – 112 с.

Звізда І. С. Ігри та вправи на воді для початкового навчання плавання : метод. посіб. / І. С. Звізда, М. М. Звізда; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці: ЧНУ, 2002. – 63 с.

Круцевич Т. Ю. Методы исследования индивидуального здоровья детей и подростков в процессе физического воспитания / Т. Ю. Круцевич. – Киев : Олимп. лит-ра, 1999. – 231 с.

Круцевич Т. Ю. Теорія і методика фізичного виховання : підруч. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту: / Т. Ю. Круцевич. – Київ, 2008. – Т. 2. – 368 с.

Москаленко Н. В. Фізичне виховання молодших школярів : монографія / Москаленко Н. В. – 2-е вид. перероб. та допов. – Дніпропетровськ : Інновація, 2010. – 344 с.

Мосунов Д. Ф. Как преодолеть водобоязнь / Д. Ф. Мосунов. – Санкт-Петербург: Плавин, 1998–35 с.

Назаркевич Л. І. Узагальнення досвіду застосування плавання у фізкультурно- оздоровчих заняттях для дітей молодшого дошкільного віку. / Л. І. Назаркевич // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. – Київ, 2017. – Вип. 3К(84). – С. 306–308.

Осокина Т. И. Обучение плаванию в детском саду : кн. для воспитателей дет.

сада и родителей / Т. И. Осокина, Тимофеева Е. А., Богина Т. Л. – Москва : Просвещение, 1991 г. – 159 с.

Пищикова Н. Г. Обучение плаванню детей дошкольного возраста: занятия, игры, праздники / Н. Г. Пищикова. – Москва : Скрипторий, 2008. – 128 с.

Полякова А. Порівняльний аналіз показників морфофункціонального стану дітей 3–4 років, які відвідують дошкільні заклади різного типу / А. Полякова // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2014. – № 2. – С. 142–145.

Программа обучения плаванню [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://zddou25.edumsko.ru

Протченко Т. А. Обучение плаванию дошкольников и младших школьников : практ. пособ. / Т. А. Протченко, Ю. А. Семенов. – Москва : Айрис-пресс, 2003. – 80 с.

Ференц Ю. Використання ігрового та змагального методу на заняттях плавання з початківцями / Ю. Ференц // Магістр / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – Вип. 18. – С. 155–158.

Шульга Л. М. Оздоровче плавання : навч. посіб. / Л. М. Шульга. – Київ : Олімп. л-ра, 2008. – 232 c.

Bar-Or. A commentary to children and fitness: A public health perspective / Bar-Or. // Research Quarterly for Exercise and Sport. – 1997. – Vol. 58. – P. 307–307.

Dishman R. K. Physical activity epidemiology / R. K. Dishman, R. A. Washburn,

G. W. Heath. – Champaign : Human Kinetics, 2004. – 468 p.

Hopper C. Physical activity and nutrition for health / C. Hopper, B. Fisher, K. D. Munoz. – Champaign : Human Kinetics, 2008. – 374 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.