ПЕДАГОГИ ПРО ЗМІСТ ТА ОРГАНІЗАЦІЮ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ

Петро ПЕТРИЦА

Анотація


У статті проаналізовано анкетування професорсько-викладацького складу щодо змісту й організації процесу формування особистої фізичної культури студентів.

Метою дослідження є визначити зміст й організацію процесу формування особистої фізичної культури студентів.

Наше дослідження виявило, що більшість опитаних вважає, що основним показником сформованості особистої фізичної культури студентів є відповідний стан здоров’я, який повинен стати стрижнем цього процесу. Думки респондентів щодо якості формування особистої фізичної культури студентів ми об’єднали у чотири групи.


Ключові слова


фізичне виховання, особиста фізична культура, студент.

Повний текст:

PDF

Посилання


Грабовський Ю. А. Масова фізична культура і спорт: основи організації та методики : навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти галузі знань : 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоровʼя людини» / Ю. А. Грабовський, В. П. Ткачук, С. І. Степанюк. – Херсон : ПП Вишемирський В. С., 2013. – 231 с.

Гринченко І. Б. Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури в нових умовах / І. Б. Грінченко // Вища освіта України. – 2011. – С. 84–93.

Завидівська Н. Н. Теоретико-методичні засади фундаменталізації фізкультурно- оздоровчої освіти студентів у процесі здоровʼязбережувального навчання : дис. … д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія і методика навчання (фізична культура, основи здоровʼя)» / Наталія Назарівна Завидівська ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ, 2013. – 509 с.

Корж Н. Формування пізнавальної активності в студентів технічних спеціальностей до цінностей фізичної культури / Н. Корж // Фізичне виховання, спорт і культура здоровʼя у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. / уклад. A. B. Цьось, С. П. Козіброцький. – Луцьк, 2012. – № 1 (17). – С. 45–49.

Круцевич Т. Ю. Методы исследования индивидуального здоровья детей и подростков в процессе физического воспитания / Т. Ю. Круцевич. – Київ : Олімпійська література, 1999. – 232 с.

Лациба М. Чому нам потрібен новий закон «Про громадські організації» / М. Лациба, О Вінніков, М. Слюсаревський ; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. – Київ, 2008. – 6 с.

Межуев В. М. Идея культуры. Очерки по философии культуры / В. М. Межуев. – Москва : Университетская книга, 2012. – 406 с.

Петрица П. Значення самостійних занять фізичними вправами для студентів груп фізичної реабілітації / Петро Петрица // Фізичне виховання, спорт і культура здоровʼя у сучасному суспільстві : матеріали VІ Міжнарод. наук. практ. конф. – Луцьк, 2015. – С. 166–171.

Петрица П. Формування особистої фізичної культури студента / Петрица Петро, Петрица Юлія // Проблеми формування здорового способу життя молоді : матеріали VІІ Всеукр. наук. практ. конф. студ., магістр. та асп. ; за заг. ред. Сіренко Р. Р. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2017 – С. 94–96.

Решетов О. Релігієзнавство : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Олександр Решетов. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2006. – 155 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.