ДИСЦИПЛІНА «ФІТНЕС-ТЕХНОЛОГІЇ» У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІТНЕСУ

Любов ЧЕХОВСЬКА, Ольга ЖДАНОВА, Уляна ШЕВЦІВ

Анотація


Фітнес-індустрія потребує кваліфікованих кадрів. Саме тому є необхідність дослідити зміст дисциплін навчального плану. Мета роботи: обґрунтувати необхідність вивчення дисципліни «Фітнес-технології» як обов’язкового предмета циклу професійної підготовки майбутніх фахівців. Матеріал і методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення наукової літератури, джерел та інформації світової мережі Інтернет, документальний метод, метод системного аналізу, метод порівняння та зіставлення. Результати: у статті йдеться про необхідність підготовки майбутніх фахівців до роботи в фітнес-індустрії. Сучасні тенденції розвитку фітнес-індустрії висувають високі вимоги до особистості фахівця. Обґрунтовано необхідність вивчення дисципліни «Фітнес-технології» як обов’язкового предмета циклу професійної підготовки майбутніх фахівців. Висновки: розвиток фітнес-індустрії зумовлює необхідність якісної підготовки кадрів з оздоровчого фітнесу. Їх підготовка передбачає формування професійних компетентностей та відповідних знань, умінь та навичок зі спеціальностей «фізична культура і спорт» та «середня освіта (фізична культура) (спеціалізація/ освітня програма «Фітнес і рекреація»). Обґрунтовано доцільність введення і вивчення навчальної дисципліни «Фітнес-технології».

Ключові слова


виш, підготовка фахівців, дисципліна «Фітнес-технології».

Повний текст:

PDF

Посилання


Берест О. О. Підготовка майбутніх фітнес-тренерів до рекреаційно-оздоровчої діяльності / О. О. Берест // Вісник Чернігів. нац. пед. ун-ту. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2015. – Вип. 129(2). – С. 101–104.

Василенко М. М. Сучасні вимоги до формування готовності майбутніх фітнес-тренерів до професійної діяльності / М. М. Василенко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2014. – Вип. 38. – С. 119–124.

Василенко М. М. Тезаурус дослідження професійної підготовки майбутніх фітнес- тренерів у вищому навчальному закладі / М. М. Василенко // Science Rise: Pedagogical Education. – 2016. – № 8(4) – С. 4–10.

Волков К. Д. Формирование у будущих специалистов по физической культуре и спорту специальных профессиональных компетенций для работы в оздоровительном фитнесе : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / Константин Дмитриевич Волков ; Рос. ГУФКСиТ. – Москва, 2009. – 24 с.

Дутчак М. В. Теоретичне обгрунтування кваліфікаційної характеристики фітнес- тренера / М. В. Дутчак, М. М. Василенко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2013. – № 2. – С. 17–21.

Жданова О. Нові тенденції розвитку фітнесу / О. Жданова, Л. Чеховська, І. Баховський // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : зб. наук. пр. – Львів, 2016. – С. 204–212.

Зміст підготовки магістрів зі спеціальності "Фітнес і рекреація" / Ольга Жданова, Мирослава Данилевич, Ірина Грибовська, Любов Чеховська // Фізична активність, здоров'я і спорт. – 2014. – № 1. – С. 62–69.

Концепция подготовки магистров специальности «Фитнес и рекреация» в ЛДУФК / Л. Чеховская, О. Жданова, И. Грибовская, М. Данилевич // Probleme actuale privind perfecţionarea sistemului de învăţământ în domeniul culturii fizice: Conferinţa ştiinţifică internaţională. – Кишинёв, 2014. – С. 299–302.

Семиченко В. А. Проблеми і пріоритети професійної підготовки / В. А. Семиченко // Педагогічний дискурс. – 2007. – Вип. 1. – С. 119–127.

Системний підхід у професійній діяльності тренера з фітнесу : навч. посіб. / А. А. Боляк, Н. Л. Боляк, О. В. Корх-Черба, П. М. Кизім. – Харків : ХДАФК, 2012. – 130 с.

Чеховська Л. Фітнес-індустрія України: стан і перспективи розвитку / Любов Чеховська // Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – Київ, 2017. – Вип. 5К (86)17. – С. 358–363.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.