ПОРУШЕННЯ ЗОРУ В ДИТЯЧОМУ ВІЦІ ТА МОЖЛИВІСТЬ ЇХ КОРЕКЦІЇ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ

Юрій ДЗІНДЗЮРА

Анотація


У статті на основі аналізу літературних джерел досліджено розвиток порушень зору, зокрема слабозорості, у дитячому віці, їх вплив на стан здоров’я та на подальший розвиток дитини, проаналізовано різницю у фізичному розвиткові між здоровими і хворими дітьми, визначено основні вторинні порушення, що виникають на тлі основного захворювання. Проаналізовано особливості проведення фізичної терапії зі слабозорими дітьми та визначено основні її засоби.

Ключові слова


вади зору, слабозорість, діти, фізична терапія, лікувальна фізична культура.

Повний текст:

PDF

Посилання


Виготський Л. С. Основы дефектологии : собр. соч. – Москва, 1983. –Т. 5. – 240 с.

Запорожец А. В. Изменение моторики ребенка в зависимости от мотивов условий его деятельности. – Москва : Известия АПН РСФСР, 1989.

Амирова С. К. Формирование межличностных отношений слабовидящих детей дошкольного возраста средствами сюжетно-ролевой игры : автореф. дис. … канд. психол. наук. / Амирова С. К. – Санкт-Петербург, 2001. – 20 с.

Хлєбцевич К. В. Вплив занять спортивними іграми на корекцію процесу coціальної адаптатії дітей-сиріт / Хлєбцевич К. В. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фiзичного виховання і спорту : зб. наук. праць за ред. проф. Єрмакова С. С. – Харків :

ХДАДМ, 2007. – № 1. – С. 151–154.

Евсеев С. П. Адаптивная физическая культура / С. П. Евсеев, Л. В. Шапкова. – Москва : Совецкий спорт, 2000. – 239 с.

Зозуля Т. В. Комплексная реабилитация инвалидов. – Москва : Academia, 2005. – 302 с.

Тейлор Д. Детская офтальмология / Д. Тейлор, К. Хойт ; пер. с англ. А. В. Овчинникова. – Москва : БИНОМ, 2007. – 248 с.

Марунич В. В. Методичний посібник з питань реабілітації інвалідів / Марунич В. В., Шевчук В. І., Яворовенко О. Б. – Вінниця : О. Власюк, 2006. – 210 с.

Маруненко І. М. Медико-соціальні основи здоров’я : навч. посіб. для студ. вищ. навч.

закл. / Маруненко І. М., Тимчик О. В. – Київ : Київськ. ун-тет ім. Бориса Грінченка, 2013. – 317 с.

Діти з порушенням зору в умовах інклюзивної освіти : навч. метод. посіб. / Н. М. Алєєва, Ю. В. Барінов [та ін.] / за наук. ред. Є. П. Синьової, С. О. Рикова. – Київ : Кафедра, 2016. – 212с.

Сековець Л. С. Корекційна робота в процесі фізичного виховання дітей дошкільного віку з монокулярним зором / Л. С. Сіковець. – Нижній Новгород : НГЦ, 2000. – 143 с.

Баннікова Р. О. Сучасні підходи до проблеми комплексної реабілітації слабозорих дітей шкільного віку / Р. О. Баннікова, Р. С. Бутов // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2012. – № 3. – С. 47–51.

Ремажевська В. М. Лікувальна фізкультура при порушеннях опорно-рухового апарату у дітей з вадами зору / В. М. Ремажевська, Ю. М. Раніцький. – Львів : 2004. – 92 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.