ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ТРАВМАМИ ЛІКТЬОВОГО СУГЛОБА

Віра БУДЗИН, Богдан КРУК, Наталія ЖАРСЬКА, Ігор ЛАПИЧАК, Олександр ПАЗИЧУК

Анотація


У статті досліджено актуальні питання дитячої травматології – фізичної реабілітації дітей із переломами кісток ліктьового суглоба. Важкість лікування та реабілітація таких дітей пояснюється внутрішньосуглобовим характером більшості пошкоджень, багатьма різноманітними варіантами зміщень уламків, важкістю їх репозиції й утриманням, а також значним відсотком задовільних результатів після фізичної реабілітації.

Метою дослідження було удосконалення методики фізичної реабілітації дітей із переломами кісток ліктьового суглоба.

У дослідженні брали участь 20 дітей віком 6–8 років із цими травмами, з яких було сформовано дві групи: основну та групу порівняння, по 10 осіб у кожній.

Заняття з кожною дитиною основної групи проводилося 5 разів на тиждень упродовж 20 днів за вдосконаленою методикою фізичної реабілітації, ураховуючи індивідуальні особливості дитячого організму. З пацієнтами групи порівняння заняття проводив реабілітолог цього відділення за методикою установи.

Доведено ефекивність цієї методики фізичної реабілітації, про що свідчать вірогідно (р<0,05) більш виражені позитивні зміни в показниках гоніометрії і мануально-м’язового тестування.


Ключові слова


діти, переломи кісток, фізична реабалітація, лікувальна фізична культура.

Повний текст:

PDF

Посилання


Актуальные проблемы ортопедии и травматологии : сб. науч. тр. / науч.-исслед. ин-т. травматол. и ортопедии. – Баку, 2002. – Вып. 33. – 206 с.

Волков М. В. Повреждения и заболевания опорно-двигательного аппарата / М. В. Волков, М. А. Любошиц. – Москва : Медицина, 1979. – 272 с.

Диафизарные переломы в структуре травматизма населения Украины / Г. В. Гайко, А. В. Калашников, В. А. Боер [и др.] // тези доповідей ХІV з'їзду ортопедів-травматологів України. – Одеса, 2006. – С. 9–10.

Корж М. О. Стан ортопедо-травматологічної служби України та заходи з покращення її діяльності / М. О. Корж, Д. О. Яременко, О. Г. Шевченко // Ортопедія і травматологія: проблеми якості : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 75-річчю з дня народження, 50-річчю наук.-практ. діяльності заслуженого діяча науки і техніки України, проф. М. І. Хвисюка : зб. наук. пр. – Харків, ХМАПО, 2009. – С. 5–9.

Мухін В. М. Фізична реабілітація підручник / Мухін В. М. – 3-тє вид., перероб. та доповн. – Київ : Олімп. л-ра, 2010. – 488 с.

Наш опит реабилитации больных с травмой опорно-двигательного апарата / Поливода А. Н., Вишневский В. А., Чатковский А. Л., Дворников Д. И. // Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія. – 2009. – № 4. – С. 52–53.

Улащик В. С. Общая физиотерапия : [учебник] / В. С. Улащик, И. В. Лукомский. – Минск : Книжный дом, 2003. – С. 134–165.

Netter F. H. The ciba collection of medical illustrations. Musculoskeletal system. Trauma evaluation, and management. – New Jersey: Ciba-Geigy corp., 2013. – Vol. 8, part 3. – 222 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.