ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ-ДЕСАНТНИКІВ ІЗ ПЕРЕВАЖНИМ ВИКОРИСТАННЯМ ЗАСОБІВ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО БАГАТОБОРСТВА

Антон МАЛЯРЕНКО

Анотація


Статтю присвячено обґрунтуванню актуальності застосування сучасних видів спорту зага-
лом та засобів функціонального багатоборства зокрема у системі спеціальної фізичної підготовки військово­
службовців Збройних сил України. Метою дослідження є розширення арсеналу засобів фізичної підготовки
військовослужбовців-десантників, а також підвищення рівня їх фізичної підготовки та загальної бойової підго-
товки. У статті представлено результати теоретичного аналізу сучасної системи військово-прикладної фізичної
підготовки військових країн НАТО, виявлено можливі шляхи удосконалення та оптимізації спеціальної фізич-
ної підготовки військових десантно-штурмових військ ЗСУ.

Ключові слова


Збройні сили України, фізична підготовка, функціональне багатоборство, військово­ службовці.

Повний текст:

PDF

Посилання


Афонін В. М. Історія підготовки військово-педагогічних кадрів фізичного виховання

для збройних сил / Афонін В. М., Лойко О. М. // Сухопутні війська Збройних Сил України:

історія, сучасність, розвиток (до 20-річчя Збройних Сил України) : матеріали доп. наук.-пр-

акт. конф. (24.11.2011). – Львів : АСВ, 2012. – С. 153–156.

Линець М. М. Основи методики розвитку рухових якостей : навч. посіб. / М. М. Ли-

нець. – Львів : Штабар, 1997. – 207 с.

Ольховий О. М. Теоретико-методичні засади системи фізичної підготовки курсантів

вищих військових навчальних закладів : автореф. дис. ... д-ра наук з фіз. виховання і спорту :

00.02 / Ольховий О. М. – Київ, 2013. – 40 с.

Приступа Є. Н. Військові багатоборства та військово-прикладні види спорту в сис-

темі підготовки фахівців Збройних Сил України / Є. Н. Приступа, С. В. Романчук // Вісник

Кам’янець-Подільського нац. ун-ту імені Івана Огієнка. Серія: Фізичне виховання, спорт та

здоров’я людини. – Кам’янець-Подільський, 2012. – Вип. 5. – С. 223–230.

Романчук С. В. Теоретико-методологічні засади фізичної підготовки курсантів вій-

ськових навчальних закладів Сухопутних військ Збройних сил України : дис. ... д-ра наук

з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Романчук С. В. – Львів, 2013. – 540 с.

Фіногенов Ю. С. Проблемні питання кадрового забезпечення спеціальної фізичної

підготовки силових структур України / Фіногенов Ю. С. // Фізична підготовка особового

складу збройних сил, інших військових формувань та правоохоронних органів України:

досвід сучасність, проблеми та перспективи розвитку : матеріали міжвідомчої наук.-метод.

конф. – Київ, 2014. – С. 209–220.

Федоров В. Г. Научно-теоретические основы многоуровневого военно-физкультур-

ного образования : автор. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.08 / Федоров В. Г. – Санкт-Петербург,

– 39 c.

Щеголев В. А. Спортивная робота в армиях стран НАТО / В. А. Щеголев. – Санкт-Пе-

тербург : ВИФК, 1998. – 60 с.

Щеголев В. А. Физическая подготовка иностранных армий : учеб. пособие / В. А. Ще-

голев. – Санкт-Петербург : МО РФ, 2007. – 272 с.

Ярещенко О. А. Особливості впливу психомоторних здібностей курсантів на спе-

ціальну фізичну підготовленість / Ярещенко О. А. // Педагогіка, психологія та медико-бі-

ологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. монограф. – Харків : ХДАДМ,

– No 12. – С. 161–163.

Яценко В. Н. Система подготовки военных кадров в основных странах НАТО

и Японии : информ. бюлл. / Яценко В. Н. – Москва, 2004. – No 68. – 128 с.

Ященко Г. Основные направления реформирования ВС Великобритании / Г. Ящен-

ко // Зарубежное военное обозрение. – 2003. – No 11. – С. 2–6.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.