СТАН ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ПОВІТРЯНИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Сергій ПАЛЕВИЧ, Олександр ПІДДУБНИЙ, Олександр ТКАЧУК, Віталій ЗОЛОЧЕВСЬКИЙ

Анотація


У статті проаналізовано літературні джерела та програмно-нормативні документи проблема-
тики фізичної підготовки військовослужбовців як складової частини у структурі системи бойової підготовки
Збройних сил України. Установлено, що основний науковий доробок стосується розв’язання завдань удоскона-
лення теоретичного, мотиваційного, виховного, психологічного, методичного, рухового та нормативного функ-
ціональних компонентів системи спеціальної фізичної підготовки.
Водночас відсутня увага науковців до обґрунтування нових підходів взаємодії систем спеціальної фізич-
ної підготовки та загальновійськових дисциплін, шляхів їх інтеграції.
Удосконалення системи спеціальної фізичної підготовки можливе через реорганізацію освітнього про-
цесу у  вищих військових навчальних закладах, який передбачає, зокрема, оновлення навчальних і  робочих
програм з навчальної дисципліни, упровадження концепції студентоцентрованого навчання, в основу якої по-
кладено процеси стандартизації результатів навчання, інтеграцію елементів бойової підготовки в єдину комп-
лексну систему навчання на базі спеціальної фізичної підготовки.

Ключові слова


спеціальна фізична підготовка, інтеграція, система бойової підготовки, військовослуж- бовці, Повітряні сили.

Повний текст:

PDF

Посилання


Антошків Ю. М. Взаємозв’язок рівня загальної та спеціальної фізичної підготов-

леності в системі професійно-прикладної фізичної підготовки перемінного складу вищих

закладів освіти Міністерства надзвичайних ситуацій України / Ю. М. Антошків, Ю. В. Пе-

тришин // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. –

Львів, 2004. – Вип. 8, т. 3. – С. 6–9.

Афонін В. М. Психічний стан та результативність фізичної діяльності військовос-

лужбовців / В. М. Афонін, Л. М. Кізло, С. С. Федак // Молода спортивна наука України :

зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту та здоров’я людини. – Львів, 2013. – Вип. 17,

т. 2. – С. 10–14.

Безпалий С. М. Удосконалення фізичної підготовки офіцерів викладачів вищих на-

вчальних закладів МВС України : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту :

[спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / Безпа-

лий С. М. – Львів, 2013. – 20 с.

Бородин Ю. А. Эффективность физической подготовки в системе военно-профес-

сионального обучения и пути ее повышения / Ю. А. Бородин // Физическое воспитание сту-

дентов творческих специальностей : сб. науч. тр. / под ред. С. С. Ермакова. – Харків : ХГАДИ

(ХХПИ), 2003. – No 10. – С. 60–76.

Вереньга Ю. В. Удосконалення фізичної підготовки працівників МВС України на

етапі професійного становлення : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту :

[спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / Ю. В. Ве-

реньга ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. – Львів, 2015. – 19 с.

Глазунов С. І. Експрес-контроль спеціальної фізичної підготовленості військовос-

лужбовців механізованих підрозділів сухопутних військ / Сергій Іванович Глазунов : ав-

тореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту / Глазу-

нов С. І. – Київ, 2003. – 20 с.

Гусак О. Д. Формування психофізичної готовності військовослужбовців аеромобіль-

них підрозділів до професійної діяльності у процесі фізичної підготовки : автореф. дис. ...

канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання

різних груп населення» / Гусак О. Д. ; Львів. держ.ун-т фіз. культури. – Львів, 2012. – 20 с.

Єдинак Г. А. До питання про вдосконалення системи оцінювання фізичної підго-

товленості військовослужбовців Збройних Сил України / Єдинак Геннадій Анатолійович

// Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. – Луцьк, 2016. –

No 4 (20). – С. 276–280.

Закон України «Про вищу освіту» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2014. –

No 6. – С. 37–38.

Кирпенко В. М. Оптимізація спеціальної фізичної підготовки курсантів-льотчиків

у період льотного навчання : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.]

00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / Кирпенко В. М. ;

Львів. держ. ун-т фіз. культури. – Львів, 2014. – 20 с.

Красота В. М. Взаємозалежність професійної та фізичної готовності майбутніх

офіцерів / В. Красота, О. Ольховий, С. Романчук // Теорія і методика фізичного виховання

і спорту. – 2014. – No 1. – С. 42–46.

Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік : на-

каз Міністерства освіти і науки від 26 січня 2015 року No 47.

Про затвердження Тимчасової настанови з бойової підготовки у Збройних Силах

України : наказ Міністра оборони України від 16.02.2011 р. No 90.

Про впровадження психологічної підготовки особового складу в навчальний про-

цес підготовки органів управління та військ (сил) : наказ начальника Генерального штабу –

Головнокомандувача Збройних Сил України від 16.11.2012 року No 240.

Про затвердження Тимчасової інструкції з професійної підготовки офіцерського,

сержантського (старшинського) складу тактичної ланки управління, установ, організацій

Збройних Сил України : наказ НГШ-ГК ЗС України від 25.02.2011 р. No 37.

Настанова з фізичної підготовки у Збройних Силах України (НФП‐1997). – Київ :

МО України, 1997. – 129 с.

Настанова з фізичної підготовки у Збройних Силах України (НФП‐2014). – Київ :

Міністерство оборони України, 2014. – 158 с.

Овчарук І. С. Система фізичної підготовки майбутніх фахівців з ліквідації наслід-

ків надзвичайних ситуацій : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.]

00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / Овчарук І. С. ; Львів.

держ. ун-т фіз. культури. – Львів, 2008. – 20 с.

Овчарук І. С. Теорія та організація фізичної підготовки військ : [навч.-метод. посіб-

ник в 2-х ч.] / Овчарук І. С. – Одеса : Військова академія, 2014. – Ч. 1. – 250 с.

Овчарук І. С. Теорія та організація фізичної підготовки військ : [навч.-метод. посіб-

ник в 2-х ч.] / Овчарук І. С. – Одеса : Військова академія, 2015. – Ч. 2. – 230 с.

Ольховий О. М. Модульно-рейтингова система підготовки офіцерів-керівників до

занять з фізичної підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.]

00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / Ольховий О. М. ;

Львів. держ. ін-т фіз. культури. – Львів, 2005. – 20 с.

Організація і проведення занять з фізичної підготовки : навч.-метод. посіб. / під заг.

ред. Є. Д. Анохіна. – Львів : ЛВІ, 2006. – 237 с.

Паєвський В. В. Спеціальна фізична підготовка курсантів протиповітряної оборо-

ни Сухопутних військ ЗСУ : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.]

00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / Паєвський В. В. ;

Харків. держ. акад. фіз. культури. – Харків, 2008. – 20 с.

Піддубний О. Т. Фізичні вправи в засобах балістичного захисту / Піддубний О. Г.,

Цимбалюк Ж. О., Палевич С. В. // Концептуальні напрями розвитку системи фізичної підго-

товки в Збройних Силах України в сучасних умовах та нормативно-правові акти, що забезпе-

чують її функціонування : матеріали наук.-метод, конф. 21–22 жовтня 2015 р. – Київ : НУОУ.

– С. 151–156.

Платонов В. Н. Теория и методика спортивной тренировки / В. Н. Платонов. – Киев :

Высш. школа, 1984. – 352 с.

Романчук С. В. Фізична підготовка курсантів військових навчальних закладів Сухопут-

них військ Збройних Сил України : [монографія] / С. В. Романчук. – Львів : АСВ, 2012. – 367 с.

Романчук С. В. Формування мотивації до занять фізичною підготовкою і спортом

курсантів технічних військових навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. ви-

ховання і спорту : [спец.] 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп насе-

лення» / С. В. Романчук ; ЛДУФК. – Львів, 2006. – 20 с.

Сухорада Г. І. Спортивно-масова робота у вищих військових навчальних закладах

(на прикладі курсантів-зв’язківців) : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту :

[спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / Сухора-

да Г. І. ; Львів. держ. ін-т фіз. культури. – Львів, 2003. – 21 с.

Федак С. С. Фізична підготовка військовослужбовців у період адаптації до

військово-­професійної діяльності в міжнародних операціях : автореф. дис. ... канд. наук

з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп

населення” / Федак С. С. ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. – Львів, 2015. – 19 с.

Фізичне виховання військовослужбовців : навч. посіб. / М. Ф. Пічугін, Г. П. Грибан,

В. М. Романчук [та ін.] ; за ред. Г. П. Грибана. – Житомир : ЖВІ НАУ, 2011.

Фіногенов Ю. С. Заходи щодо підвищення ефективності організаційних основ фі-

зичної підготовки військо службовців / Ю. С. Фіногенов // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту

імені М. П. Драгоманова. Серія 5, Педагогічні науки: реалії та перспективи : [зб. наук. пр.]. –

Київ, 2011. – Вип. 27. – С. 314–321.

Шевченко О. О. Удосконалення професійної працездатності військових фахівців

протиповітряної оборони Сухопутних військ засобами фізичної підготовки : автореф. дис. ...

канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання

різних груп населення” / О. О. Шевченко. – Львів, 2010. – 20 с.

Шлямар І. Л. Удосконалення спеціальної фізичної підготовки військовослужбовців

механізованих підрозділів сухопутних військ Збройних сил України : автореф. дис. ... канд.

наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних

груп населення” / Шлямар І. Л. ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. – Львів, 2015. – 19 с.

Щербина І. А. Основні напрями та новітні форми і методи удосконалення органі-

зації та методики підготовки військовослужбовців на сучасному етапі розвитку Збройних

сил України. Оперативні стандарти, як нормативна-методична база удосконалення фізичної

підготовки особового складу Збройних сил України / Щербина І. А. // Матеріали засідання

секції Воєнно-наукової ради за воєнно- теоретичною проблематикою Міністерства оборони

України 24.03.2016 року. – Київ : Управління фізичної культури і спорту МОУ, НУОУ імені

І. Черняховського, 2016. – 232 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.