СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ ОЛІМПІЙСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Мирослава СЕРДЮК

Анотація


У  рамках дослідження розроблено та обґрунтовано структурно-функціональну модель ді-
яльності регіональних центрів олімпійських досліджень та освіти України. Аналіз результатів дослідження
дав змогу виявити три структурні блоки моделі: адміністративний (керівництво та члени Центру), організа-
ційний (форми впровадження олімпійської освіти в діяльність Центру) та методичний (методи роботи). Кожен
із блоків моделі діяльності Центру відображає та реалізує основні завдання в  роботі центрів олімпійських
досліджень та освіти України. Адміністративний блок відіграє координувальну функцію в роботі цієї струк-
тури. Організаційний блок характеризується реалізацією форм упровадження олімпійської освіти в діяльність
Центру та містить комісії із питань наукових досліджень. Методичний блок відображає основні групи методів
для оптимального функціонування цієї організації.

Ключові слова


центр олімпійських досліджень та освіти, структурно-функціональна модель, методи та форми впровадження олімпійської освіти.

Повний текст:

PDF

Посилання


Вацеба О. Формы олимпийского образования учеников общеобразовательных школ

Украины / Оксана Вацеба, Вера Юхымук // Pcrspektive moderne ale impactului societвtii

contemporane asupra educatiei fizice зisportului: materialele conferintei зtintifпce internationale. – Chiзinвu, 2006. – С. 114–117.

Георгиадис К. Теоретические основы олимпийского образования / Костас Георгиа-

дис // Наука в олимпийском спорте. – 2007. – No 2. – С. 3–16.

Єрмолова В. М. Олімпійська освіта: теорія і практика: навч. посіб. / В. М. Єрмоло-

ва. – Київ, 2011. – 335 с.

Радченко Л. О. Етапи реалізації олімпійської освіти в діяльності вищих профільних

навчальних закладів / Радченко Л. О. // Науковий часопис нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2016. – Серія 15, вип. 5.

Томенко О. О. Структурно-функциональный анализ Международной олимпийской

академии / О. О. Томенко // Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта. – 2008. – No 8.

Щербашин Я. С. Олимпийское образование – инновационная педагогическая техно-

логия формирования гармонически развитой личности / Щербашин Я. С. // Науковий часопис нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2016. – Серія 15, вип. 5.

Міжнародний центр олімпійських досліджень та освіти. – Режим доступу: [http://

oau-ukr.com/tur/start.html]

Олімпійська Академія України. – Режим доступу: [http://oau-ukr.com/].

Bubka S. Olympic sport in society: history of development and the current status / Sergey Bubka. – Kyiv : Олімпійська література, 2013. – 256 с.

Bulatova M. The Olympic Academy of Ukrain in Olympic Values: The Value of Excel-

lence as an Educational Tool. – Athens, 2016.

Official website of the Olympic Movement // аccess mode: [http://www.olympic.org/

the-olympic-studies-centre].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.