ДЕННА ДИНАМІКА ДЕЯКИХ ПОКАЗНИКІВ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ СТУДЕНТІВ

Галина ЧОРНЕНЬКА

Анотація


Проблема дослідження полягає в  раціональній організації навчальних і  навчально-трену-
вальних занять у  закладах вищої освіти фізкультурного профілю. Мета роботи – вивчення денної динаміки
деяких показників психофізіологічного стану студентів-першокурсників Львівського державного університету
фізичної культури. Завдання: вивчити денну динаміку самопочуття, апетиту, бажання займатися фізичними
вправами, частоту дихання та відчуття часу за тестом «індивідуальна хвилина». У лабораторних умовах що
2 години від 9 до 19 год було досліджено 67 студентів-першокурсників чоловічої статі. Сформовано графіки
динаміки деяких показників психофізіологічного стану студентів. Зміна часу навчально-тренувальних занять
не дає змогу організму адаптуватися до фізичних навантажень.

Ключові слова


біоритми, студенти, навчання, тренування, стан, самопочуття, апетит.

Повний текст:

PDF

Посилання


Артеменков А. А. Изменение вегетативных функций у студентов при адаптации

к умственным нагрузкам / А. А. Артеменков // Гигиена и санитария. – 2007. – No 1. – С. 24–26.

Безруких М. М. Психофизиологические основы эффективной организации учебно-

го процесса / М. М. Безруких – Москва: Педагогический университет «Первое сентября»,

– 44 с.

Горелов А. А. Нервно-эмоциональное напряжение и методы повышения устойчи-

вости студентов к его воздействию / А. А. Горелов, А. А. Третьяков. – Белгород: Политера,

– 240с.

Гріненко Ю. Психофізіологічний стан oрганізму студентів-першокурсників під час

адаптації до навчального процесу у вищій школі / Ю. Гріненко // Гуманітарний вісник Дер-

жавного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний

університет імені Г. С. Сковороди". Серія: Педагогіка. Психологія. Філософія. – Переяс-

лав-Хмельницький, 2014. – Вип. 32. – С. 44–53.

Дикая Л. Г. Системно-деятельностная концепция саморегуляция психофизиологиче-

ского состояния человека / Дикая Л. Г. // Проблемность в профессиональной деятельности:

теория и методы психологического анализа. – Москва, 1999. – С. 80–81.

Кравчук Л. С. Розумова працездатність протягом навчального дня – необхідна пере-

думова професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вузів [Електронний ресурс]

/ Л. С. Кравчук // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій

університету «Україна». – Хмельницький, 2012. – No 6. – С. 75–77. – Режим доступу: http://

nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2012_6_20

Марчук С. А. Некоторые аспекты сохранения здоровья студенческой молодежи /

С. А. Марчук // Теория и практика физической культуры. – 2004. – No 4. – С. 13–15.

Чорненька Г. Добова динаміка точності відтворення студентами заданих м’язових

зусиль [Електронний ресурс] / Галина Чорненька // Спортивна наука України. – 2016. – No 2. –

С. 32–36. – Режим доступу: http://www.sportscience.org.ua/index.php/Arhiv.html

Чорненька Г. Денна динаміка показників частоти серцевих скорочень студентів-пер-

шокурсників ЛДУФК [Електронний ресурс] / Галина Чорненька // Спортивна наука Украї-

ни. – 2017. – No 2 (78). – С. 57–64. – Режим доступу: http://www.sportscience.org.ua/index.php/

Arhiv.html

Health complaints and well-being complaints among secondary school children /

Bodnar I., Petryshyn Y., Solovei A., Rymar O., Lapychak І., Shevtsiv U., Ripak M., Yaroshyk M. //

Journal of Physical Education and Sport. – 2016. – Vol. 16, is. 3. – P. 905–909.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.