ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОКАЗНИКІВ ТЕХНІКО-ТАКТИЧНИХ ДІЙ З М’ЯЧЕМ ВОРОТАРІВ КОМАНД, СРІБНИХ ПРИЗЕРІВ ЧЕМПІОНАТІВ ЄВРОПИ ТА СВІТУ З ФУТБОЛУ 2004–2016 РОКІВ, У ФІНАЛЬНИХ МАТЧАХ

Ігор ЧОРНОБАЙ, Богдан ХОРКАВИЙ

Анотація


За результатами аналізу літературних джерел виявлено недостатньо вивчені аспекти техні-
ко-тактичних дій (ТТД) з м’ячем футбольних воротарів під час змагань найвищого рівня. Мета дослідження –
визначити показники ТТД з м’ячем воротарів, команд срібних призерів ЧЄ та ЧС 2004–2016 років у фіналь-
них матчах. ТТД з  м’ячем воротарів у  захисті визначали з урахуванням рівнів складності ігрових ситуацій.
У середньому за матч в атаці виконували 33 ТТД з м’ячем, у захисті – 9,85 (з них у ситуаціях з рівнем складності
«а» – 33,3 %, «b» – 24,6 %, «с» – 23,2 %, «d» – 18,8 %). Найвищий брак ТТД з м’ячем у ситуаціях «d» – 46,2 %.

Ключові слова


воротар, футбол, техніко-тактична дія, м’яч, атака, захист, ситуація, фінал, призер.

Повний текст:

PDF

Посилання


Шамардін В. М. Структура техніко-тактичної підготовленості кваліфікованих воро-

тарів у футболі / Шамардін В. М., Хоркавий Б. В. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2015. – No 2. – С. 75–79.

Хоркавий Б. Взаємозв’язки показників змагальної діяльності кваліфікованих воро-

тарів у футболі / Б. Хоркавий // Молода спортивна наука України : зб. наук. праць з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини. – Львів, 2012. – Вип. 16, т. 1. – С. 311–317.

Хоркавий Б. Обгрунтування форм організації техніко-тактичної підготовки кваліфі-

кованих воротарів у футболі в експериментальній програмі / Хоркавий Б. / Молода спортивна наука України : зб. наук. праць з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини. – Львів : ЛДУФК, 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 270–277.

Шамардин А. И. Исследование игровой деятельности вратаря в футболе и экспери-

ментальное обоснование методики підготовки : автореф. дис. .... канд. пед. наук / Шамардин Александр Иванович ; ГЦОЛИФК. – Москва, 1979. – 15 с.

Мильруд В. Р. Технико-тактические показатели соревновательной деятельности вы-

сококвалифицированных вратарей / В. Р. Мильруд, С. Ю. Тюленьков // сб. научных трудов 2001 г. ВНИИФК. – Москва : ВНИИФК, 2002. – С. 201–203.

Перцухов А. А. Сравнительный анализ технико-тактических показателей соревно-

вательной деятельности вратарей разной квалификации / Перцухов А. А. // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2009. – No 4, С. 68–72.

Голомазов С. Футбол. Анализ игр Кубка Мира 1998 г. : метод. разработки для слуша-

телей ВШТ / С. Голомазов, Б. Чирва. – Москва, РГАФК, 1999. – Вып. 12. – 55 с.

Чирва Б. Футбол. Тактика начала атак вратарями в играх Первенства Европы 2000 г. : метод. разработки для тренеров / Б. Чирва. – Москва, РГУФК, 2003. – Вып. 19. – 35 с.

Костюкевич В. М. Теоретичні та методичні основи моделювання тренувального про-

цесу спортсменів ігрових видів спорту : автореф. дис. ... д-ра наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 „Олімпійський і професійний спорт” / Костюкевич Віктор Митрофанович ; НУФВіСУ. – Київ, 2012. – 44 с.

Хоркавий Б. Удосконалення системи аналізу змагальної діяльності воротарів у фут-

болі / Б. Хоркавий // Молода спортивна наука України : зб. наук. праць з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини. – Львів, 2011. – Вип. 15, т. 1. – С. 339–346.

Хоркавий Б. В. Особливості розвитку фізичних якостей юних футболістів за до-

помогою неспецифічних і специфічних засобів [Електронний ресурс] / Богдан Хоркавий, Олександр Огерчук, Олег Колобич // Спортивна наука України. – 2017. – No 2 (78). – Режим доступу: http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/issue/archive

Khorkavyy B. Gargula L. Szkolenie młodzieźy na Ukrainie. Nowocźesna Piłka Noźna

// Teoria i Praktyka. Wspołczesne koncepcje szkolenia młodyh piłkarzy noźnych. – Opole, 2016. –

S. 70–86.

http://footballtrainer.ru/goalkeeper/

http://www.dokaball.com/trenirovki1/podgotovka-vratarey/459-tekhnika-taktika-i-

uprazhneniya-dlya-futbolnogo-vratarya‐4

http://www.books.ru/books/podgotovka-vratarei-v-futbolnoi-shkole‐243532/


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.