ВПЛИВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ОЛІМПІЙСЬКИХ ІГОР НА ЦІННІСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ШКОЛЯРІВ

Ірина КРОЛЬ

Анотація


У роботі проаналізовано ефективність використання творів мистецтв, пов’язаних з олімпійським рухом, у процесі викладання предметів гуманітарного циклу в закладах загальної середньої освіти України. У дослідженні взяли участь 172 школярі, яких було розподілено на дві групи. Дослідження підтвердили позитивний вплив використання творів мистецтв, у яких висвітлено олімпійську тематику, у процесі викладання предметів гуманітарного циклу, що дало змогу встановити, що школярі експериментальної групи мали статистично вищі рівні сформованості таких цінностей, як «непримиренність до своїх вад», «тверда воля», «терпимість», «широта поглядів», «ефективність у справах», «працелюбність» тощо, порівняно зі школярами контрольної групи.

Результати дослідження доводять позитивну роль олімпійської освіти в реалізації завдань нової української школи, а саме у формуванні ціннісно-смислової та загальнокультурної компетентностей.


Ключові слова


олімпійська освіта, культурна спадщина, олімпійський рух, гуманістичні цінності, школярі.

Повний текст:

PDF

Посилання


25 років разом. Олімпійська освіта / за заг. ред. С. Н. Бубки, М. М. Булатової. – Київ, 2017. – 128 с.

Артюхова Ю. В. Ценности и воспитание / Ю. В. Артюхова // Педагогика. – 1999. – № 4. – С. 117–121.

Богданова М. А. Культурное содержание олимпизма: от античности к современности / М. А. Богданова // Вестник Томск. гос. ун-та. – 2010. – № 336. – С. 55–59.

Булатова М. Система олимпийского образования в Украине (1991–2006) : методология и практические результаты / М. Булатова // Современный олимпийский спорт и спорт для всех : тез. докл. Х Междунар. науч. конгр. – Гданьск, 2006. – С. 38–40.

Георгиадис К. Теоретические основы олимпийского образования / Костас Георгиадис // Наука в олимпийском спорте. – 2007. – № 2. – С. 3–16.

Єрмолова В. М. Організація олімпійської освіти у зарубіжних країнах / В. М. Єрмолова // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2009. – № 2. – С. 47–50.

Єрмолова В. М. Олімпійська освіта: теорія і практика : навч. посіб. / В. М. Єрмолова. – Київ, 2011. – 335 с.

Нова українська школа – це школа для життя у XXI столітті / Інтерв’ю з міністром освіти і науки України [Электронний ресурс] – Режим доступу: https://hromadske.ua/posts/novaukrainska-shkola-tse-shkola-dlia-zhyttia -u-xxi-stolitti-interviu-z-ministrom-osvity-i-nauky-ukrainy

Социология молодежи: учеб. пособие / [под ред. Ю. Г. Волкова]. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2001. – 576.

Сошина Ю. М. Цінності та ціннісні орієнтації в системі ціннісно-смислової сфери підлітка / Ю. М. Сошина // Проблеми сучасної психології. – 2013. – Вип. 22. – С. 530–539.

Столбов В. В. Эволюция олимпийских идей от Пьера де Кубертена до Хуана Антонио Самаранча / В. В. Столбов // Олимпийское движение и социальные процессы : материалы V Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию Междунар. олимпийского комитета. – Москва, 1996. – С. 22–28.

Столяров В. И. Инновационные направления, формы и методы физкультурно-спортивной работы с населением (отечественный и зарубежный опыт) : монография / В. И. Столяров. – Москва : РУСАЙНС, 2017. – 294 с.

Coubertin P. Pedagogie sportive. Nouvelle Edition / P. Coubertin. – Lausanne : Bureauinter national de Pedagogie sportive, 1919. – 128 p.

Strong Clinton. Marketing Olympism in the scools / Strong Clinton // Report of the International Sesions for Educationists 1973–1977–1979, Ancient Olympia. – HOC, Athens, 1980. – P. 378–381


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.