ЕВОЛЮЦІЙНИЙ ПОСТУП СПЕЦІАЛЬНО ОРГАНІЗОВАНОЇ ПОЗАШКІЛЬНОЇ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ЯК ОСОБЛИВОГО РІЗНОВИДУ ВСЕБІЧНОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Віталій СЕРГІЄНКО

Анотація


Здійснено історико-науковий аналіз еволюційного поступу спеціально організованої позашкільної рухової активності упродовж століття. Досліджено її вплив на всебічний розвиток дитини. Визначено основні функції: соціальну (задоволення соціального, батьківського, дитячого попиту); психологічну (розвивальну, релаксаційну, консультаційну); освітню (професійне самовизначення, здобуття потрібних умінь і навичок). Охарактеризовано сучасну проблематику й виклики, що постають перед фаховим середовищем у пошуку євроінтеграційних моделей побудови освітнього процесу.

Ключові слова


спеціально організована позашкільна рухова активність, карате, молодші школярі, роз- виток, фізичне виховання, фізична культура.

Повний текст:

PDF

Посилання


Васкан І. Г. Cтан та перспективи вдосконалення спеціально організованої рухової активності учнів у загальноосвітніх навчальних закладах / І. Г. Васкан // Молодий вчений. – 2017. – № 3.1 (43.1). – С. 54–58.

Гаврилюк А. П. Організація фізичної культури учнів молодшого шкільного віку в групах продовженого дня: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту: [спец.] 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / А. П. Гаврилюк. – Луцьк, 2010. – 20 с.

Голованов В. П. Исторические уроки становления и развития отечественной системы дополнительного образования детей. К 90-летию государственной системы дополнительного образования детей // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 4: Педагогика. Психология. – 2009. – Вып. 1(12). – С. 69–84.

Дейкун М. П. Форми організації позакласної та позашкільної роботи з фізичного виховання як дієва складова запровадження здорового способу життя / М. П. Дейкун // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім.Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2015. – № 129, т. 3. – С. 104–108.

Когут І. О. Руховий режим і фізичний стан дітей 6–7 років, які навчаються у школах різного типу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту: [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / І. О. Когут. – Київ, 2006. –20 с.

Сергієнко В. П. Історія становлення й розвитку спеціально організованої позашкільної освіти молодших школярів (до 100-річчя від дня заснування) / В. П. Сергієнко // Історія освіти, науки і техніки в Україні: матеріали ХІІІ Всеукр. конф. мол. учених та спеціалістів, присв. 100-річчю від часу утворення у складі М-ва зем. справ комітетів – вченого і с.-г. освіти (нині – Нац. акад. аграр. наук України) та 80-річчю від дня народж. акад. НААН, Заслуженого діяча науки і техніки України, Героя України, президента НААН (1996–2011) М. В. Зубця (1938–2014), Київ, 18 травня 2018 р. / НААН; ННСГБ; Рада молодих вчених НААН [та ін.]; уклад.: В. А. Вергунов, А. С. Білоцерківська. Х. М. Дмитрієва; редкол.: В. А. Вергунов (голова). – Вінниця: ФОП Корзун Д. Ю., 2018. – С. 291–292.

Сергієнко В. П. Педагогічні умови розвитку емоційного інтелекту молодших школярів у контексті спеціально організованої позашкільної рухової активності / В. П. Сергієнко // Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M. A. Zhurba. – 2018. – № 22, Рart 1. – С. 132–134.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.