ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ АДАПТИВНЫХ И НЕАДАПТИВНЫХ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ (ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЕ)

Светлана ФЕДОРЧУК, Елена ЛЫСЕНКО, Оксана ШИНКАРУК

Анотація


Стресо-стійкість, толерантне ставлення до стресу є одним з основних критеріїв фізичного і психічного здоров’я спортсмена. Метою дослідження було оцінити психофізіологічні характеристики кваліфікованих спортсменів з адаптивними і неадаптивними стратегіями подолання стресу (копінг-стратегіями). У дослідженні брало участь 43 кваліфіковані спортсмени віком 14–29 років (веслування на байдарках і каное). Для визначення психофізіологічних властивостей нервової системи спортсменів використано діагностичний комплекс «Діагност-1». Оцінювання стратегій подолання стресу у спортсменів проведено за допомогою опитувальника «Виявлення індивідуальних копінг-стратегій» за Е. Хейм (E. Heim). Виявлено відмінності психофізіологічних характеристик між групами спортсменів з адаптивними і неадаптивними поведінковими копінг-стратегіями. Спортсмени з неадаптивними стратегіями подолання стресу («активним униканням», «відступом») відрізнялися більш низькою функціональною рухливістю нервових процесів і меншим часом моторного компонента складної реакції вибору. Виявлено тенденцію до збільшення часу центральної обробки інформації у складній реакції вибору у спортсменів з неадаптивними копінг-стратегіями.

Загалом найбільш поширеними копінг-стратегіями серед обстежених спортсменів були такі: в когнітивній сфері – «проблемний аналіз», в емоційній сфері – «оптимізм», у поведінковій сфері – «відволікання». Специфічними психофізіологічними маркерами поведінкових копінг-стратегій в обстежених спортсменів можна вважати показник функціональної рухливості нервових процесів і моторний компонент складної реакції вибору.


Ключові слова


психофізіологічні характеристики, копінг-стратегії, кваліфіковані спортсмени, веслування на байдарках і каное.

Повний текст:

PDF

Посилання


Берилова Е. И. Особенности взаимосвязи копинг-стратегий и профессионального выгорания у высококвалифицированных спортсменов / Е. И. Берилова // Ресурсы конкурентоспособности спортсменов: теория и практика реализации. – 2015. – № 3. – С. 31–32.

Бочавер К. А. Совладающее поведение в профессиональном спорте: феноменология и диагностика / К. А. Бочавер, Л. М. Довжик // Клиническая и специальная психология. –

– Том 5, № 1. – С. 1–18. doi: 10.17759/psyclin.2016050101

Вассерман Л. И. Совладание со стрессом. Теория и психодиагностика / Л. И. Вассерман, В. А. Абабков, Е. А. Трифонова. – Санкт-Петербург: Речь. – 2010. – 192 с.

Вейнберг Р. С. Психологія спорту / Р. С. Вейнберг, Д. Гоулд. – Київ: Олімп. л-ра, 2014. – 335 с.

Воронова В. І. Психологія спорту: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / В. І. Воронова. – Київ: Олімп. л-ра. – 2007. – 298 с.

Леутин В. П. Асимметрия мозга и адаптация человека / В. П. Леутин, Е. И. Николаева, Е. В. Фомина // Асимметрия. – 2007. – № 1, т. 1. – С. 71–73.

Макаренко М. В. Методичні вказівки до практикуму з диференціальної психофізіології та фізіології вищої нервової діяльності людини / М. В. Макаренко, В. С. Лизогуб, О. П. Безкопильний. – Київ; Черкаси, 2014. – 102 с.

Медико-біологічне забезпечення підготовки спортсменів збірних команд України з олімпійських видів спорту / [Шинкарук О. А., Лисенко О. М., Гуніна Л. М. та ін.]; заг. ред. О. А. Шинкарук. – Київ: Олімп. л-ра, 2009. – 144 с.

Петровская Т. Эмоциональный интеллект и соревновательная тревожность спортсменов / Т. Петровская // Наука в олимпийском спорте. – 2014. – № 4. – С. 60–63.

Пічурін В. В. Копінг-стратегії студентів і психологічна готовність до професійної праці / В. В. Пічурін // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2015. – № 2. – С. 53–59.

Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения: учебник [для тренеров]: в 2 кн. / В. Н. Платонов. – Киев: Олимп. лит. – 2015. – Кн. 1. – 680 с.

Рассказова Е. И. Копинг-стратегии в структуре деятельности и саморегуляции: психометрические характеристики и возможности применения методики COPE / Е. И. Рассказова, Т. О. Гордеева, Е. Н. Осин // Психология. Журнал ВШЭ. – 2013. – № 1. – С. 82–118.

Романюк В. Л. Реактивність та психічне здоров’я особистості / В. Л. Романюк, Ю. І. Пилипака // Психологія: реальність і перспективи: зб. наук. пр. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. – Рівне: РДГУ, 2016. – Вип. 7. – С. 182–188.

Тукаев C. В. Психологические и нейрофизиологические аспекты развития синдрома эмоционального выгорания / C. В. Тукаев, Т. В. Вашека, И. Г. Зима // Актуальные аспекты внутренней медицины: коллек. науч. моногр. / под ред. В. П. Волкова. – Новосибирск: СибАК, 2013. – С. 86–107. DOI: 10.13140/RG.2.1.2429.3845

Федорчук С. В. Психофизиологическое состояние спортсменов с разным уровнем личностной и ситуативной тревожности в сложнокоординационных видах спорта / С. В. Федорчук, С. В. Тукаев, Е. Н. Лысенко, О. А. Шинкарук, В. И. Воронова // Спортивна медицина і фізична реабілітація. – 2017. – № 1. – С. 26–32.

Шинкарук О. Стрес та його вплив на змагальну та тренувальну діяльність спортсменів / О. Шинкарук, О. Лисенко, С. Федорчук // Фізична культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. пр. – Вінниця, 2017. – Вип. 3 (22). – С. 469–476.

Fedorchuk S. The psychophysiological state of highly qualified athletes performing in diving with different levels of anxiety / S. Fedorchuk, S. Tukaiev, O. Lysenko, O. Shynkaruk // European Psychiatry, Elsevier. – 2018. – Vol. 48. – P. 681.

Heim E. Coping based intervention strategies / E. Heim. – 1995. – P. 145–51.

Vaillant G. E. Adaptive mental mechanisms. Their role in a positive psychology / G. E. Vaillant // American Psychologist. – 2000. – Vol. 55, N 1. – P. 89–98.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.