ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ МЕРЕЖІ ФІТНЕС-КЛУБІВ «FITCURVES»

Любов ЧЕХОВСЬКА

Анотація


Фітнес-індустрія в сучасному суспільстві має високу інвестиційну привабливість і обсяг її ринку збільшується. Отож проблема конкурентоспроможності організацій на ринку доволі актуальна. Однією з найбільш популярних мереж фітнес-клубів у Львові є «FitCurves» (9 клубів). У статті проаналізовано аспекти діяльності макро- і мікросередовища, які впливають на формування конкурентного середовища найбільшої мережі фітнес-клубів «FitCurves» у Львові. Здійснено аналіз переваг і недоліків їхньої діяльності, загроз і можливостей функціонування. Встановлено значний потенціал для розвитку і низку переваг перед конкурентами. Урахування цих аспектів дасть змогу посісти сприятливу конкурентну позицію на ринку.

Ключові слова


конкурентоспроможність, фітнес-клуб, «FitCurves».

Повний текст:

PDF

Посилання


Арутюнова Д. В. Стратегічний менеджмент /Д.В. Артюнова. – Таганрог: ТТІ ЮФУ, 2010. – 122 с.

Вавилов В. Основы менеджмента в фитнес-индустрии / В. Вавилов. – Киев: Саммит-Книга, 2015. – 240 с.

Гаврилюк М. Формування елементів комплексу маркетингу послуг у сфері фітнесу / М. Гаврилюк, Н. Іванечко // Інноваційні процеси економічного та соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід: зб. тез доп. IX Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів / редкол.: Л. І. Вергун, Ю. В. Мельник, О. Легкий. – Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – С. 61–62.

Гравшина И. Н. Конкурентная оценка регионального рынка фитнес-индустрии:

особенности и тенденции развития / И. Н. Гравшина, О. Е. Никишина // Молодой ученый. – 2016. – № 9. – С. 530–534.

Дослідження ринку фітнес-послуг України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

https://112.ua/obshchestvo/fitnes-kluby-poseshhaet-102-mln-ukraincev-issledovanie-417924.html (дата звернення: 30.10.2017).

Дженстер П. Анализ сильных и слабых сторон компании: определение стратегических возможностей / П. Дженстер, Хасси Д.; пер. с англ. – Москва: Вильямс, 2004. – 368 с.

Зыкова В. Маркетинговые исследования «Анализ рынка фитнес услуг в Киеве и Украине» [Электронный ресурс] / В. Зыкова. – Режим доступа: http://fair-biz.com/articles/ view_article/107.

Імас Є. Тенденції розвитку сфери фізичної культури та спорту в умовах сучасного ринку / Є., Імас, Ю. Мічуда // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2015. – № 2. – С. 142–149.

Имас Е. В. Маркетинг в спорте: теория и практика: [монография] / Е. В. Имас, Ю. П. Мичуда, Е. В. Ярмолюк. – Киев: Олимпийская литература, 2015. – 228 с.

Кингисепп М. Фитнес-клуб / М. Кингисепп. – Москва: ВНV, 2005. – 64 с.

Мічуда Ю. П. Фітнес-індустрія в Україні: проблеми та перспективи подальшого розвитку / Ю. П. Мічуда // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури. – Київ, 2013. – Вип. 2 (28)13. – С. 77–81.

Офіційний сайт мережі «FitCurves» [Електронний ресурс.]. – Режим доступу:

https://www. https://fitcurves.org

Пригода Г. С. Содержание управления маркетингом предприятий сферы физкультурно-оздоровительных услуг: автореф. дис. … канд. пед. наук / Пригода Г. С. – Санкт-Питербург, 2006. – 19 с.

Смірнова В. Управління маркетингом у сфері фітнес-послуг / Валерія Смірнова // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Фізичне виховання і спорт. – Луцьк, 2015. – Вип. 20. – C. 59–63.

Степанова О. Н. Маркетинг в сфере физической культуры и спорта / О. Н. Степанова. – 3-е изд., стереотип. – Москва: Сов. спорт, 2007. – 256 с.

Тенденция развития рынка фитнес услуг в Украине: по данным Украинской федерации фитнеса 2011 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fitnessuff.io.ua/s100406/ tendenciya_razvitiya_rynka_fitnes_uslug_v_ukraine

Экономика физической культуры и спорта: учебное пособие / под ред. Е. В. Кузьмичевой. – Москва: Физическая культура, 2008. – 480 с.

SWOT-аналіз – основа формування маркетингових стратегій: навч. посіб. / за ред.

Л. В. Балабанової. – 2-ге вид. – Киев: Знання, 2005. – 185 с.

Prystupa Y. Analysis of the market of physical culture and health services in Lviv / Y. Prystupa, O. Zhdanova, L. Chekhovska // Slobozhanskyi herald of science and sport. – Kharkiv: Kharkiv State Academy of Physical Culture, 2017. – N 6(62). – P. 79–84.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.