ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФЕХТУВАЛЬНИКІВ НА ШПАГАХ НА ЕТАПІ ПОПЕРЕДНЬОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Софія СМЕРЕЧИНСЬКА, Марта ПЕДОСЕНКО, Сергій СМИРНОВСЬКИЙ

Анотація


Еволюція змагальної діяльності у фехтуванні, неможливість збільшення обсягів та
інтенсивності тренувальних навантажень фехтувальників на шпагах зумовлює пошук нових шляхів
та резервів до вдосконалення різних сторін підготовленості фехтувальників на шпагах. Метою на-
шого дослідження було визначити психофізіологічні характеристики фехтувальників на шпагах на
етапі попередньої базової підготовки. У результаті дослідження було визначено психофізіологічні
характеристики фехтувальників на етапі попередньої базової підготовки за показниками простої
зорово-моторної реакції, реакції розрізнення, реакції вибору, реакції на рухомий об’єкт та стійкості
до перешкод. Фехтувальники на шпагах на етапі попередньої базової підготовки мають високий
рівень простої зорово-моторної реакції, реакції вибору та реакції розрізнення, а також стійкості до
перешкод. Визначені характеристики можуть бути використані як модельні параметри фехтуваль-
ників на шпагах на етапі попередньої базової підготовки.

Ключові слова


психофізіологія, фехтування, фехтувальники на шпагах, етап попередньої ба- зової підготовки.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бусол В, Азарченков П. Характерні риси сучасного фехтування як олімпійського виду спорту. В: Молода спортивна наука України. Зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. Львів: Львів. держ. ін-т фіз. культури; 2006;10, с. 473–478.

Платонов ВН. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения. Киев. Олимпийская литература; 2004. 807 с.

Рыжкова ЛГ. Проблемы усовершенствования процесса технико-тактической подготовки фехтовальщиков на этапе углубленной тренировки. В: Современный олимпийский спорт и спорт для всех. Тез. докл. VII Междунар. науч. конгр. Москва; 2003;3, с. 127–128.

Семеряк З, Бріскін Ю, Пітин М. Засоби вдосконалення техніко-тактичної підготовленості фехтувальниць-шпажисток з використанням авторського тренажерного пристрою. В: Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Зб. наук. пр.

Київ; 2013;10(37): с. 111–7.)

Смирновський СБ. Арсенал техніко-тактичних дій висококваліфікованих фехтувальників-шпажистів. In: Probleme actuale ale nejriei si practicii culturii fizice (рroblems and practice of physical culture). Kishinev; 2014, s. 288–294.

Briskin Y, Pityn M, Antonov S, Vaulin O. Qualificational differences in the structure of archery training on different stages of long-term training. Journal of Physical Education and Sport. 2014;3:426−30. doi:10.7752/jpes.2014.03065

Briskin Y, Pityn M, Zadorozhna O, Smyrnovskyy S, Semeryak Z. Technical devices of improvement the technical, tactical and theoretical training of fencers. Journal of Physical Education and Sport. 2014;3:337−41. doi:10.7752/jpes.2014.03051

Pityn M, Briskin Y, Zadorozhna O. Features of theoretical training in combative sports /. Journal of Physical Education and Sport. 2013; 13 (2): 195−8. doi:10.7752/jpes.2013.02032

Price RG. Weight Training in Fencing. Cleveland: Price World Enterprises; 2003. 186 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.