АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ ТАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ В СПОРТИВНИХ ЄДИНОБОРСТВАХ

Юрій БРІСКІН, Ольга ЗАДОРОЖНА, Мар’ян ПІТИН, Ігор КУКУРУДЗЯК

Анотація


Актуальність теми дослідження полягала в тому, що сучасний розвиток спортивних

єдиноборств вимагає упровадження у навчально-тренувальний процес нових напрямів для удосконалення тактичної майстерності спортсменів як фактора успішної реалізації індивідуальних можливостей в окремих змагальних ситуаціях, поєдинках та змаганнях.

Метою дослідження є аналіз особливостей реалізації напрямів тактичної підготовки у спортивних єдиноборствах.

Методи дослідження містили метод теоретичного аналізу, узагальнення даних літератури та інтернету.

Результати роботи полягали у визначенні особливостей реалізації напрямів тактичної підготовки у спортивних єдиноборствах. Установлено, що реалізація тактичної підготовки у різних видах спортивних єдиноборств відбувається за традиційними напрямами, відображеними у фундаментальних джерелах. Ці напрями охоплюють оволодіння основними елементами, прийомами, варіантами тактичних дій; удосконалення тактичного мислення; вивчення інформації, необхідної для практичної реалізації тактичної підготовленості; практичну реалізацію тактичної підготовленості. Однак алгоритми реалізації кожного напряму в деяких спортивних єдиноборствах та підходи до їх розроблення відрізняються. Установлено, що, попри значне представлення тактичної підготовки у наукових дослідженнях, у спортивних єдиноборствах не враховано важливого компонента персоніфікованої частини системи підготовки (тренер) при плануванні, здійсненні та контролі цього розділу.


Ключові слова


спортивні єдиноборства, тактична підготовка, напрями, тактична майстерність, тактичне мислення.

Повний текст:

PDF

Посилання


Гамалий В. Информационные технологи в технико-тактической подготовке фехтовальщиков высокой квалификации / В. Гамалий, Е. Шевчук // Спортивные игры в физическом воспитании, рекреации и спорте : материалы VIII Междунар. науч.-практ. конф. (г. Смоленск, 24–25 декабря 2013 г.). – Смоленск, 2014. – С. 248–251.

Гожин В. В. Взаимосвязь теоретических знаний и практических навыков конфликтного взаимодействия с соперником посредством идеомоторики / Гожин В. В., Дементьев В. Л., Лушников А. Ю. // Теория и практика физической культуры. – 2009. – № 3. – С. 49–51.

Греховодов В. А. Компьютерные технологии и спортивная борьба / Греховодов В. А. // Теория и практика физической культуры. – 2004. – № 6. – С. 35.

Ивойлов А. В. Волейбол. Техника и тактика волейбола : учеб. для пед. ин-тов. – Минск : Выш. школа, 1979. – 192 с.

Келлер В. С. Теоретико-методичні основи підготовки спортсменів : навч. посіб. / Келлер В. С., Платонов В. М. – Львів : Українська Спортивна Асоціація, 1992. – 269 с.

Кіпріч С. Теоретичний аналіз проблеми індивідуалізації і моделювання у спортивній підготовці єдиноборців / Кіпріч С., Донець О. // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фізичної культури і спорту. – Львів, 2010. – Вип. 14, т. 1. – С. 125–130.

Коваленко І. М. Особливості техніко-тактичної підготовки студентів дзюдоїстів відділення спортивного удосконалення / І. М. Коваленко, А. М. Ратов // Вісник Чернігів. нац. пед. ун-ту. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2015. – Вип. 129(4). – С. 92–95.

Колганов С. Н. Показатели результативности атак у квалифицированных фехтовальщиков на рапирах при различиях в режимах фиксации уколов и размерах поражаемой поверхности / С. Н. Колганов // Вестник спортивной науки. – 2006. – № 3. – С. 2–5.

Лукіна О. Вдосконалення техніко-тактичних дій у спортивних єдиноборствах / О. Лукіна // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2014. – № 3. – С. 58–61.

Мовшович А. Д. Фехтование на шпагах: научные данные и спортивная тренировка / А. Д. Мовшович. – Москва : Акад. проект, 2008. – 119 с.

Озолин Н. Г. Современная система спортивной тренировки / Н. Г. Озолин. – Москва : Физкультура и спорт, 1970. – 479 с.

Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения: учеб. [для тренеров]: в 2 кн. – Киев: Олимп. лит., 2015. – Кн. 1. – 680 с.

Родионов А. В. Новые подходы в подготовке фехтовальщиков / А. В. Родионов, В. Г. Сивицкий. – Минск : Веды, 2002. – 215 с.

Рыжкова Л. Г. Адекватность тактических намерений и применения действий в соревновательных поединках у фехтовальщиков высшей квалификации / Рыжкова Л. Г. // Ученые записки ун-та им. П. Ф. Лесгафта. 2014. – № 7. – С. 157–165.

Рыжкова Л. Г. Объемы и результативность боевых действий на этапах тренировки юных фехтовальщиков на рапирах / Рыжкова Л. Г. // Детский тренер. – 2012. – № 4. – С. 63–68.

Рыжкова Л. Г. Эффективность применения действий в поединках фехтовальщиц, различающихся по способу управления шпагой / Рыжкова Л. Г. // Экстремальная деятельность человека. – 2015. – № 3(36). – С. 56–59.

Скирта О. Техніко-тактична підготовленість кікбоксерів (WPKA) в розділі орієнтал / Скирта О. // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2013. – № 3. – С. 77–81.

Спортивное фехтование : учеб. для вузов физической культуры / под общ. ред. Д. А. Тышлера. – Москва : Физкультура, образование и наука, 1997. – 385 с.

Тер-Ованесян А. А. Педагогика спорта / А. А. Тер-Ованесян. – Киев : Здоров’я, 1986. – 208 с.

Турецкий Б. В. Обучение фехтованию / Б. В. Турецкий. – Москва : Акад. проект, 2007. – 124 с.

Тышлер Д. А. Фехтование. Соревновательные технологии и методики специальной тренировки / Тышлер Д. А., Рыжкова Л. Г., Шамис В. В. – Москва : Человек, 2013. – 176 с.

Филимонов В. И. Теория и методика бокса / В. И. Филимонов. – Москва : Инсан, 2006. – С. 35–58.

Шевчук О. М. Удосконалення техніко-тактичних дій висококваліфікованих фехтувальників на шпагах з використанням комп’ютерного моделювання : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Шевчук О. М. – Київ, 2010. – 22 с.

Improving fencers’ theoretical training based on the stage reached in their basic development / O. Zadorozhna, Yu. Briskin, A. Perederiy, M. Pityn, N. Stepanchenko // Ido movement for culture. Journal of Martial Arts Anthropology. – Vol. 18, N 2 (2018). – P. 43–47. DOI: 10.14589/ido.18.2.6


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.